Politiek roert zich inzake milieucatastrofe Berkel

0
Dode vissen in de Berkel (foto: Waterschap Rijn en IJssel)

LOCHEM/ZUTPHEN – De politiek in Lochem en Zutphen roert zich als het gaat om de breuk in de persleiding bij Lochem, die tot massale vissterfte heeft geleid. GroenLinks in Lochem nam zelf watermonsters en de PvdA stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W. In Zutphen heeft de Stadspartij Zutphen-Warnsveld verontwaardigd gereageerd op de gebeurtenissen.

De GroenLinks heeft zaterdag potjes vol water geschept bij de stuw bij de Velhorst en uit het bassin waar vervuild water wordt opgevangen. Ook werd schoon water uit de Berkel bij Zwiep gehaald om de monsters te kunnen vergelijken. De inhoud van de potjes is met lakmoespapiertjes getest.

LochemsNieuws heeft het college van B&W van Lochem om een reactie gevraagd. Deze reactie is HIER te lezen

Basisch
Dit leidde volgens fractievoorzitter Jolande van Borrendam tot de conclusie dat het water bij de stuw bij de Velhorst meer basisch is dan het schone water bij Zwiep. GroenLinks leidt hieruit af dat er loog in het water zit. Verondersteld wordt dat het om natronloog gaat, maar de uitkomst van nader onderzoek moet dit uitwijzen.

Zuurstofgehalte
Overigens liet ook de Stentor watermonsters onderzoeken door een laboratorium in Deventer. Daar kwam uit dat het zuurstofgehalte van het water ver beneden peil is. Over loog wordt in dat onderzoek niet gerept. Lees het artikel van de Stentor HIER.

Vragen
GroenLinks heeft het waterschap gevraagd welke reinigingsmiddelen in het afvalwater zitten. Die informatie wil het waterschap pas naar buiten brengen na een gesprek met FrieslandCampina. GroenLinks stelde vragen over deze kwestie aan het Lochemse college van B&W. Lees deze vragen in een lijstje onderaan dit bericht.

PvdA
Ook de PvdA in Lochem zit met vragen en stelde deze aan het college. De fractie vraagt om een feitenrelaas van de gebeurtenissen die tot de massale vissterfte hebben geleid. Een andere vraag is wanneer het college werd geïnformeerd over de problemen.

Keuze
De sociaal-democraten schrijven de indruk te hebben gekregen dat ervoor is gekozen om de lozing van verontreinigd water op de Berkel (tijdelijk) te continueren in plaats van andere maatregelen, zoals het stilleggen van FrieslandCampina. Ook de vragen van de PvdA zijn hieronder integraal te lezen.

Stadspartij Zutphen-Warnsveld
In Zutphen heeft de Stadspartij zich geuit over de gebeurtenissen. Fractievoorzitter Hans Boersbroek zei, staande bij de Berkel, tegen LokaalGelderland.nl: ,,De stank is ondragelijk en de rivier tussen Lochem en Almen is dood! Ik zie aan de kant nog wat stekelbaarsjes happen naar adem, ladingen grote graskarpers van meer dan 10 jaar oud hebben het loodje al gelegd. De rest ‘rust’ op de bodem ondertussen en komen straks boven drijven.”

Schuldvraag
Hij geeft aan FrieslandCampina niet als schuldige te zien. ,,Maar de keuze dit proces direct stop te zetten is wel degelijk aan FrieslandCampina en gemeente Lochem. Dat maakt beide mede-schuldig.” Boersbroek hekelt het feit dat er gewoon werd door geproduceerd. Hij gaat verder: ,,Uiterst vervelend voor de boeren als ze hun melk niet kunnen afvoeren, maar blijkbaar geldt dat bedrijfsbelang, omzet, winstcijfers en economie ook hier boven het natuur- en milieubelang gaat.”

GroenLinks heeft onderstaande vragen aan het college van B&W van Lochem gesteld:

  1. Wat veroorzaakt de dood van de vissen? De verteerde melkresten, de temperatuur van het afvalwater of de reinigingsmiddelen?
  2. Nu wordt het vervuilde water opgevangen op een gebied dat het waterschap onder laat lopen. Kan de verontreiniging vanuit dit bassin naar het grondwater en via het grondwater weer naar de Berkel stromen? Wat is het effect op het bodemleven en het grondwater en wat betekent het voor de volksgezondheid in de omgeving?
  3. In De Stentor stond het getal van 400.000 liter per uur aan lozing afvalwater. Klopt dit getal en wordt die hoeveelheid nog steeds geloosd?
  4. Het advies is om vee en honden niet bij het water te laten. Wat betekent dat voor de in het wild levende dieren zoals reeën en vogels die hier mogelijk ook van drinken?
  5. Wordt met de doorgaande lozing niet in strijd met de milieuwet gehandeld?
  6. Heeft Friesland Campina een calamiteitenplan voor dit soort situaties? Kan de melkaanvoer door boeren tijdelijk naar andere locaties worden verplaatst en daar worden verwerkt?

Vragen Partij van de Arbeid:
1.    Graag ontvangt de PvdA fractie een feitenrelaas van de gebeurtenissen die gezorgd hebben voor de massale vissterfte in de Berkel alsmede de daarop volgende acties.
2.    Op welke momenten is de gemeente Lochem geïnformeerd door mede overheden en hulpdiensten?
3.    Het beeld ontstaat dat er voor is gekozen de lozing van verontreinigd afvalwater op de Berkel (tijdelijk) te continueren i.p.v. andere maatregelen zoals een tijdelijke stop van de betrokken fabriek. Klopt dit beeld en zo ja, is Lochem bij deze keuze betrokken geweest? Zo ja, wat was de inzet van Lochem?
4.    Welke acties (en wanneer) zijn vanuit de gemeente Lochem ondernomen.
5.    Op welke wijze heeft de gemeente Lochem met onze inwoners gecommuniceerd. Bijvoorbeeld over wel of geen (gezondheids-)gevaren.
6.    Hoe groot is de schade aan de natuur? is er onomkeerbare schade? Hoe lang gaat herstel duren.
7.    Zijn er risico’s op herhaling door een vergelijkbare gebeurtenis in onze gemeente? Zo ja waar en welke?