Woonvisie: ‘Ruimte voor specifieke vragen’

0
Foto uit de Woonvisie gemeente Lochem 2018-2015 (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad heeft maandag (3/9) de Woonvisie 2018-2025 vastgesteld. Daarin worden de doelen van de gemeente op het gebied van wonen en bouwen beschreven. De teneur van het debat in de raad was: ‘Niets is in beton gegoten’ en ‘er moet ruimte zijn voor specifieke vragen en doelgroepen’.

De politiek was zeer eensgezind. Zowel de Woonvisie zelf als twee moties kregen unanieme steun. Een van de moties (van Meedenken met Lochem, D66 en GroenLinks) ging over alternatieve woningen, zoals Tiny Houses, Yurts/Joerts en containerwoningen. Maar ook initiatieven voor duurzame en innovatieve bouwwijzen moeten welwillend worden benaderd, zo luidt de opdracht aan het college.

Zoekzones
Een motie van GB, VVD, MmL, PvdA en CDA werd eveneens unaniem aangenomen. Daarin wordt het college verzocht om een trendprognose en een lange termijnvisie op te stellen die is gericht op zoekzones voor nieuwbouw. Annie Visschers (GB) zei dat haar partij vragen krijgen van verenigingen voor Dorpsbelangen over waar in de toekomst kan worden gebouwd voor met name de eigen jongeren en ouderen. Die vraag kan zonder lange termijn visie lastig worden beantwoord.

Inbreiding
Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei dat de gemeente altijd in gesprek is met Dorpsbelangen en dat daarbij ook het thema wonen regelmatig ter tafel komt. In z’n algemeenheid volgt de gemeente Lochem de lijn waarbij inbreiding of herbestemming de voorkeur heeft boven uitbreiding. De locaties voor inbreiding zijn echter niet eindeloos beschikbaar en panden voor herbestemming – bijvoorbeeld van kantoor naar appartementen – zijn niet in alle kernen te vinden.

VVD-motie
De VVD diende ook een motie in maar trok deze na een debat met de raad weer in. De liberalen willen dat het college specifieke vragen van inwoners of doelgroepen altijd bezien in het licht van het coalitieakkoord, ook als dit niet geheel aansluit bij de Woonvisie. In het coalitieakkoord is sprake van een open vizier ten aanzien van bewonersinitiatieven. De overige partijen vonden dat het college iets teveel carte blanche zou krijgen door de VVD-motie, die daardoor niet op steun kon rekenen.

De Woonvisie is voorzien van een zogeheten ‘Afwegingskader woningbouw gemeente Lochem’. Hiermee wil de gemeente inzichtelijk maken op welke wijze de afweging tot stand komt om wel of geen medewerking te verlenen aan een woningbouwplan. Ook dit kreeg de steun van de raad.

  • Lees de integrale Woonvisie HIER
  • Lees het Afwegingskader woningbouw HIER

Lees hieronder meer over Tiny Houses en Joerts (of Yurts):

Tiny House Movement – Wikipedia

De Tiny House Movement (ook Small House Movement genoemd; Engels voor Beweging voor (uiterst) kleine huizen) is een sociale beweging (en architecturale beweging) met oorsprong in de Verenigde Staten, die het leven in kleine huisjes propageert. De beweging vertaalt zich ook in de architectuur, doordat meer en meer de bouw van kleine en mini-huizen wordt gepland en uitgevoerd.

Joert – Wikipedia

Een joert is een traditionele ronde tent die vooral wordt gebruikt voor bewoning door rondtrekkende veenomaden, die schapen, geiten, kamelen en/of paarden houden, en die leven in de koude droge steppegebieden van Centraal-Azië. Men ziet joerts in Mongolië ook aan de rand van steden en in Kirgizië in meer bergachtige gebieden.