Adviesraad Sociaal Domein voorlopig niet op oorlogsstrekte

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het wordt nog een hele klus om een Adviesraad Sociaal Domein voor de gemeente Lochem op te tuigen. Op 1 januari start ‘t Baken, het lokale loket voor werk, inkomen, zorg en jeugd. Medezeggenschap is wettelijk verplicht. De vereiste verordening haalt het deze maand vermoedelijk net, maar dan is er nog lang geen volwassen adviesorgaan.

Lochem had adviesraden voor de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Als Het Plein over een paar weken stopt neemt ‘t Baken alle taken binnen het zogeheten sociale domein over. In het gemeentehuis aan de Hanzeweg wordt flink getimmerd om ruimte te maken voor nieuwe medewerkers. Veel last-minute werk dus en dat geldt ook voor de Adviesraad.

Groeimodel
Dit moet uiteindelijk een orgaan met 9 tot 15 leden worden dat het college, gevraagd en ongevraagd, advies geeft op het brede sociale beleidsterrein. Wethouder Henk van Zeijts zei maandagavond al blij te zijn als de adviesraad met 5 mensen van start kan. De eerste taak is dan om een capabele voorzitter aan te trekken. Deze is onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Daarna is het zaak om geschikte leden te werven tot de raad op oorlogssterkte is. Van Zeijts noemde het ‘een groeimodel’.

Gedreveneheid
Wie zitting wil nemen in de adviesraad moet dat overwegend doen vanuit gedrevenheid en motivatie. Een vergoeding – behalve reiskosten – staat er niet tegenover. Sommige raadsfracties twijfelen aan het uitgangspunt van vrijwilligheid maar het college van B&W wil zo onder meer voorkomen dat mensen het voor de centen gaan doen.

Voorwaarden
Gezien de breedte van het beleidsterrein moeten het mensen zijn die met enige distantie een beleidsstuk of rapport kunnen lezen, ook als dit niet meteen hun eigen interesse of specialisme raakt. Leden mogen niet uit de lokale politiek komen, geen ambtenaar zijn en geen zakelijke relatie met de gemeente hebben. Ze mogen niet de belangen van een bepaalde organisatie dienen (‘geen last’) maar wel ruggespraak houden met een liefst grote achterban of groot netwerk.

Werkgroep
De adviesraad wordt voorbereid door een werkgroep met mensen met roots in verschillende (belangen)organisaties, zoals de Stichting Welzijn Lochem en de Cliëntenraad Het Plein. De leden van de werkgroep stromen niet zonder meer door naar de uiteindelijke adviesraad, zo bleek maandagavond.

In het eerste jaar krijgt de nieuwe raad 30.000 euro budget voor onder meer deskundigheidsbevordering. Dat is 12.500 euro meer dan structureel.

Evaluatie
In het raadsvoorstel staat dat er na een jaar – dus begin 2020 – een evaluatie moet komen. Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) wees er op dat dit wellicht niet handig is als er pas laat in het komende jaar een volledig adviesorgaan is. Hij kreeg bijval en ook de wethouder lijkt de eerste evaluatie qua tijdstip te willen laten afhangen van de daadwerkelijk start.