Pas over 2 weken besluit over woonvisies Barchem, Eefde, Gorssel en Epse

0
Cover van de kernvisie Wonen voor Barchem (bron: gemeente Lochem)

GORSSEL/LOCHEM – Wie maandagavond een besluit had verwacht over de woningbouwvisies voor Barchem, Eefde, Gorssel en Epse, kwam bedrogen uit. Door een reeks wijzigingsvoorstellen en moties werd voorafgaande aan de raadsvergadering besloten om de behandeling uit te smeren over twee avonden. Dit keer werden amendementen besproken en over twee weken volgen de moties en de stemmingen. Wat nu al duidelijk is, is dat sommige standpunten tamelijk ver uit elkaar liggen.

Maandag werden vijf amendementen besproken. Op 22 mei wachten nog zeven moties. Juist vanwege de uiteenlopende standpunten duurt bespreking relatief lang en daarom werd voor de opsplitsing gekozen. Voor wie het niet allemaal heeft gevolgd: In de kernvisies draait het om geschikte uitbreidingslocaties voor woningbouw. Pas na vaststelling ervan kan worden gewerkt aan concrete plannen. Het kan nog wel een paar jaar duren voordat daadwerkelijk stenen worden gestapeld.

Barchem

LochemGroen! wil voor Barchem nog niet praten over uitbreiding van de kern. Er zou eerst gepraat moeten worden met de ontwikkelaars van de inbreidingslocaties De Groene Jager en Hertenkamp, zodat daar gebouwd wordt voor doelgroepen die er het hardst om zitten te springen. De duurdere appartementen in het voormalige hotel De Groene Jager blijken lastig aan de man te brengen.  Als herziening van de inbreidingsplannen niet mogelijk blijkt wil LochemGroen! pas kijken naar uitbreiding aan de zuidwest kant van het dorp.

Wethouder Marja Eggink vindt dit letterlijk twee keer niks. De inbreidingslocaties in Barchem zijn al beklonken in een bestemmingsplan en in het geval van De Groene Jager zelfs al vergund. In de woonvisie kiest het college voor Barchem-Zuidoost omdat het de locatie zuidwest minder geschikt vindt. LochemGroen! zei op vragen van het CDA dat het niet per sé bestemmingsplannen of vergunning wil openbreken. “Een gesprek is toch altijd mogelijk?”, aldus fractievoorzitter Calle Janssen.

Natuur

Eggink is het daar wel mee eens maar wees erop dat inbreiding onvoldoende bijdraagt aan de woningbouwopgave voor Barchem. “Daar redden we het niet mee. Daarvoor is ook een uitbreidingslocatie nodig”, zo luidde haar reactie.

GroenLinks en PvdA kwamen eveneens met een amendement over Barchem. Met het voorstel willen deze fractie het college bewegen om af te zien van locatie Barchem-Zuidoost en in plaats hiervan te kiezen voor Zuidwest. Langs de oostkant van het dorp is een langgerekt stuk grond nodig in een volgens de indieners waardevol natuurgebied. Bovendien ligt deze locatie verder van de basisschool en voor die voorziening aan de ‘verkeerde kant’ van de drukke Ruurloseweg.

Ruurloseweg

Marja Eggink reageerde door te zeggen dat het verschil in natuurwaarde tussen beide locatie niet groot is en dat de Ruurloseweg een 30 kilometerzone wordt. Arda van den Brink van GroenLinks vindt dat de locatie zuidwest veel beter aansluit bij de bestaande kern. LochemGroen! steunt het amendement en Calle Janssen kwam met de melding dat de provincie heeft laten weten dat een eerdere QuickScan van natuurwaarde in en om het Barchemse Bos niet goed is uitgevoerd.

In dat bos langs de Borculoseweg wil een ontwikkelaar een aantal villa’s bouwen en als daar uit het oogpunt van natuur bezwaar tegen is, geldt dat mogelijk ook voor de uitbreidingslocatie die de gemeente daar op het oog heeft.

Eefde

Ook over Eefde werd flink gedebatteerd. In de kernvisie worden twee uitbreidingslocaties benoemd die beide zo hun problemen kennen. Bij de Rustoordlaan wordt de ontsluiting lastig en de grote locatie Eefde-Noordoost ligt in een Beekdal. Waterbeheer is – zeker in tijden van klimaatverandering – van toenemend belang. Dat kan in strijd zijn met woningbouw. Toch pleiten GorenLinks, CDA en PvdA voor die uitbreidingslocatie omdat er meters gemaakt kunnen worden en omdat grote delen van de grond al in handen zijn van de gemeente.

De indieners van het wijzigingsvoorstel willen de Rustoordlaan afvoeren als bouwlocatie. En hoewel GB en VVD wel voelen voor Eefde-Noordoost, willen deze fracties de Rustoordlaan niet op voorhand afserveren. Dit kan er in de komende twee weken toe leiden dat dit voorstel wordt aangepast, waardoor een meerderheid in het verschiet ligt. De indieners denken dat de wateropgave in het gebied is te combineren met woningbouw omdat er vrij veel ruimte is. Ze vinden wel dat dit onderwerp van nader onderzoek moet zijn.

Wethouder Eggink ziet meer problemen voor Noordoost, ook al omdat daar sprake is van twee milieucirkels van agrarische bedrijven. Het gaat bovendien om pachtconstructies met een lange historie, waar de gemeente niet zomaar van af kan.

Gorssel

Ook in Gorssel draaide het maandagavond om een locatie in het noordoosten van de huidige kern. Intensieve landbouw zegt de wethouder een meerderheid van de raad. Kwetsbare natuur, waar zelfs de das is waargenomen vindt LochemGroen! De wethouder wijst op de grote van het gebied – zo’n 10 hectare – waardoor er genoeg ruimte is om Gorssel ook na 2030 van voldoende woningen te voorzien. Ruimte voor een natuurlijke verbindingszone ziet Eggink ook nog wel.

Ook hier staan de groene partijen in de raad tegenover elkaar. GroenLinks wil namelijk nog wel wat verder gaan en het gebied nog uitbreiden om tot een optimale invulling te komen door middel van een doortimmerd stedenbouwkundig plan. Dan kan nog veel verder vooruit worden gekeken dan 2030. Da’s wel heel ver, vindt de wethouder. Regeren is vooruitzien, aldus CDA en D66. Dit voorstel lijkt voldoende steun te krijgen.

  1. Tiny houses

Pas na bespreking van de moties, over twee weken, komen de voorstellen in stemming. Bij de moties valt bij voorbaat al een pleidooi voor een pilot met tiny houses op. Deze is door alle fracties ondertekend en roept op tot het zo snel mogelijk in gesprek gaan met initiatiefnemers. Met als doel nog voor 1 augustus minstens 1 locatie aan te wijzen waar gestart kan worden.

Verder komen er voorstellen op tafel die pleiten voor meer hoogbouw om de prijzen te drukken en meer ruimte voor wonen in het buitengebied en voor particuliere initiatieven. Net als prioritering van bouwplannen om het ambtelijk apparaat niet te overvragen.