Lochem: ‘Effect van strooizout in grondwater is onbekend’

1
Foto ter illustratie

LOCHEM – In welke mate strooizout in het grondwater terecht komt en welke effecten dit heeft is niet bekend. Dat schrijft het Lochemse college van B&W op vragen van GroenLinks over het strooibeleid. Uit de beantwoording blijkt ook dat niet vaker wordt gestrooid dan voorheen. Die indruk bestaat bij sommige Lochemers.

Routes
Door te werken met vast strooiroutes wordt niet overal gestrooid. Daarmee is het milieu gediend zo vinden B&W. Het strooien is in de gemeente uitbesteed aan twee aannemers. CirculusBerkel controleert of de uitvoering goed verloopt. Ook worden voor en na elk strooiseizoen voorbesprekingen en evaluaties gehouden. Aan de hand daarvan worden routes eventueel aangepast.

Prioriteiten
Binnen de routes is sprake van prioritering. Doorgaande wegen, busroutes en fietspaden krijgen voorrang. Wanneer er wordt gestrooid hangt af van meldingen van de Provincie Gelderland, die zich daarin laat adviseren door MeteoConsult. De strooiwagens gaan dan binnen een uur de weg op. Het streven is om maximaal drie uur later klaar te zijn.

Valpartijen
GroenLinks meldt via de schriftelijke vragen aan het college dat het deze winter is voorgekomen dat in de binnenstad van Lochem binnen een uur drie fietsers naar het ziekenhuis moesten worden gebracht met letsel door valpartijen die door gladheid zijn veroorzaakt. De gemeente noch CirculusBerkel hebben melding ontvangen van deze incidenten.  De Markt en delen van de binnenstad zijn wel opgenomen in de strooiroute.

Milieu-effecten
Wat betreft het effecten op het milieu schrijft het college letterlijk:
‘Voor zover nu bekend, is er naar deze effecten nog geen nader onderzoek gedaan. In z’n algemeenheid is in het beleid wel opgenomen dat niet alle wegen worden gestrooid maar dat er wordt gewerkt met strooiroutes o.a. met het oog op het milieubehoud.

1 REACTIE

  1. Zoutgehalte in Grondwater is vrij eenvoudig te meten.
    Lochem heeft een meetnet voor Grondwater. In dit grondwater kunnen sensoren worden opgenomen die het chloridegehalte meten en dit visueel weergeven.
    Door efficiënt in te richten kan er een analyse worden gemaakt van de verschillen in wel en niet chloride gebied en kan ook worden vastgesteld of dit schadelijk is voor het grondwater.

    Allemaal zeer betrekkelijk eenvoudig te realiseren.

Comments are closed.