PvdA stelt vragen over privacy afvalinzameling

0
Milieupas bij en kaartlezer van een container (bron: circulusberkeljaarverslag.nl)

LOCHEM – Wat doet de gemeente Lochem met gegevens die het krijgt bij de afvalinzameling en is dat toegestaan? De PvdA stelde hier schriftelijke vragen over. Met name het pasjessysteem van ondergrondse containers levert veel gegevens op over het gedrag van de gebruikers. Het is echter niet toegestaan die gegevens op te slaan en te gebruiken voor andere doeleinden.

Meer containers
De PvdA stelt de vragen nu om de gemeente op het punt staat meer ondergrondse containers aan te schaffen. In alle kernen komen restafvalcontainers die met een pasjessysteem werken. Lochem hoopt dat mensen daardoor vaker zelf (gescheiden) afval wegbrengen waardoor de vuilniswagen minder kan worden ingezet. Dat bespaart kosten.

Minder ledigingen
Met ingang van 1 januari word de grijze container nog maar eens per 4 weken geleegd. Nu is dat nog eens per 2 weken. De PvdA was het daar overigens niet mee eens en wil via het stellen van vragen voorkomen dat er nu veranderingen worden doorgevoerd die later problemen blijken op te leveren met de privacy.

Eerdere vragen
De fractie stelde al eerder schriftelijke vragen naar aanleiding van Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen waarin de veranderingen van het beleid zijn vastgelegd. B&W gaven daarin aan de via het pasjessysteem verzamelde gegevens te willen gebruiken om mensen te benaderen niet zelden of nooit afval aanbieden. Naar aanleiding van die vragen kwam het college zelf ook al snel tot de conclusie dat dit indruist tegen privacyregels.

Uitspraak Rechter
Inmiddels ligt er ook een uitspraak van de rechter. De gemeente Arnhem moest onmiddellijk stoppen met het verzamelen en opslaan van gegevens die worden verkregen als iemand met een pasje afval in een container gooit. Die data mogen alleen worden gebruikt voor het afrekenen van de kosten. Analyseren van de data voor opsporing of andere zaken mag niet. Arnhem heeft daarop het pasjessysteem helemaal uitgeschakeld.

De vragen van de PvdA aan het college zijn:

1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak op grond waarvan Arnhem heeft besloten het
pasjessysteem voor afvalcontainers buiten gebruik te nemen? En heeft u kennis genomen van de uitspraak dat niet gedoogd had mogen worden?

2. Voldoet de wijze waarop door of namens Lochem afvalinzamelingsdata geregistreerd wordt aan privacy wet- en regelgeving (niet alleen ondergrondse containers, maar ook andere vormen van inzameling zoals bijvoorbeeld huis aan huis containers en Best-tas)? Gaarne een antwoord met toelichting waarom wel of waarom niet.

3. Indien uit de beantwoording vraag 2 mocht blijken dat niet wordt voldaan aan privacy wet- en regelgeving, de volgende vervolgvraag: Welke maatregelen neemt u?

4. Wat zijn de eventuele consequenties voor de implementatie van het Uitvoeringsplan Afval en
grondstoffen?

– Wie ook de toelichting van de partij bij de vragen wil lezen, kan HIER terecht (pdf).
– Op de site van de PvdA Lochem is te lezen hoe de partij het zelf onder woorden brengt.