Visie Scheggertdijk Almen passeert raad met enige aanpassingen

0
Zo ziet de zonering van de Scheggertdijk eruit. (Bron: structuurvisie gemeente Lochem)

ALMEN/LOCHEM – De visie bedrijventerrein Scheggertdijk Almen is maandagavond unaniem aangenomen door de Lochemse gemeenteraad. Maar niet nadat diezelfde raad op onderdelen bijstuurde, via twee aangenomen amendementen en een motie. Zoals twee weken geleden al duidelijk werd, wordt veel waarde gehecht aan ruimte voor woningbouw als grondeigenaren met plannen komen.

In de visie is het gebied onderverdeeld in vier zones waarin, naast verschillende vormen van bedrijvigheid, ook plaats is voor wonen, waaronder bijzondere woonvormen en recreëren. De functies uit het geldende bestemmingsplan zijn leidend geweest bij het opstellen van de visie. Via een voorstel van VVD, CDA en Meedenken met Lochem (MmL) werd de beschrijving van zone D aangepast. De oorspronkelijke tekst leidde in Almen tot de vrees dat bedrijven uit een zwaardere categorie of van grotere omvang daar zonder meer een plek vinden.

Geen voorkeur

Wethouder Ria Leliveld erkende dat de tekst hierover ‘wat hoekiger’ in de visie terecht is gekomen dan bedoeld. Dit werd door het wijzigingsvoorstel aangepast zodat er nu staat dat grotere en zwaardere bedrijvigheid – op basis van het geldende beleid weliswaar is toegestaan – maar dat dit bij herontwikkeling niet de voorkeur heeft. Analoog aan de titel van het amendement ‘Wonen, tussen de bedrijven door’ werd de tekst, dat de aanwezigheid van woningen ‘leidend’ is bij herontwikkeling van de zone, veranderd in ‘mede-bepalend’. Daarmee kan de wethouder leven.

Het tweede amendement was afkomstig van GroenLinks en PvdA. Hierin wordt gepleit voor een minder starre zonering, zodat grondeigenaren met plannen voor woningbouw meer kans van slagen hebben, zeker als ze met plannen komen voor betaalbare woningen. De wethouder ontraadde dit voorstel omdat ze de balans tussen de verschillende functie in tact wil houden. Waar woningen worden gebouwd blijft minder ruimte over voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Een kleine aanpassing in de tekst van het amendement zorgde voor een meerderheid van stemmen, dus tegen de zin van de wethouder.

Evaluatie

Dan was er nog de motie van GB, VVD en MmL over een evaluatie van de visie in 2026. Via een memo zou de raad dan op de hoogte moeten worden gebracht van hoeveel initiatieven van particulieren grondeigenaren er dan zijn gepasseerd en wat de resultaten hiervan waren, na toetsing aan de visie. De PvdA en LochemGroen! stemden tegen, waarbij de PvdA stelde dat het onwenselijk is om, naast periodieke actualisering van de woonvisies, nog een extra evaluatiemoment in te lasten.

Er ontspon zich een discussie over het participatietraject waaruit naar voren kwam dat veel inwoners van Almen veel waarde hechten aan nieuwe woningen. Tegenover de vraag of de visie wel recht doet aan die wens, staat de opvatting van de wethouder dat de Scheggertdijk, door de mix van functies, uniek is in de gemeente en het waard is om te behouden. Ook werd gewezen op een inspraakreactie van Vereniging Almens Belang waarin wordt gepleit voor meer woningen dichterbij de dorpskern. Gemeentebelangen waarschuwde zelfs voor het ontstaan van ‘een tweede dorp Almen aan ‘t kanaal’.