Raad nog lang niet tevreden over regionale energiestrategie

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – De Regionale Energie Strategie (RES) houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Dat is zowel binnen als buiten de politiek het geval. Het woord energietransitie alleen al geeft veel aanleiding tot discussie. Maandagavond (21/9) bleek maar weer eens dat ook de fracties in de Lochemse gemeenteraad nog met veel vragen – en zo mogelijk nog meer opmerkingen – zitten. Naast veel verschillen zijn lijken zich ook een aantal politieke meerderheden te vormen.

Zo lijkt er consensus over het feit dat de inwoners van de gemeente moeten meeprofiteren van investeringen die mede via subsidies tot stand komen. Bijna alle fracties willen dat minimaal 50 procent van de opbrengst van te realiseren duurzame energiebronnen in collectieve handen blijft.

Zon op daken

Een andere veelgehoorde wens is dat zon op daken voorrang moet krijgen boven zon op (boeren)land. Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) wees erop dat nu zelfs minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hiervoor pleit. Net zoals overigens voor windmolens op zee. Dit werpt volgens De Goede een ander licht op de eisen die op het bordje van de regio’s liggen.

Verder kwamen de woorden inspraak en draagvlak vaak voor in de betogen van de fractiewoordvoerders. Met daarbij kwalificaties als ‘onvoldoende’ of zelfs ‘ondemocratisch’ tot aan ‘moet beter’. D66 stelde dat de meeste inwoners best begrijpen dat de energietransitie nodig is, maar dat ze in verweer komen zodra dit gevolgen heeft voor de eigen buurt. De fractie pleit ervoor om goed te kijken naar voorbeelden van kansrijke participatieprojecten waarbij het vaak gaat om initiatieven van (groepen) inwoners zelf.

Hoogte van de lat

Naast veel adviezen aan wethouder Henk van Zeijts kwam het tot een korte discussie over hoe hoog Lochem de lat moet leggen. In het huidige regionale ‘bod’ dat er ligt is sprake van 1,23 keer de opgave die het Rijk stelt. GroenLinks en D66 vinden dit prima. De PvdA is er nog niet uit en VVD, CDA, GB en MmL vinden dat het wel een tandje minder kan. Dat laatste vooral ook met het oog op het draagvlak.

Het eindbod van de regio moet op 1 juni van het volgende jaar op tafel liggen. Dat betekent dat het vanaf februari in procedure moet worden gebracht zodat iedereen daar nog een zegje over kan doen. Ook kunnen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten dan nog met elkaar in overleg. Tussen nu en februari is er nog ruimte voor discussie binnen de gemeente.