Woonzorgvisie Lochem: zorg(en) voor toenemende groep ouderen

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De Woonzorgvisie is maandagavond met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad van Lochem. Een tweetal wijzigingsvoorstellen en een motie vonden ook voldoende steun, zodat onder meer oplossingen voor het gat tussen thuis wonen en een verzorgings- of verpleeghuis concreter moet worden benoemd. Ook een pleidooi voor meer variatie in woonvormen voor ouderen, waaronder innovatieve vormen van wonen, werd gesteund. Een aangenomen motie pleit voor het mogelijk maken van een zogeheten pré-mantelwoning.

Het amendement over het in de visie benoemen van concrete (tussen)woonvormen werd ingediend door alle raadsfracties, behalve LochemGroen! Die laatste partij vindt het voorstel overbodig omdat BBB en PVV landelijk al werken aan dergelijk beleid. De rest van de raad is daar niet gerust op, zeker niet op korte termijn. In een sterk vergrijzende gemeente is haast geboden, zo was onder meer te horen.

Woonvormen

Tot woonvormen, die het genoemde gat kunnen opvullen, behoren bijvoorbeeld clusters van woningen voor ouderen, zoals hofjes waar mensen elkaar in het oog houden, waar eenzaamheid wordt bestreden en waar professionele hulp letterlijk nabij is. Wethouder Wendy Goodin noemde het voorstel ‘te concreet voor een visie’. Ze wees erop dat de term ‘geclusterd wonen’ al wel wordt benoemd en dat daar ook de bedoelde woonvormen onder kunnen vallen.

De indieners hielden echter voet bij stuk en het amendement werd met 20 tegen 22 stemmen aangenomen. De indieners – met het CDA voorop – wezen met klem op de term Verzorgingshuis 2.0. Onder huisartsen, (thuis)zorginstellingen, mantelzorgers en ouderen is dit al een bekend fenomeen. Het al ruim 10 jaar geleden ingezette beleid van ‘langer zelfstandig wonen’ is voor veel ouderen inmiddels geen oplossing meer. De indicatiestelling voor intramurale zorg is flink opgetrokken, maar de ondersteuning van al die mensen, die langer zelfstandig moeten blijven wonen, is niet wezenlijk uitgebreid.

Ambitie

Amendement nummer twee, van PvdA en GroenLinks, heet ‘Woonzorg met ambitie’ en mikt op kleine sociale- en middenhuur-woningen voor kwetsbare doelgroepen. Een diverser en meer innovatieve woonvormen zouden moeten worden omarmd, met aandacht voor de betaalbaarheid ervan. De wethouder ontraadde ook dit voorstel. Zij is van mening dat je alle doelgroepen moet bedienen, dus ook ouderen die voldoende middelen hebben voor middenhuur of duurdere woningen. Ook verzet de wethouder zich tegen de opdracht dat het college mede-initiatiefnemer van projecten moet zijn.

De motie over pré-mantelzorgwoningen bevatte de handtekeningen van zes van de acht fractievoorzitters. D66 sloot zich hier later nog bij aan, zodat alleen GroenLinks tegen stemde. Een pré-mantelzorgwoning is een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden van maximaal twee personen en waarbij de verwachting is dat er binnen 10 jaar een mantelzorgsituatie ontstaat. Het college zou al in het tweede kwartaal van dit jaar beleid in die richting moeten presenteren, aanvullend op het bestaande mantelzorgbeleid.

Tijdsdruk

In dit geval viel wethouder Goodin vooral over de tijdsdruk die de raad erop legde. ‘Onhaalbaar, zo luidde haar oordeel. Het einde van dit jaar acht ze wel haalbaar en dit leidde tot aanpassing van de motie in die zin.