Nieuwe poging tot realisatie woningbouw aan rand van Laren

0
Dit is de omstreden plek bij de entree van Laren (archieffoto: MLZ)

LAREN/LOCHEM – Elke gemeente heeft ze wel eens: slepende kwesties. In de gemeente Lochem is dit al jarenlang het dossier met het opschrift ‘FAB-cluster Laren’. Het eerste besluit stamt uit 2015. Dit mondde in 2017 uit in een bestemmingsplan. Dat werd begin dit jaar deels afgeschoten door de Raad van State. En nu ligt er dan een herstelbesluit. Dat moet eerdere fouten repareren.

Nog even de feiten: Het doel is om vier nieuwe woningen te realiseren op een stuk grond aan de Zutphenseweg in Laren, aan de uiterste rand van het dorp. Dit is, puur planologische gezien, mogelijk door een aantal elders gelegen agrarische slooplocaties te bundelen tot een zogeheten FAB-cluster. FAB? Dat staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing.

Tegen verpaupering

Het idee achter het FAB-beleid is om te voorkomen dat veel in onbruik geraakte agrarische gebouwen langzaam verpauperen. Weg ermee, zo is de gedachte. De eigenaar mag in ruil voor sloop een (extra) woning bouwen op het eigen erf. Niet iedereen zit daar op de wachten. Dan kan clustering van een paar van die bouwrechten op een andere plek een uitkomst zijn.

Omwonenden van de beoogde bouwlocaties, verenigd in ‘Mooi Laren Zuid’ (MLZ), zijn al jaren in verzet tegen de plannen en behaalden in februari een succesje toen de Raad van State het besluit van de Lochemse gemeenteraad gedeeltelijk vernietigde. Maar vooral op procedurele gronden. De locatie werd door de Kroon niet betwist.

Lees HIER een eerder bericht over dit onderwerp…

Gedeeltelijk vernietigd

De bestemming ‘Wonen’ is vernietigd omdat de gemeente bij de toepassing van clustering afweek van het eigen beleidskader en dit volgens de Raad van State onvoldoende motiveerde. Alle overige onderdelen van dit bestemmingsplan zijn in stand gebleven en onherroepelijk in werking getreden, waaronder de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin’ op de clusterlocatie en de plandelen met de slooplocaties.

Er was een probleem met de slooplocatie Tunnelweg 8. Deze had, op basis van het eigen gemeentelijk beleid, niet mogen worden ingebracht in een cluster waarbij vrijstaande woningen zijn gemoeid. De Raad van State vindt dat de gemeenteraad onvoldoende heeft beargumenteerd waarom van de regels is afgeweken en beschouwt dit als een procedurefout.

Juridisch advies

Lochem won juridische advies in. Dat advies luidt: vervang Tunnel 4 door een andere slooplocatie en stel de eigenaar van Tunnelweg 8 schadeloos. Het college volgt deze aanbeveling. In het herstelbesluit zijn nu de volgende slooplocaties opgenomen: Tunnelweg 4 en Brenschutte 1 in Laren,in Laren, Dortherweg 30 in Epse en Beekvliet 7 in Barchem.

De vervanging van Tunnelweg 8 door Tunnelweg 4 leidt voor menig lezer voor verwarring. Het lijkt erop alsof er niets is veranderd. Zelfs wethouder Bert Groot Wesselijk moet toegeven dat hij even zijn wenkbrauwen fronste toen hij het voor de eerste keer las. “Maar we hebben wel degelijk het juridisch advies gevolgd. Voor de eigenaar van Tunnelweg 8 hebben we een regeling getroffen.” De gemeente koopt het perceel en verkoopt deze weer door en als het goed is zonder verlies.

FAB-cluster Exel

Eerder was er sprake van dat de Tunnelweg 8 eventueel kon worden ingebracht in een mogelijk volgende FAB-cluster in Exel. Of het daar van komt is nog onzeker. Voor de eigenaar van Tunnelweg 4 dreigde een financiële strop doordat de locatie afviel als onderdeel van het cluster.

Overigens is ook de slooplocatie Brenschutte 1 nieuw in het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan. Deze komt in de plaats van een locatie aan de Groenedijk in Laren. De eigenaren hiervan willen niet meer meedoen.

Tijdswinst

De gemeenteraad heeft al in december een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Hierdoor is de houdbaarheidsdatum van de plannen met een jaar verlengd. Het nieuwe ontwerp-bestemmingplan dat er nu ligt moet de bouw van de vier woningen aan de rand van Laren mogelijk maken en ervoor zorgen dat de eigenaren van de slooppercelen kunnen voldoen aan de verplichting van sloop en landschappelijke inpassing.

Ter inzage

Het plan ligt momenteel ter inzage. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het opnieuw zes weken ter inzage gelegd en is eventueel bezwaar mogelijk.