Schadeclaim zonnepark Bekenschot blijft boven de markt hangen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/BARCHEM – De kwestie zonnepark Bekenschot Barchem blijft de Lochemse politiek bezighouden. Uit antwoorden van het college van B&W op vragen van PvdA, LochemGroen!, GroenLinks en D66 blijkt niet direct of de gemeenteraad zich al dan niet zorgen moet maken over een eventuele schadeclaim van de initiatiefnemers. Veel hangt af van de vervolgprocedure en de onderbouwing van het ontwerpbesluit dat nu vorm moet krijgen.

De coalitie van GB, VVD en MmL, plus het CDA, stemden op 8 april tegen het afgeven van een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Die nodig is om de vergunningprocedure te starten. Dat was tegen de zin van de rest van de oppositie en het college. Nog even kort uitgelegd draait het om de vraag of het energieproject onder oud of nieuw beleid van de gemeente valt. Hierover zijn de meningen verdeeld. Er was de afgelopen jaren sprake van verschillende versies van het plan. Veranderingen die deels werden opgelegd door provincie en/of gemeente.

Nieuw voorstel

Duidelijk is voorlopig alleen dat het raadsbesluit van 8 april niet onrechtmatig kan worden verklaard. Dat kan op zich dus niet tot een schadeclaim leiden. Het verwerpen van het voorstel noopt het college tot het opstellen van een nieuw raadsvoorstel. In plaats van een voorstel om in te stemmen met een VVGB moet er een voorstel komen dat juist het tegendeel wil. Dat wordt dus een ontwerpbesluit voor weigering VVGB, aangevuld met een ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning.

Deze worden 6 weken ter inzage gelegd. Hierop kan door iedereen worden gereageerd. De verwachting is dat dan minimaal de initiatiefnemers met een reactie zullen komen. Dat geeft mogelijk al een inkijkje in het mogelijke vervolg dat zij in gedachten hebben. Van de ingekomen zienswijzen plus de reactie daarop van B&W wordt een nota van zienswijzen opgesteld. Deze wordt, samen met nieuwe ontwerpbesluit, voorgelegd aan de raad. Het definitieve besluit van de raad wordt opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Dan wordt het spannend. Er is in die periode beroep mogelijk bij de Rechtbank Gelderland en daarna, in hoger beroep, bij de Raad van State. In dat laatste geval gaat het in ieder geval lang duren voordat er duidelijkheid komt.

Onderbouwing

Hoe het college dit nieuwe voorstel gaat onderbouwen is de vraag. B&W voelden zich immers gedwongen tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, omdat dit onder het oude beleid zou vallen. De huisjurist van het college én de juridisch adviseur van de gemeenteraad vinden dat dit het geval is. Een adviseur van de Barchemse belangenvereniging Hobama kwam tot een andere conclusie. De coalitiepartijen en het CDA legden het juridisch advies van de eigen adviseur naast zich naar en gaven aan te willen luisteren naar het verzet van omwonenden en sympathisanten. Hobama wist veel tegenstand te mobiliseren.

PvdA, LochemGroen!, GroenLinks en D66 zijn niet gerust op de goede afloop en stelden schriftelijke vragen. Naast de vraag over de procedure willen deze partijen weten wat er gebeurt als de rechter uiteindelijk oordeelt dat het besluit niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het college schrijft dat het zich dan gedwongen ziet om nogmaals een nieuw besluit van de raad te vragen op basis van een voorstel dat recht doet aan de uitspraak van de rechter. Letterlijk schrijven B&W: ‘Als de aanvrager van de omgevingsvergunning schade heeft geleden en van mening is dat de gemeente verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld, kan hij een schadeclaim indienen.

Risico

Op de vraag of het al dan niet klopt dat de gemeente een financieel risico loopt houdt het college zich op de vlakte. Herhaald wordt dat dit in dit stadium niet aan de orde is, maar dat eventuele financiële risico’s pas dreigen als er sprake is van geleden schade en degene die de schade lijdt een claim indient én aantoont welke schade is geleden. Dit kan als rechter of Kroon tot de slotsom komen dat de gemeente(raad) verwijtbaar een onrechtmatig besluit heeft genomen. Over de mogelijke hoogte van een claim laat het college zich niet uit. ‘Daar is geen rekensom voor’, zo is te lezen.

Op de vraag welke mogelijkheden er zijn om een financieel risico te beperken of te voorkomen, volstaat het college met een artikel uit de Omgevingswet. Hierin wordt gesteld dat een verklaring van geen bedenkingen alleen geweigerd kan worden in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij komen ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om de hoek kijken. Wanneer een besluit voldoet aan de wettelijke eisen, en er geen sprake is van verwijtbaar onrechtmatig handelen, is een schadeclaim weinig kansrijk.

Actief informeren

Tenslotte vroegen de vier oppositiepartijen het college waarom het de raad niet eerder actief heeft geïnformeerd over de (financiële) risico’s bij het verwerpen van de VVGB, zodat zowel raad als inwoners op de hoogte konden zijn van potentiële consequenties. Hierop antwoordt het college dat in een bijlage bij het betrokken raadsvoorstel wel is ingegaan op het risico van schade door weigering op onrechtmatige gronden. Mondeling is dit niet aan de orde gekomen.

De antwoorden op de vragen kwamen vandaag (woensdag 22/5). Reacties zijn er nog niet. In de wandelgangen was de afgelopen weken te horen dat de kwestie binnen de muren van het gemeentehuis tot de nodige commotie heeft geleid. Naast de vraag hoe het college het ontwerpbesluit voor weigering van VVGB gaat vormgeven, is ook de vraag of achter de schermen nog pogingen worden gedaan om de coalitie op andere gedachten te brengen, of omgekeerd.