Kernvisies Wonen Lochem, Laren, Harfsen ‘trekken’ 42 insprekers

0
Cover van de Kernvisie Wonen Lochem/Zwiep (bron: gemeente Lochem))

LOCHEM/LAREN/HARFSEN – Met sommige onderwerpen trek je als bestuurder volle zalen. Wonen is er daar een van. Dinsdagavond werden maar liefst 42 insprekers verwelkomd in het Lochemse gemeentehuis. Aan de orde waren de kernvisies Wonen voor Lochem, Laren en Harfsen. Veel betogen waren sterk individueel gekleurd. Een rode draad was dan ook lastig te ontwaren, of het moet de kritiek op het participatietraject en de communicatie van de gemeente zijn. Daar werd veel over geklaagd.

Tegenstellingen waren makkelijker aan te wijzen. Zoals: ‘Bouwen? Niet hier! Doe maar in Lochem-Oost’. Dat staat haaks op: ‘Lochem-Oost is niet geschikt voor woningbouw.’ Of: ‘Schiet op!’ versus ‘Neem de tijd’. En verder waren er (vermeende) beloftes van ambtenaren, strijdigheid met eerdere visies of nota’s en rapporten van commissies en deskundigen.

Dorpsorganen

Duidelijk was het verschil tussen de reacties uit Laren en Harfsen tegenover die uit Lochem. Vooral ook in aantal. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de kern Lochem dringend behoefte heeft aan een eigen overlegorgaan: centraal of op wijkniveau. Aan de andere kant lijkt ook dat geen garantie op een afloop waarbij iedereen blij is. Net als eerder in Almen lijken de dorpsorganen van Laren en Harfsen weliswaar de mening van de meerderheid te vertolken, maar die mening staat wel haaks op die van een aantal vasthoudende individuen.

Namens Harfsen lieten Plaatselijk Belang en een werkgroep die ijvert voor huisvesting van jongeren een positief geluid horen over de kernvisie voor het dorp. Er klonk een oproep aan de politiek om snelheid te maken. Zeker voor jongeren geldt dat ze vaak niet te lang kunnen of willen wachten op woonruimte. Dan vertrekken ze naar elders en dat is ook slecht nieuws voor voorzieningen en verenigingen in het dorp.

Laren

Wakker Laorne liet een soortgelijk geluid horen. De woordvoerder deed een oproep aan de politiek om snel een besluit te nemen over mogelijke bouwlocaties in Laren, zelfs als een besluit voor Lochem en Harfsen langer op zich laat wachten. Niet dat er in Laren geen verzet is. Met name de locatie Laren-Zuid roept weerstand op.

Er werd veelvuldig gewaarschuwd voor grond die in handen is van particulieren en projectontwikkelaars. Dat zou kunnen leiden tot dure woningen en dat is niet waar de behoefte ligt. Bouwen op gemeentelijke grond zou goedkoper zijn, maar voor zover bekend heeft de gemeente (nog) nauwelijks bouwgrond rond het dorp in bezit.

In Lochem stuit vooral de locatie Lange Voren op verzet. Het voormalige sportveld wordt nog veel als zodanig gebruikt. Door kinderen en jongeren uit de buurt, maar ook door scholen uit Lochem. En de bewoners van het Thomashuis, dat aan de rand van het terrein ligt, zijn bang dat hun belangrijke stramien van rust en regelmatig ruw wordt verstoord. Veel nadruk werd door omwonenden gelegd op de natuurwaarde van het terrein.

Eilandje

Sommige sprekers lieten omfloerst weten dat het ook gaat om de plannen voor tijdelijke huisvesting voor speciale doelgroepen en spoedzoekers. Die zouden gemakkelijk ‘een eilandje’ in de buurt gaan vormen en dat zou slecht zijn voor beide partijen. Dat is ook zo’n tegenstelling. In de meer volkse buurten wordt vaak geklaagd dat bepaalde zaken nooit in de villawijk worden gepland. Overigens wordt ook de tijdelijkheid van de locatie ernstig in twijfel getrokken.

Er was ook een aantal pleidooien te horen voor een voortvarende aanpak van de gemeente. De Industriële Kring Lochem (IKL) herhaalde nog eens de al eerder geuite zorgen over gebrek aan betaalbare woningen. Dat zorgt er onder meer voor dat werkgevers nog lastiger de broodnodige mensen kunnen vinden. Nieuwkomers zorgen, ook via hun kinderen, voor verjonging en dus voor de instandhouding van voorzieningen.

Namens IKL wees Nico de Vos op slimme constructies die ervoor kunnen zorgen dat starterswoningen dat – bij verkoop – ook blijven. Ook erfpachtconstructies om bouwgrond betaalbaar te maken zijn denkbaar.

Woningcorporaties

Directeur/bestuurder Tonita Garritsen van Viverion maande de raadsleden eveneens tot spoed. Dat deed ze mede namens de collega’s van IJsseldal Wonen en de huurdersverenigingen van beide corporaties. De inhoud van de kernvisies wordt onderschreven. Volgens Garritsen heeft de gemeente vooral behoefte aan kleine, goedkope wooneenheden voor zowel ouderen als jongeren. Vooral ouderen kunnen de broodnodige doorstroming op gang brengen.

Garritsen denkt dat de corporaties samen enkele honderden sociale huurwoningen kunnen realiseren. Ze deed een beroep aan de aanwezigen om bij hun bezwaren te bedenken dat dit kan leiden tot vertraging, terwijl veel mensen die het niet heel breed hebben zitten te springen om woonruimte.

Vervolg

Volgende week maandag gaan de raadsfracties wethouders Marja Eggink bevragen over de drie visies. Zaken als participatie, transparantie en, vooral, de bouwlocaties komen dan ongetwijfeld aan de orde. Binnenkort volgt dan de keuzes voor de locaties. In plaats van het college het voortouw te laten nemen in de vervolgprocedures, kan de gemeenteraad ook opdracht geven om in te zetten op enkele grotere en kansrijke locaties, waar mogelijk al snel kan worden begonnen. In dat geval kan tijd worden gekocht voor de meer omstreden locaties.