Raad Lochem stelt Regionale Energie Strategie (RES) vast

0
De gemeenteraad van Lochem vergaderde maandag 4 oktober voor het eerst weer in de vertrouwde slagorde in de raadszaal. En met publiek. (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem heeft deze week de ontwerpversie van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vastgesteld. Die constatering is op dit moment feitelijk ook het belangrijkste nieuws. De andere 6 gemeenten in de Cleantech Regio hebben de concept-RES namelijk niet vastgesteld maar voor kennisgeving aangenomen.

Dit op het oog vooral taal-technische verschil was voor Gemeentebelangen (GB) aanleiding om tegen te stemmen. Ook Meedenken met Lochem (MmL) was tegen. De PvdA twijfelde over goedkeuring omdat een amendement van de partij werd verworpen. Volgens fractievoorzitter Jos Israel is het daardoor mislukt om meer ambitie aan de RES toe te voegen. “Maar tegenstemmen gaat ons ook niet verder helpen”, zo verklaarde hij de steun die er dus toch kwam van zijn fractie.

Geen steun

Een amendement van GB om het verschil met de andere regiogemeenten glad te strijken haalde het niet. MmL is tegen het gehele document maar het wijzigingsvoorstel om de RES 1.0 niet van de steun vanuit Lochem te voorzien kreeg geen enkele steun. In totaal werden er maar liefst 21 amendementen en moties ingediend. Dit leidde ertoe dat de behandeling van het agendapunt zich over twee avonden uitstrekte.

GB vindt dat de Cleantech-gemeenten samen moeten optrekken bij de RES en dus liefst gelijkluidende besluiten moeten nemen. Fractievoorzitter Marja Eggink wees erop dat de definitieve versie pas in december aan de gemeenteraden wordt voorgelegd, waarna de feitelijke vaststelling plaatsvindt. Tegelijk met het hoofddocument werd overigens ook de nota van wijzigingen van de Cleantech Regio vastgesteld. Ook deze kreeg elders het label ‘voor kennisgeving aangenomen’.

Procedure

Nadat de colleges van B&W de wijzigingsvoorstellen en moties hebben verwerkt of beoordeeld, maakt de Cleantech Regio een definitieve RES 1.0. Daarover besluiten de gemeenteraden, algemeen besturen van de waterschappen en Provinciale Staten uiterlijk op 16 december 2021. Eind 2021 wordt dan de RES 1.0 aangeboden aan het Rijk. Dit doen ook de 29 andere RES-regio’s in het land. Dan kan het Kabinet, mocht dat er tegen die tijd zijn, ermee aan de slag.

Van de genoemde wijzigingsvoorstellen en moties werden de meeste verworpen. Er kwam wel groen licht voor het amendement van VVD, GB en MmL dat wil dat er geen zoekgebieden voor windmolens worden aangewezen zolang het Rijk geen normen heeft vastgesteld. De Raad van State bepaalde eerder dit jaar dat de milieueffecten van turbines moeten worden onderzocht en dat de resultaten moeten worden vertaald in bindende normen. Dat proces kan zo maar anderhalf tot twee jaar duren.

Zonneladder

Er was ook voldoende steun van een amendement van dezelfde drie indieners dat wil dat de regio zich bij de invulling van de zogeheten zonneladder conformeert aan wat hierover landelijk al is afgesproken. Een zonneladder is bedoeld om ongecontroleerde groei van gemeentelijke duurzame initiatieven voor zonne-energie te voorkomen. Op zo’n ladder wordt aangegeven wat wenselijke en minder wenselijk locaties voor zonnepanelen zijn. Zo is zon-op-dak bijna onomstreden, terwijl grootschalige zonneparken op landbouwgrond op meer weerstand stuiten.

Overigens werd ook een motie van het CDA aangenomen waarin het college wordt gevraagd om landbouwgrond een trede hoger op de ladder te plaatsen. Hierdoor moet het lastiger worden om landbouwgrond te gebruiken voor zonne-parken. Voor zogeheten transitiegebieden landbouw wil de motie dat de criteria gaan van ‘Ja, mits’ naar ‘Nee, tenzij’. En bij grootschalige landbouwgebieden van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Nee’.

‘Kern-energie’

Een motie van MmL, D66 en GB draagt de titel ‘kern-energie’. Deze werd unaniem aangenomen. Het gaat niet om kernenergie, zoals de naam kan doen vermoeden, maar om initiatieven van buurten en kernen om van onderop aan de slag te gaan met energiedoelen. Het college wordt opgedragen in gesprek te gaan met de samenwerkende kernen, met als doel actieve ondersteuning te bieden bij de uitwerking van plannen. De raad wil via een memo op de hoogte worden gehouden van concrete stappen en van wat dit de gemeente gaat kosten.

D66, MmL, GL en Lochem Groen! kregen voldoende steun voor hun motie over het inzetten van een groot deel van de NUON-gelden van de provincie voor energieprojecten, waardoor de winsten ten goede komen van de inwoners. De motie heet dan ook ‘Lasten worden lusten’.

Kleine beurs

GroenLinks kwam met een motie waarin het college onder meer wordt gevraagd om met een voorstel te komen om het ook voor mensen met een kleine beurs mogelijk te maken om financieel te kunnen meedoen aan de energietransitie. De motie kreeg voldoende steun al waren er verschillende fracties die erop wezen dat de raad al eerder een soortgelijke motie heeft aangenomen en dat daar nog niets mee is gebeurd.

Ten slotte was er een grote meerderheid voor een motie die gericht is op de toenemende problemen van Liander om alle opgewekte (zonne-)stroom op te nemen in het netwerk. Er zijn gevallen bekend van mensen die al wel een subsidie toegekend kregen voor zonnepanelen, maar die van de netwerkbeheerder nul op het rekest kregen en hun project dus moesten afblazen. De motie wil dat er concrete oplossingen en een tijdsplanning komen en dat dit moet worden opgenomen in de tekst van de RES 1.0.