Inspraak kernvisies Wonen: veel klachten over participatie

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – Maandagavond kreeg de Lochemse gemeenteraad te maken met dik 30 insprekers die hun mening gaven op de kernvisies Wonen voor Gorssel, Eefde, Epse en Barchem. Daarbij werd opvallend vaak geklaagd over het gebrek aan overleg met betrokkenen en over de communicatie die onvolledig, te laat of zelfs helemaal afwezig was.

In vergelijking met een soortgelijke avond rond de kernvisies van Lochem, Laren en Harfsen viel op dat er duidelijk minder sprake was van insprekers die hun betoog begonnen met: ‘natuurlijk moet er gebouwd worden, maar… niet in mijn achtertuin’. Ze waren er wel, maar de meeste reacties waren op de inhoud en goed beargumenteerd.

Dubbel

Een inspreker uit Barchem liet weten een dubbel gevoel te hebben. Hij heeft grond waar de gemeente een oogje op heeft. “Ik heb die grond eigenlijk nodig voor de ontwikkeling van mijn bedrijf. Maar ik heb ook drie kinderen die graag in Barchem zouden willen wonen”, zo schetste hij het dilemma.

Insprekers spraken ook over nut en noodzaak van sociale woningbouw in kleine kernen. De woningcorporaties willen het liefst bouwen in of bij grotere kernen omdat daar de voorzieningen aanwezig zijn. De vertegenwoordiger van IJsseldal Wonen – die mede namens Viverion sprak – bevestigde dit nog eens. Hij sluit niet uit dat in kleine kernen wel ruimte is voor maatwerk en kleine aantallen sociale huurwoningen, als de voorwaarden – zoals de grondprijs – in orde zijn.

Uitzicht

Een ander geluid uit Barchem is dat wel degelijk 30 procent van alle nieuwbouw in de categorie sociale huur zou moeten vallen. Al was het maar om nieuwe, en vooral jongere, inwoners te trekken. Die kunnen de school en de verenigingen overeind houden. Er is twijfel over het aandeel duurdere koopwoningen. Gewezen werd op de moeizame verkoop van dure appartementen in De Groene Jager. Jongeren uit Barchem vragen aandacht voor de mogelijkheid om via woningsplitsing meer mogelijkheden te scheppen in het buitengebied.

Bewoners van de zuidwestrand van Barchem vrezen de plannen het dorp aan die kant uit de breiden. Enkele bewoners zouden nog iet zo lang geleden een hogere prijs voor hun woning hebben betaald vanwege het vrije uitzicht. Ook mensen uit andere kernen klaagden dat ze nog maar een paar jaar geleden de ‘verzekering’ van de gemeente kregen dat er geen bouwplannen waren die hun uitzicht zouden belemmeren. Veranderde omstandigheden hebben hier en daar duidelijk tot veranderde inzichten geleid.

Eefde

De insprekers uit Eefde hebben hun twijfels over de door de gemeente aangewezen bouwlocaties. De gemeenteraad werd tot twee keer toe opgeroepen om de kernvisie niet in deze vorm vast te stellen. Argumenten waren ‘rammelende belangenafweging’, gebrekkige participatie en bouwplannen in ‘overstroombaar gebied’. De woordvoerder van IJsseldal Wonen pleitte ervoor om de locatie Boedelhofweg versneld op te pakken, zeker als blijkt dat andere locaties vertraging oplopen. De Boedelhofweg wordt in de kernvisie voor Eefde slecht benoemd als ‘potentiële bouwlocatie’.

Er was verder een oproep om mee te werken aan een plan van een particuliere grondeigenaar aan de Zutphenseweg in Eefde. Een aanvraag voor woningbouw op het perceel werd eerder afgewezen maar volgens de woordvoerder van de eigenaar ziet  de wereld ziet momenteel heel anders uit. De eigenaar denkt aan seniorenwoningen en wil via een gunstige grondprijs meewerken aan de betaalbaarheid daarvan.

Epse

Uit Epse kwamen vooral opmerkingen over verkeersveiligheid en -intensiteit en over de landschappelijke waarde van beoogde bouwlocaties. Ook kwam de klacht dat tijdens informatieavonden ingebrachte alternatieven in de visie worden afgewezen zonder argumenten. Een woordvoerder van Hegeman Bouwteam meldde dat de eigenaren van de een terrein aan de Dortherweg graag willen meewerken aan de bouw van betaalbare en duurzame woningen. Er ligt nu een bestemming verblijfsrecreatie op het perceel.

Ook uit Gorssel een mogelijk gevalletje ‘laaghangend fruit’ voorbij. De eigenaresse van een stuk grond en Jan de Zwaan van Stichting Wilde Woonweide, kwamen vertellen dat ze samen wel een pilot voor een tiny village willen opzetten. Daarmee voldoen de initiatiefnemers aan de oproep van de gemeente om particuliere grond te zoeken. De tiny houses blijven in de kernvisies buiten beschouwing.

Gorssel

Voorzitter Otto van Harmelen van de Dorpsraad Gorssel had ook al een klacht over het participatietraject. Hij meldde dat bij de ontwikkeling van de kernvisie in eerste instantie veelvuldig overleg met de gemeente plaatsvond, maar dat het laatste jaar niks meer werd gecommuniceerd. Veel inbreng van de Dorpsraad is volgens hem niet terug te vinden in de visie. Hij pleitte voor verbeteringen als het tot concrete planontwikkeling komt, omdat draagvlak belangrijk is voor de kans van slagen. “Neem omwonenden vanaf het begin mee en wees transparant”, zo luidde de oproep. En hij was niet de enige die dit bepleitte.

Ook vanuit het Gorsselse kwamen oproepen om natuur, biodiversiteit en landschap te ontzien en om veel aandacht te besteden aan potentiële problemen met de verkeersveiligheid. De werkgroep jongeren deed opnieuw een klemmend beroep om vooral aandacht te hebben voor woningen voor jongeren. Die willen volgens een eerdere enquête – graag in het dorp blijven wonen maar dit wordt hen momenteel lastig of zelfs onmogelijk gemaakt. Tijdelijke woningen kunnen helpen in de overgangsperiode naar serieuze nieuwbouw.

Vullerschool

De Vullergroep gaf de raadsleden mee om te overwegen om de Vullerschool niet te verplaatsen maar te herinrichten. De huidige locatie wordt als uitstekend beschouwd. Woordvoerder Van Hogendorp vroeg verder aandacht voor de Roskamweide. Er zijn plannen om daar een sportaccommodatie te bouwen. Dat zou het zicht op het gebouwen van museum MORE wegnemen en de open plek in het dorp wordt gebruikt voor evenementen en is een populaire speelplaats.