Ontwerp Energie Strategie vanaf maandag ter inzage

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Vanaf maandag (19/4) tot en met 31 mei ligt de Regionale Energie Strategie ter inzage. In deze ontwerp-RES 1.0 staat onder meer dat de regiogemeenten samen verwachten 1,07 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie te kunnen opwekken in 2030. Het Lochemse aandeel hierin bedraagt naar schatting 0,15 TWh. Landelijk moet 35TWh aan zon- en windenergie op land worden opgewekt. Op zee wordt nog 49 TWh gerealiseerd.

Het hele document is online te lezen via: lochem.nl/windenzon

Met het ter inzage leggen krijgen inwoners de gelegenheid om inspraakreacties aan te dragen. De reacties van bewoners worden gebundeld. Samen met de ontwerp-RES 1.0 gaan de reacties naar de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen. Zij nemen in twee stappen een besluit over deze versie van de Regionale Energie Strategie. Definitieve vaststelling is gepland voor uiterlijk half december 2021.

Cleantech Regio

De Cleantech Regio, waarvan Lochem deel uitmaakt stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES. Er zijn landelijk 30 RES-regio’s die allemaal een zogeheten bod uitbrengen.

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor de bijdrage van de RES Cleantech Regio aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel duurzame energie de regio wil opwekken met wind en zon in 2030 en waar dat mogelijk is. De gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. Zij betrekken belanghebbenden om zo tot een afweging te komen.

Landschap

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden zeer belangrijk. Dat is volgens de opstellers dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Een wijziging ten opzichte van de eerdere Concept RES, is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur naar 1,07 TWh. Lochem schroefde de ambitie onlangs terug van 0,22 TWh naar 0,15 TWh.

Regionaal is het verschil ontstaan doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt, dat minder ruimte kan worden gevonden voor windmolens. De duurzame energie moet komen uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh). In Lochem is dit 0,03 TWh aan wind en 0,12 TWh aan zon. Dit komt neer op zo’n 4 windturbines en nog zo’n 40 hectare zon boven wat er nu al staat in de gemeente plus wat is vergund.

Totale opgave

De ontwerp-RES 1.0 legt het volgende aan u voor: 15 windmolens, waarvan er al drie in Zutphen staan. Dat betekent dat er nog 12 nieuwe windmolens moeten komen: 5 rond de Veluwe, 3 nog te bouwen in Zutphen en 4 in Lochem. Daarnaast gaat de ontwerp-RES 1.0 uit van 600 hectare aan zonneparken op land. Hiervan is 250 hectare vergund en deels gebouwd. Voor het overige aantal hectares moet dus nog ruimte gezocht worden. Daarnaast wil de regio dat een derde van alle grote daken gebruikt wordt voor zonnepanelen. In de concept-RES dacht de regio meer duurzame energie te kunnen opwekken. Dit is in de ontwerp-RES 1.0 naar beneden bijgesteld. Uit onderzoek blijkt, dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. Het gebruik van grootschalige daken is ook nieuw in deze versie van de RES.

 

Regionaal moeten de volksvertegenwoordigers beslissen over de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor
zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen zijn hierin meegerekend. Rond de Veluwe moeten er nog 5 komen en dus 4 in de gemeente Lochem.

Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Zon op dak

Daarnaast wordt bekeken hoeveel zonne-energie met daken in de gemeente Lochem is op te wekken. Op dit moment werkt de gemeente aan een beleidskader grootschalig energie opwekken met wind en zon. Daarin komen randvoorwaarden voor voorlopig 1 windproject en voor 1 of 2 grote zonneparken.

Als deze zijn gerealiseerd, komt er een evaluatie. Dan kan het beleid, in samenspraak met de inwoners eventueel bijgestuurd worden. Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een denktank met inwoners.

Besluitvorming

De Cleantech Regio kiest ervoor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden, zo is het idee. Eerst is er een inspraakprocedure waarin de ontwerp RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt. In de eerste ronde van de besluitvorming biedt de Cleantech Regio de ontwerp-RES 1.0 en een bundeling van de inspraakreacties aan, aan de gemeenteraden, staten en waterschappen.

De ontwerp-RES 1.0 is in te zien op www.lochem.nl/windenzon, op www.cleantechregio.nl/res, op de websites van alle andere deelnemende gemeenten, waterschappen en de provincie. Inwoners kunnen vanaf maandag hun reactie insturen via windenzon@lochem.nl of per brief aan de Gemeente Lochem, afdeling Ruimte, team Milieu, postbus 17, 7240 AA Lochem.

Achtergrond RES

De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Samen gaan zij ervoor zorgen dat er 35TWh energie op land wordt gemaakt in 2030.

Voor de RES werken in de Cleantech Regio samen: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en netbeheerder Liander. Gemeente Deventer (ook deel van de Cleantech Regio) doet mee in de RES West-Overijssel.

Heel veel aspecten van met name windenergie komen aan bod op een pagina met veel gestelde vragen op de website van de gemeente, waaronder gezondheidsaspecten en de locatiekeuze. Klik HIER om de pagina te bekijken.