Verwarring over doel strategische woningbouwkeuzes Lochem

0
Met name jongeren en starters zitten te springen om woonruimte (Foto ter illustratie - bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Een grote meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van Lochem trapte in mei vorig jaar op de rem, als het gaat om de forse woningbouwopgave die de gemeente staat te wachten. De raad wil strategische keuzes maken alvorens verder te gaan met de woonvisies per kern. Maandagavond bleek dat er verschillen van inzicht bestaan over wat die keuzes precies (moeten) behelzen.

Feitelijk gaat het om een bijstelling van de woonvisie die al in 2018 is vastgesteld en die op onderdelen zwaar is achterhaald door ontwikkelingen op de woningmarkt. Via een addendum moet actualisatie plaatsvinden. Duidelijk is dat een aantal fracties meer concrete feiten en cijfers hadden verwacht op basis waarvan kan worden gekozen over hoeveel nieuwe woningen er per kern moeten komen en wat voor soort woningen.

Keuzes per kern

Het college vindt echter dat de keuzes zoveel mogelijk in de kernen zelf moeten worden gemaakt. Een belangrijke ambitie is wel dat 30 tot 40 procent van de nieuw te bouwen huizen in de categorie ‘betaalbaar’ moeten vallen.

Dat kan in de huidige markt alleen als de gemeente de regie in handen houdt en zich niet laat leiden door projectontwikkelaars die alleen uit zijn op maximalisering van hun rendement. In veel lopende of al vergunde bouwprojecten lukt het daardoor niet om goedkope woningen te realiseren voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen en middeninkomens. Als de gemeente de grond heeft kan het projectontwikkelaars dwingen om betaalbaar te bouwen, zo is de gedachte.

Voorkeursrecht

De gemeente heeft een eerste stap gezet om de regie te pakken. Per kern zijn mogelijke uitbreidingslocaties in het vizier. Op de grond is de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing gemaakt. Dit wil zeggen dat, als de eigenaar zijn grond wil verkopen, het eerst moet worden aangeboden aan de gemeente. Dit om te voorkomen dat projectontwikkelaars de beoogde grond in bezit krijgen.

VVD-raadslid Jan de Vries gaf maandag een goede samenvatting van wat er momenteel speelt. “We kunnen als raad pas goed invloed uitoefenen op de categorieën en soorten woningen die we willen, als we als gemeente een actief grondbeleid gaan voeren, bijvoorbeeld via die Wvg.” Wethouder Robert Bosch reageerde bevestigend en gaf daarbij nogmaals aan dat de percentages pas in de kernvisies worden vastgelegd.

Spraakverwarring

Door de motie van mei vorig jaar kwam de ontwikkeling van de kernvisies stil te liggen. Alleen die van Almen was toen al klaar. Er leek maandag een kip-of-ei-discussie te ontstaan rond de strategische keuzes van de raad en de kernvisies. Dat leidde tot de nodige spraakverwarring. En tot 3 fractie die de aangepaste woonvisie terug wilden verwijzen naar het college. Het ging om PvdA, LochemGroen! en Meedenken met Lochem. Een meerderheid wil over twee weken nog een meningsvormende discussie met de wethouder.

Tijdverlies

De exercitie kost ondertussen wel veel tijd. Eerst leverde het college niet en nu neemt de raad de nodige tijd. Ondertussen ligt de discussie in de kernen goeddeels stil. De cijfers wijzen uit dat, wil de gemeente iets doen aan de dringende behoefte aan betaalbare woningen, er haast is geboden. Bij de woningbouwprojecten die op dit moment worden gerealiseerd of die al in de pijpleiding zitten, grijpen de doelgroepen die het ‘t zwaarst hebben meestal mis. Versnelling van bouwen voor deze doelgroepen lijkt er voorlopig niet in te zitten, mede omdat procedures lang kunnen duren. Ook zijn de eerste tekenen van verzet van mensen die een nieuwe woonwijk voor hun deur vrezen al gesignaleerd.