VVD-kandidaat voor Europa bezocht gemeente Lochem

0
Vertegenwoordigers van VVD Lochem, Biogas HUB Lochem en ForFarmers met EU-kandidaat Bart Millenaar in hun mudden (5e van zowel links als rechts) (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – Bart Millenaar staat op de 7e plaats op de kandidatenlijst van de VVD voor het Europese Parlement. De Brabantse boerenzoon bezocht vorige week de gemeente Lochem, op uitnodiging van de lokale VVD en Biogas HUB Lochem. De huidige beleidsmedewerker van VVD-Europarlementariër Jan Huitema houdt zich in die hoedanigheid al bezig met landbouwbeleid en wil in Brussel graag landbouwwoordvoerder worden. In Lochem stak hij dingen op die hij als voorbeelden van positieve ontwikkelingen wil meenemen.

Het bezoek begon in Laren, waar het melkveebedrijf van André de Groot werd bezocht. Het gaat om een natuurinclusief en regeneratief bedrijf. Ook is De Groot één van de 14 deelnemers aan de Biogas HUB Lochem. Het idee daarachter is dat melkveehouders investeren om koeienmest op eigen erf te vergisten. Het biogas wordt geleverd aan industrie in de directe omgeving. FrieslansCampina was hiervoor al in beeld, maar vorige week werd ook een intentieverklaring getekend met ForFarmers. Inhoud: afnamegarantie en 30.000 euro voor verdere ontwikkeling van de HUB.

ForFarmers

Bart Millenaar en de plaatselijke VVD’ers waren vorige week ook te gast bij ForFarmers. Daar spraken chemicus en projectmanager van H2UB Laren Joris Schouten en ESG-directeur Henry Verwaijen van ForFarmers. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Beide presentaties waren tamelijk specialistisch van aard, maar schepten het beeld dat de agrarische sector niet alleen op trekkers lawaai maakt, maar wel degelijk is doordrongen is van noodzakelijke verandering. Daarbij wordt vooral ingezet op innovaties, waaronder de genoemde biogas-hubs.

ForFarmers richt zich met name op verkleining van de CO2-voetafdruk, van zowel het eigen bedrijf als bij de klanten. Het zal geen bevreemding wekken dat bedrijfsresultaat en rendement daarbij voortdurend in het oog worden gehouden. Ook hier weer bij zowel bij het concern zelf als bij de klanten. Uit het betoog van Verwaijen bleek ook dat sommige Europese regels in de weg zetten om innovaties in de landbouw tot volle bloei te laten komen.

Renure

De term Renure komt regelmatig om de hoek kijken. Het staat voor terugdringing van kunstmestgebruik door middel van stikstofhoudende meststoffen die gewonnen worden uit dierlijke mest, of digestaat waar dierlijke mest voor is gebruikt. Digestaat is een reststof van mestvergisting. De huidige regelgeving beperkt onder meer de hoeveelheid stikstof per hectare en dat knelt volgens de betrokkenen.

Joris Schouten ging in op processen die komen kijken bij de productie van biogas en de mogelijkheden om met dat gas waterstof te produceren. Ook levert vergisting van mest koolstof op. Onder meer de chemische industrie heeft hier behoefte aan. Nu zijn koolstoffen nog vooral bijproducten van fossiele brandstoffen. In een overzicht liet Schouten zien dat onder ideale omstandigheden – met gebruik van biogas CO2 – uit de atmosfeer wordt gehaald, in plaats van dat het erin komt. Waterstof moet dan worden geproduceerd via MDT. Dit staat voor methane decomposition. In Nederland is dit nog niet verder dan de laboratoriumstatus. Andere landen, met Frankrijk voorop, zijn hier een stuk verder mee.

Transport

Tijdens de discussie met Bart Millenaar kwam verder nog naar voren dat bij ForFarmers-dochter Reudink wordt gewerkt aan volledige verduurzaming. Bij de producent van biologische veevoeders worden – net als bij ForFarmers zelf – veel transportbewegingen gemaakt. Omdat volledig elektrische vrachtwagens lastig te realiseren lijken, is (groene) waterstof mogelijk een oplossing. Om dit te bereiken moet de beschikbaarheid van waterstof aanzienlijk worden vergroot.

Tijdens de bijeenkomst bij ForFarmers deed André Lobbert, VVD-lid en betrokken bij Biogas HUB Lochem, een beroep op de marketeers van ForFarmers om alle inspanningen in de sector om te innoveren en bijdragen te leveren aan het klimaatvraagstuk met kracht te communiceren naar de buitenwacht. Om af te komen van het frame van ‘big agro’ dat de ronde doet. Dat stelt boeren in een slecht daglicht en doet geen recht aan de vele innovaties waaraan wordt gewerkt, aldus Lobbert.

Veestapel

Klimaatactivisten hebben bedenkingen bij de productie van biogas uit koeienmest, onder meer omdat dit de grootte van de veestapel in stand zou houden. In dat licht werd tijdens de bijeenkomst in Lochem opgemerkt dat verkleining van de veestapel in Nederland elders in de wereld waarschijnlijk dubbel wordt gecompenseerd. De kans is groot dat dit gebeurt in gebieden waar dieren onder slechtere omstandigheden leven en waar minder strikte milieuregels gelden.

Beoogd Europarlementariër Bart Middelaar zei dat bij de invoering van het geldende Europese landbouwbeleid te weinig is nagedacht over voedselzekerheid en dat er te weinig visie is op hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden. “De duw richting duurzaamheid is op zich niet verkeerd. Veel boeren willen stappen zetten. Er geen sprake van brede onwelwillendheid. Regelgeving is vaak een bottleneck en soms een remmende factor. Dat moet Europees worden aangepakt. Ik wil graag zoveel mogelijk goede voorbeelden meenemen naar Brussel. Wat ik in Lochem heb gehoord helpt daarbij”, aldus Middelaar.