Home Regio Gorssel Raad kiest voor Gorsselse accommodaties op één locatie

Raad kiest voor Gorsselse accommodaties op één locatie

0
Alle interruptiemicrofoons bezet, ten teken dat de raad intensief debatteerde over de Gorsselse accommodaties (foto: LochemsNieuws)

GORSSEL/LOCHEM – Door een maandagavond genomen raadsbesluit gaat Gorssel op weg naar een multifunctionele accommodatie op één locatie. Op en rond de plek van de huidige J.A. de Vullerschool aan de Veldhofstraat verrijzen op termijn een nieuwe school, kinderopvang, sporthal en bibliotheek. Ook is er ruimte voor een ontmoetingsfunctie. Belangrijk voor veel inwoners is dat de gemeenteraad kiest voor een volwaardige sporthal, waar ook kan worden gevoetbald en gehockeyd in competitieverband.

Een voorstel van GroenLinks om de voorzieningen over twee locaties te spreiden haalde het niet. De fractie is bang dat het allemaal niet gaat passen op de gekozen locatie en dat het beter zou zijn om het huidige Trefpunt, met sporthal en ontmoetingsfunctie, te behouden en een nieuwe school met aanvullende voorzieningen te bouwen op de plek van de Vullerschool. Ondanks het feit dat uiteindelijk alleen GroenLinks en de (onvolledige) PvdA-fractie voor stemden, ontspon zich een uitgebreid debat over het voorstel.

Meerwaarde

Wethouder Lex de Goede ontraadde het amendement met klem. Zijn betoog kwam in grote lijnen neer op het gegeven dat het collegevoorstel via een uitgebreid participatietraject tot stand is gekomen. En hij vindt dat een voorziening op één plek duidelijke maatschappelijke meerwaarde heeft doordat uiteenlopende gebruikers elkaar ontmoeten. En hij wees op hogere investerings- en exploitatielasten bij twee locaties. GroenLinks denkt dat de investering juist lager uitvalt, wat zorgt voor lagere kapitaallasten. Dat kan volgens de fractie worden weggestreept tegen de inderdaad hogere exploitatielast. Omdat de financiële paragraaf het stempel ‘geheim’ heeft valt niet te controleren wie gelijk heeft.

Tijdens het debat bleek al snel dat het voorstel van GroenLinks het niet zou halen. Er heerste een grote voorkeur voor alles-op-één-plek. Daarbij werden overigens wel zorgen geuit over de inpasbaarheid van het plan. De ruimte is beperkt, zeker door de uitdrukkelijke wens om de naastgelegen Roskamweide ongemoeid te laten, met uitzondering van een zogeheten kiss & ride-voorziening. Extra ruimte kan hooguit worden gevonden op de parkeerplaats van restaurant Loetje.

Keuze maken

Als tegenargument werd onder meer gehoord dat het onwenselijk is dat schoolkinderen zich voor sport zouden moeten verplaatsen naar ‘t Trefpunt. De verkeerssituatie daar is, mede door de aanwezigheid van een supermarkt, vaak onoverzichtelijk. D66 deed een oproep aan de collega-raadsleden om toch vooral eindelijk een keuze te maken, ook al zal niet iedereen tevreden zijn met de uitkomst. Fractielid Bob van ‘t Klooster wees op het lange participatietraject. “Veegt u dit nu van tafel?”, luidde zijn vraag.

Dat participatietraject was inderdaad lang. Het voorliggende collegevoorstel had de unanieme steun van een stuurgroep met diverse geledingen uit het dorp. Alleen de beperkte sportvoorziening die het college in gedachten had, stuitte op weerstand bij nagenoeg alles en iedereen in het dorp. Een kleinere sportvoorziening was volgens B&W nodig omdat verenigingssporten op hun retour zouden zijn en de bezettingsgraad van ‘t Trefpunt te laag. De gemeente draait op voor de jaarlijkse exploitatielasten en B&W voorzien problemen. Ook op het gebied van precedentwerking, als soortgelijke voorzieningen in andere kernen aan de beurt zijn.

Avondvullend

De extra raadsvergadering – de laatste van dit jaar – stond geheel in het teken van de Gorsselse accommodaties, dat de gemoederen al 10 jaar bezighoudt. Het aantal amendementen en moties maakte er ook daadwerkelijk een avondvullende voorstelling van. Er kwamen drie amendementen en zes moties ter tafel. Het tweede amendement zal in Gorssel met instemming zijn begroet, want daarin sommeerde een zeer ruime meerderheid van VVD, D66, GB, PvdA en CDA het college om Gorssel een volwaardige sporthal te gunnen. Wethouder De Goede had eerder al aangegeven de wens van de meerderheid op dit punt te zullen volgen en bevestigde dit nog eens.

Alleen MmL is niet voor een grotere sportaccommodatie omdat dit tot hoge exploitatielasten zou kunnen leiden. Andere fractie zien juist voordelen in de vorm van een betere verhuurbaarheid van de dan uit drie delen bestaande hal. Eerder waren al geluiden uit het dorp te horen dat nieuwbouw op één locatie ook een aanjagende rol kan spelen, zodat de exploitatiekosten mogelijk lager uitvallen dan bij het huidige Trefpunt.

Moties

Een amendement van de PvdA over behoud van de Roskamweide – nu en in de toekomst – werd omgezet in een motie. Hierdoor leek een nipte meerderheid te gloren, ware het niet dat een fractielid van GroenLinks zich vergiste en per ongeluk tegen stemde. Hierdoor kantelde de uitslag en werd de motie met 10 tegen 11 stemmen verworpen. Wethouder De Goede had de motie ontraden omdat ‘de toekomt’ volgens hem wel heel lang duurt.

Van de zes moties werd er een ingetrokken omdat de wethouder beloofde zich in te spannen zodat de kinderen van de Vullerschool ook tijdens de nieuwbouw voldoende speelruimte krijgen op een noodlocatie. Een motie van D66 over toetsing van de ontwikkelingen in Gorssel aan de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) werd aangehouden voor latere behandeling.

Speelruimte

Een breed ingediende motie om die wil dat de buitenspeelruimte bij de toekomstige school aan de daarvoor geldende normen voldoet haalde het wel. Met moties over een extra participatieronde tijdens de ontwerpfase van het complex, over parkeren en over het tussentijds informeren van de gemeenteraad liep het slecht af.