Kernvisies Wonen mogelijk juridisch drijfzand

0
De gemeente Lochem heeft 7 kernvisies Wonen het licht doen zien (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/LAREN – De kernvisies Wonen, waar al zo lang aan wordt gewerkt, zijn mogelijk juridisch niet in de haak. Dat kwam maandagavond uit de hoge hoed tijdens een nieuwe bespreking van het thema wonen in de gemeenteraad. Bij aanvang van de vergadering werd een juridisch advies openbaar gemaakt waaruit dit blijkt. Wat de consequenties zijn is nog onduidelijk. Wel lijkt de politiek nu te opteren voor de snelst mogelijk procedure en dat is inzetten op één of twee kansrijke en grotere bouwlocaties.

De fractie van GroenLinks vroeg eerder al naar de status van de kernvisies. Omdat een bevredigend antwoord uitbleef werd de griffie gevraagd om dit juridisch te laten uitzoeken. Dit gebeurde met de steun van alle raadsfracties. Een extern bureau werd gevraagd om de gevolgde procedure tegen het licht te houden en met een advies te komen.

Structuurvisie

De uitleg is niet simpel en tamelijk technisch van aard. Het komt erop neer dat onvoldoende duidelijk is gemaakt dat de kernvisies, met onder meer bouwlocaties, woningtypen en doelgroepen, in de plaats komen van een structuurvisie Wonen uit 2013. De kernvisies worden in het raadsvoorstel, waarmee het college de gemeenteraad vraagt om de visies voor Lochem, Laren en Harfsen vast te stellen, ‘thematische structuurvisies’ genoemd.

Dit suggereert dat de oude structuurvisie wordt ‘overruled’ door de kernvisies. Dit is echter nergens in de procedure vermeld. Inwoners die reageerden op de plannen waren dus onvolledige geïnformeerd. Dat maakt een raadsbesluit kwetsbaar en eventuele juridische stappen van tegenstanders kansrijk. Feitelijk moet de hele inspraakprocedure over om brokken te voorkomen.

Teleurgesteld

Het juridisch advies was maandag zo vers dat niemand deze nog grondig kon bestuderen. Zelfs het college van B&W kreeg het pas die middag onder ogen. Wethouder Marja Eggink toonde zich, op z’n zachtst gezegd, teleurgesteld. Ze gaf aan dat ze graag eerder had gehoord van de vragen die bij de raadsfracties leefden. Ze wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van college en raad. Met name GroenLinks wees erop dat dit al eerder is aangekaart.

Tijdens een rondje langs de fracties bleek dat een meerderheid nu lijkt te opteren voor snelle acties. Dat is mogelijk door te focussen op de bouwlocaties die al in de genoemde structuurvisie uit 2013 werden genoemd en waarop de gemeente het eerste recht van koop heeft gevestigd. Vooral de grotere bouwlocaties werden genoemd, zoals Lochem-Oost. Maar ook sportpark De Elze is een optie. Die locatie staat niet in de kernvisie Lochem maar wél in de structuurvisie. De grond is al van de gemeente en vooral Sportclub Lochem wil erg graag plaats maken, in de hoop om elders over meer ruimte te kunnen beschikken.

Slecht nieuws

Als alle ballen op deze locaties worden gericht, is dat mogelijk slecht nieuws voor Laren en Harfsen. Daar wachten bijvoorbeeld jongeren al lang met smart op nieuwe woningen. De dorpsraden in deze kernen hebben veel werk verzet bij de totstandkoming van de kernvisies. De visies voor Gorssel, Eefde en Epse zijn nog in de maak. Die van Almen was eerder al klaar.

De politiek liet doorschemeren de opgave voor zogeheten ‘spoedzoekers’ te willen loskoppelen en apart te behandelen. Gezocht wordt naar locaties waar tijdelijke woonruimte kan worden gecreëerd voor onder meer jongeren, statushouders en Oekraïners. Hiervoor is een locatie aan de Lange Voren in Lochem in beeld.

Pijnlijk

De ultieme consequenties van het juridisch advies moeten nog boven komen drijven. Pijnlijk zijn de nieuwe ontwikkelingen wel. De meerderheid van de raad zorgde vorig jaar voor vertraging door zich uitgebreid te bemoeien met de visies waarin in de kernen al met veel enthousiasme werd gewerkt. Het vorige college hielp ook al niet mee om de vaart erin te houden.

Nu blijkt dus feitelijk dat al veel eerder een bestemmingsplanprocedure voor Lochem-Oost gestart had kunnen worden. Zo’n procedure kan zo’n drie jaar duren. Dat betekent dat de eerste schop al in de grond had gekund.

Urgentie

Geluk bij een ongeluk is dat de raadsfracties nu unaniem doordrongen lijken van de hoogste urgentie op het woondossier. Dit kwam tot uitdrukking door, ondanks de onvoldragen discussie van maandag, toch te besluiten het dossier in de raadsvergadering van 17 oktober te behandelen. Daarbij zijn de nodige moties te verwachten. Wat het college in de tussentijd met het raadsvoorstel doet, is afwachten.