PvdA wil maandag interpellatiedebat over Doornberg Almen

0
Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen vanuit de lucht (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/ALMEN – De rubberverwerker Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen is eind 2018 een bedrag van 2,77 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld als ‘verhuispremie’. Het bedrijf zou volgens de overeenkomst met de gemeente Lochem rond deze tijd de aan de Scheggertdijk opgeslagen voorrand autobanden weggewerkt moeten hebben en het terrein  uiterlijk 1 augustus schoon opleveren. Dit gaat duidelijk niet lukken en daar is politieke onrust over ontstaan.

Twee weken geleden stelde GroenLinks al vragen over de stand van zaken en aanstaande maandag (11/5) volgt tot een verzoek van de PvdA om een interpellatiedebat (uitleg onderaan dit bericht) te houden over dit onderwerp. De fractie wil het college aan te tand voelen over de procedure, de handhaving en de stand van zaken. De sociaal-democraten hebben 11 vragen geformuleerd.

Dossier

Ter voorbereiding is op verzoek van de PvdA het dossier Doornberg met alle raadsleden gedeeld. LochemsNieuws heeft inzage gekregen in een versie die is ontdaan van namen en gevoelige of vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Interessant is vooral recente correspondentie tussen gemeente en Doornberg en diens advocaat. Het college eiste in een brief van 15 april binnen 10 dagen een plan van aanpak. Daar was ook al een paar keer op aangedrongen. Dat plan is er nog steeds niet.

Brief advocaat

Een dikke week later, op 23 april, kwam een brief bij de gemeente binnen van de advocaat van Doornberg. Hierin stelt raadsman R. van Eck van JPR Advocaten uit Deventer dat zijn cliënt klem zit. Toen de overeenkomst tussen bedrijf en gemeente tot stand kwam leek niets een verhuizing naar bedrijventerrein Fort de Pol in Zutphen in de weg te staan.

Hierin kwam verandering toen de Raad van State oordeelde dat geen toestemming mag worden verleend aan activiteiten die extra stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden veroorzaken. Fort de Pol – een voormalige vuilstort – ligt nabij de uiterwaarden van de IJssel en deze gelden als beschermde natuur.

Uiterste inspanningen

De advocaat schrijft dat Doornberg ondanks ‘uiterste inspanningen’ nog steeds geen alternatieve vestigingsplek heeft kunnen vinden. Wel zou sprake zijn van verschillende plaatsen waar men ‘in een vergevorderd stadium van onderhandeling’ verkeert. Ook wordt de heersende corona-crisis deels verantwoordelijk gehouden voor de vertraging. Daardoor zouden transport- en verwerkingscapaciteit zijn beperkt.

De raadsman van Doornberg wijst erop dat het bedrijf meerdere malen vergeefs heeft geprobeerd om met de gemeente Lochem in overleg te komen over de de data die in het contract zijn opgenomen. Die verzoeken waren ‘vruchteloos’, zo beweert de advocaat.

‘Dwaling’

Hij haalt artikel 6:128 van het Burgerlijk Wetboek erbij. Dat artikel gaat over ‘dwaling’. Een overeenkomst die is gesloten op basis van onrealistische gronden of met een onjuiste voorstelling van zaken kan daardoor ontbonden worden, zo luidt de vereenvoudigde uitleg van dit artikel. De advocaat vindt dat die dwaling beide partijen verweten kan worden omdat er te stellig van uit werd gegaan dat een verhuizing naar Zutphen in kannen en kruiken was. Formeel was dit ten tijde van het afsluiten van de overkomst inderdaad allerminst het geval al leek er op dat moment geen vuiltje aan de lucht. Zutphen had al te kennen gegeven het bedrijf graag te willen binnenhalen.

De raadsman van Doornberg wil in gesprek om de afspraken aan te passen aan wat hij de huidige omstandigheden noemt. Of, en hoe, de gemeente Lochem hierop gereageerd heeft, blijkt niet uit het dossier. Dit wordt maandag ongetwijfeld duidelijk.

Actieve ondersteuning

Het Lochemse college heeft vanaf oktober 2019, toen definitief duidelijk werd dat Zutphen geen vergunning kon afgeven, geholpen bij het zoeken naar een alternatieve locatie. In het dossier is sprake van ‘actieve ondersteuning door het team economische zaken’. Het college heeft in die periode de contacten met collega’s in de regio aangewend om aandacht te vragen voor de kwestie. Met zeker 12 gemeenten is contact geweest nadat Doornberg zich daar had gemeld, zo laat het college weten.

De PvdA-fractie heeft veel vragen bij de gang van zaken, maar begint met te stellen dat Doornberg belangrijk werk doet op het gebied van duurzaamheid en ook zorgt voor werkgelegenheid. Het is de locatie die voor problemen zorgt, zo is de conclusie. Het zogeheten shredderen van autobanden en ander rubber maakt een hels kabaal. Ook zijn omwonenden beducht op eventuele brand in de enorme stapels banden die liggen opgeslagen. Elders is gebleken dat dit soort branden zeer moeilijk zijn te bestrijden.

Nog nieuwe aanvoer

In de overeenkomst met Doornberg was onder meer geregeld dat het shredderen mocht worden opgevoerd om de voorraad banden weg te werken. Tot vijf uur per dag en op vijf dagen per week mocht de luidruchtige machine draaien. Inmiddels is gebleken dat de bergen op het bedrijfsterrein allerminst kleiner zijn geworden. Zowel GroenLinks als de PvdA hebben geconstateerd dat zeer recent nog vrachtwagens vol banden zijn aangevoerd.

De PvdA wil op de eerste plaats weten waarom de wethouder – Bert Groot Wesseldijk – de raad niet heeft geïnformeerd toen via brieven, die al in januari binnenkwamen, duidelijk werd dat de data uit de overeenkomst niet gehaald zouden worden. Dat had eventueel vertrouwelijk gekund, aldus de PvdA.

Woningbouw

Het bedrag van 2,77 miljoen euro moet terugverdiend worden door de bouw van 7 luxe woningen. De bouw daarvan zou op 1 oktober moeten starten. Nog afgezien van het feit dat het terrein dan vermoedelijk niet leeg is, vraagt de PvdA waarom er nog geen bestemmingsplanwijziging in gang is gezet. Als dit inderdaad het geval is, kan de woningbouw op 1 oktober sowieso niet beginnen.

Een van de vragen van de PvdA bevat een stevige veronderstelling. Letterlijke tekst: ‘Het lijkt er op dat het college haar publiekrechtelijke taken, namelijk vergunningverlening en handhaving omgevingsvergunning en haar privaatrechtelijke politieke agenda zijnde aankoop van een terrein, verhuizing van een bedrijf en realisering woningbouw volledig door elkaar heeft laten lopen. Het college wordt gevraagd aan te tonen of en op welke wijze er sprake is geweest van zorgvuldig bestuur.’

Verzoek om steun

De fractie veronderstelt verder dat het slecht gaat met Doornberg en leidt dit af uit een verzoek om steun bij de gemeente in 2019 en de verwijzing naar de corona-crisis. Dit zou niet zou zijn gemeld aan de raad. Daarop aansluitend volgt de vraag wie er voor de kosten van het leegmaken van het terrein moet opdraait als Doornberg dit niet blijkt te kunnen.

Twee weken geleden gaf wethouder Groot Wesseldijk al toe dat de afgesproken termijnen vrijwel zeker niet worden gehaald. Hij zei dat de gemeente juridische stappen tegen het bedrijf aan het voorbereiden is maar ook te hopen dat het niet zo ver hoeft te komen. Deze week zei de wethouder tegen LochemsNieuws dat er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Wie alle vragen van de PvdA zelf wil nalezen, kan via DEZE LINK terecht op de website van de gemeente. 

Uitleg interpellatiedebat

De gemeenteraad heeft een aantal instrumenten ter beschikking om de controlerende taak uit te voeren. Als het gaat om vragen aan het college zijn er het tweewekelijkse vragen-halfuur en de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Een interpellatiedebat is een zwaarder middel en wordt daarom ook maar weinig gebruikt. De vorige keer dat het in Lochem werd ingezet was in juni van het afgelopen jaar. Ook toen was het de PvdA die het initiatief nam. Het onderwerp was destijds het leerlingenvervoer (PlusOV).

Het woord suggereert dat er sprake is van een echt debat. Dit is in de standaardvorm niet altijd het geval. Het is meer een vraag- en antwoordspel tussen raad en college. In het Reglement van Orde van de gemeenteraad is dit vastgelegd. Griffier Miranda Veenbergen laat overigens weten dat het reglement momenteel wordt geëvalueerd en dat aanpassing van onder meer het interpellatiedebat denkbaar is. Ze legt verder uit dat de raad ook op dit moment al voor een andere vorm kan kiezen via een ordevoorstel aan het begin van de bespreking.

Het interpellatiedebat staat op de agenda van de raadsvergadering die maandag om 21.45 uur begint. Vanwege corona gaat het om een digitale vergadering die is te volgen via de website van de gemeente.