Nog geen besluit recreatie-bestemming Dochterense Schooldijk

0
(Deel van het) inrichtingsplan Klein Dochtererene Schooldijk 4 (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad is nog niet toe aan een besluit over het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4, waar de eigenaar 8 recreatie-eenheden wil realiseren. Na inspreekbeurten van en een discussie met omwonenden werd maandagavond besloten om er op 17 december nogmaals onderling over te debatteren.

De kwestie sleept inmiddels al een paar jaar en dat heeft de sfeer in de buurt er niet beter op gemaakt zo bleek maandag. Verschillende omwonenden gaven aan zowel de eigenaar als het college van B&W niet meer te vertrouwen. Beide zouden afspraken niet nakomen, zo is de kritiek. De hoop er onderling nog uit te komen lijkt door alle betrokkenen te zijn opgegeven.

Klachten
De buren klagen onder meer over lawaai, meer verkeer en stof. Dat laatste komt doordat het om een zandweg gaat. Verder is er verbolgenheid over het aantal recreatie-eenheden dat de gemeente wil toestaan. Eén buurman gaf aan dat hij met wat minder zou kunnen leven. Anderen bestrijden het gehele plan.

Onbegrip
De raadsman van een van de omwonenden zei het onbegrijpelijk te vinden dat het college, na alles wat er is voorgevallen, zoveel eenheden toestaat. De voorzieningenrechter, de gemeentelijke bezwarencommissie én de bestuursrechter droegen het college eerder op om strenger handhavend op te treden tegen bouwwerken op het betrokken terrein. Dit leidde ertoe dat het aantal recreatie-eenheden van 4, naar 3, naar 2 en tenslotte zelfs naar 1 ging. Dit leidde zelfs tot het opleggen en verbeurd verklaren van dwangsommen. ,,Het is onbegrijpelijk dat het college nu met 8 eenheden komt”, zo klonk het.

Eigenaar
Eigenaar Jalbert Kuijper zei dat hij handelt in de geest van een toekomstvisie waar de gemeenteraad al aan werkte toen Kuiper zelf nog raadslid voor de VVD was. Volgens hem voldoet zijn plan aan zeker 6 van de 8 uitgangspunten van die visie, waaronder versterking van de recreatieve sector, werk, duurzaamheid en ‘agri-business’.

Bebouwing
Op de grond rondom de voormalige boerderij aan de Schooldijk 4 bevinden zich al een recreatiewoning, kapschuur, een houten recreatiewoning, varkensschuur en paardenstal. De laatste twee moeten wijken en elders op het perceel komt dan een nieuwe recreatie-eenheid in de vorm van een hooiberg.

Inpassing
De omgeving moet worden ingebed in het groen of is dit deels ook al. Op de plankaart staan een boomgaard, groensingels, moestuin, een bosje en bloemrijk gras. Een al aanwezige poel wordt groter en dieper en krijgt een natuurvriendelijke oever. Ook is voorzien in een zogeheten helofytenveld. Dit is een soort ‘moeras’ dat huishoudelijk afvalwater filtert tot het onschadelijk is voor het milieu.

College
Het college van B&W past het Lochemse FAB-beleid toe. De afkorting staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Enkele zienswijzen van omwonenden hebben geleid tot aanpassingen, maar veel bezwaren zijn terzijde geschoven. De omwonenden eisen garanties van de gemeente, onder meer om eerdere overlast door (hout)rook, licht en geluid te voorkomen.

Zowel de bezwaarden als de eigenaar deden maandag een klemmend beroep op de gemeenteraad om rekening te houden met hun belangen. Omdat de tijd ontbrak konden de raadsleden nauwelijks met elkaar of met de wethouder in discussie over dit dossier.

17 december
Besloten werd derhalve dat er op de laatste Politieke Avond van dit jaar, op 17 december, nogmaals over wordt gesproken. Inspreken is dan niet meer mogelijk. Dit betekent dat een besluit op z’n vroegst half januari valt. Als het voorstel op de agenda van de plenaire raadsvergadering staat kan de politiek via moties of amendementen nog invloed uitoefenen op het bestemmingsplan.