Love-Bubbles Klein Dochteren krijgen alsnog groen licht

0
(Deel van het) inrichtingsplan Klein Dochtererene Schooldijk 4 (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/DEN HAAG – De inmiddels bekende Klein-Dochterense Love Bubbles hebben op hoofdlijnen groen licht gekregen van de Raad van State. De Kroon oordeelt dat er geen zwaarwegende planologische gronden zijn om het bestemmingsplan te vernietigen, zoals een tweetal omwonenden eisten in een zaak tegen de gemeente Lochem. Wel moet een voorgenomen helofytenveld worden geschrapt. Dit is een soort natuurlijke rioolwaterzuivering.

Er is het nodige voorafgegaan aan de uitspraak van de Raad van State. Eind januari werd het bestemmingsplan door een meerderheid van de gemeenteraad aanvaard. Later bleek dat een van de houten bouwwerken aan de Klein Dochterense Schooldijk – de zogeheten Lotus Bubble – niet goed was ingetekend op de plankaart. De gemeente trad handhavend op en het gebouw werd verwijderd. Deze kan nu weer worden herbouwd.

Bed & Breakfast

Eigenaar Jalbert Kuijper wil rond zijn woonboerderij in totaal 5 gebouwen met 8 recreatie-eenheden realiseren onder de noemen Bed & Breakfast. De Raad van State is het met de gemeente Lochem eens dat dit realiseerbaar is door toepassing van de FAB-regeling. De afkorting staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Een paardenstal en varkensschuur worden gesloopt.

De Raad van State gaat niet mee in de redenering van omwonenden dat sprake is van een bepaalde mate van ‘stedelijke ontwikkeling’. Hiervoor zijn de plannen ‘niet substantieel’ genoeg, zo is te lezen in de uitspraak van 24 december. Door de sloop van andere gebouwen is bovendien geen sprake van een groter ruimtebeslag.

Rechtmatig gebruik

De appellanten voerden verder aan dat de gemeente Lochem afweek van het eigen FAB-beleid. Een voorwaarde is dat agrarische bedrijfsbebouwing tenminste 10 jaar rechtmatig gebruikt moet zijn om in aanmerking te komen voor functieverandering. In dit geval was de agrarische activiteit al beëindigd bij aankoop door Kuijper. Ook zou er geen sprake zijn van ‘rechtmatig gebruik’ vanwege strijdigheid met het geldende bestemmingsplan dat volgens de omwonenden door de gemeente is gedoogd.

De Raad van State vindt dat de FAB-regels ook van toepassing zijn op reeds eerder vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing die in het verleden tenminste 10 jaar agrarisch is gebruikt. De huidige bestemming is daarbij niet bepalend. De vorige eigenaar van het perceel heeft de gebouwen wel degelijk minstens 10 jaar gebruikt voor agrarische doeleinden.

Ruimtelijke kwaliteit

Verder wezen omwonenden op een regel uit het FAB-beleid die voorschrijft dat aangetoond moet zijn dat nieuwbouw noodzakelijk is om bedrijfstechnische en -economische redenen, dan wel om een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Daar zou hier geen sprake van zijn.

Ook dit bestrijdt de Raad van State. Door de sloop van twee in verval geraakte gebouwen en nieuwbouw ten behoeve van een functie waar actueel behoefte aan bestaat, is sprake van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zo luidt het oordeel.

Helofytenveld

Verder ging de Raad nog in op de milieucategorie, parkeren, landschappelijke waarde en geluids-, rook- en stofoverlast. Ook hier vangen de appellanten bot. Hun bezwaar tegen het helofytenveld hield wel stand. Deze vorm van rioolwaterzuivering door middel van een rietveld is niet toegestaan op deze plek. Dit temeer omdat zich op geringe afstand een gemeentelijke riolering bevindt en omdat dergelijke velden belastend kunnen zijn voor de nabije omgeving.

De gemeente Lochem moet de proceskosten van de beide appellanten vergoeden en de beslissing van de Raad van State binnen vier weken verwerken in het bestemmingsplan dat is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.