Wethouder: ‘Lochem remt snelheid energieopwekking’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem wil het tempo van energieopwekking voor eigen gebruik verlagen. In plaats van 0,22 TWh (TerraWatt/uur) is de ambitie voor 2030 bijgesteld naar 0,15 TWh, zo’n 30 procent minder. Daarvan moet 0,03 TWh uit wind komen en 0,12 TWh uit zon. Dat zou neerkomen op vier windturbines en nog 50 hectare zon. Dat laatste kan deels via zon op bedrijfsdaken worden gerealiseerd. Waar eventueel windmolens kunnen komen blijft voorlopig in het midden.

Dat zei wethouder Henk van Zeijts woensdagavond tijdens een digitale ‘terugkomavond’ voor mensen die eerder dit jaar meepraatten over de Regionale Energie Transitie. Dit keer werd niet met de meer dan honderd deelnemers gediscussieerd, al konden zij wel vragen stellen. De wethouder ging in op de eerder geuite opmerkingen en meningen en nam door hoe de procedures verder gaan.

Windturbines

Veel mensen uit met name het buitengebied maken zich zorgen over de eventuele komst van grote windturbines. Het ziet er niet naar uit dat die zorgen snel worden weggenomen. Van Zeijts liet weten dat het college werkt aan een beleidskader voor grootschalige wind- en zonprojecten waarin randvoorwaarden worden beschreven. “Zoekgebieden wijzen we niet aan. Wel gaan we mogelijk gebieden uitsluiten”, zo zei hij. Die uitsluitingen kunnen worden geregeld via de omgevingsvisie.

In feite spelen er drie trajecten die veel met elkaar hebben te maken. Via de Regionale Energie Transitie (RES) moeten 7 regiogemeenten gezamenlijk aan het Rijk laten weten hoeveel duurzame energie ze de komende jaren willen gaan opwekken. En daarnaast spelen de al genoemde omgevingsvisie en beleidskader.

Inspraak

Over de RES, waarvan eind vorig jaar al een conceptversie de inspraak in ging, nemen de colleges van B&W van de regiogemeenten in april een besluit. Daarop volgt een nieuwe inspraakprocedure. De gemeenteraad heeft komend najaar het laatste woord. Ook in dat traject kan weer worden ingesproken. Het voorstel voor het beleidskader grootschalige wind en zon gaat binnenkort al naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt gewerkt aan de omgevingsvisie waarin kan worden vastgesteld wat in delen van de gemeente wel of juist niet wenselijk is.

Van Zeijts constateerde dat er veel tegenstellingen zitten in opvattingen van inwoners. De een gaat de energietransitie te traag, anderen vinden het juist te snel gaan. De meeste mensen vinden energie uit zon en wind een prima idee, maar met name bij windturbines wordt dat anders zodra eigen belangen een rol gaan spelen. “Niemand wil zoiets in de achtertuin en dat begrijp ik ook wel”, zo constateerde de wethouder.

Puzzel

En verder: “Het wordt nogal een hele puzzel maar als college zetten we in op zo groot mogelijke maatschappelijke winst en zo min mogelijk schade aan landschap en natuur. Zeker is dat we breder kijken dan alleen naar aspecten van ruimtelijke ordening. En we willen ervoor waken dat projecten tot conflicten tussen bewoners onderling leiden.”

Onder inwoners lijkt wel consensus te bestaan als het gaat om zon-op-dak en dat er sprake moet zijn van participatie van inwoners. Of dat minimaal 50 procent moet zijn, zoals werd geopperd, is een nog te beantwoorden vraag.

Burgerforum

Als het gaat over inspraak op de RES kwam het deze week door de commissie-Brenninkmeijer geopperde burgerforum ter sprake. Het idee is om mensen na loting te laten meepraten over het energiebeleid. Van Zeijts ziet er wel heil in en ziet het als een mogelijke volgende stap.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook een aantal (ervarings-)deskundigen aan het woord. Daaronder Alex de Meijer van Natuur- en Milieufederatie Gelderland. Hij schetste het dilemma van natuur- en landschapsbehoud en leefklimaat enerzijds en de noodzakelijke stappen voor het klimaat anderzijds. Het gaat volgens hem te vaak over het woord ‘draagvlak’. “Dat is bij de direct betrokkenen van grote projecten bijna niet haalbaar.” Hij gaf een voorbeeld waarbij, na een verloren democratisch en juidische strijd, wel sprake was van ‘acceptatie’ waardoor verbittering uitbleef.