Stikstofminister: Woningen bij natuurgebied Barchem geen probleem

0
Artist Impression van woningen aan de Enteldijk bij Barchem (bron: Funda/Thoma Makelaars)

BARCHEM/DEN HAAG – Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof ziet geen bezwaar voor de bouw van vier woningen, pal naast het natuurgebied Stelkampsveld bij Barchem. Dat antwoorde ze op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Mulder en Kops van de PVV. Natuurmonumenten wil vier grote woningen bouwen op de plek waar eerder een veehouderij werd uitgekocht.

De PVV’ers stelden onder meer de vraag: Wat vindt u ervan dat Natuurmonumenten projectontwikkelaar speelt met land waar boeren van verdreven zijn? Het antwoord luidt dat het organisaties en bedrijven in Nederland vrij staat om initiatieven te ontplooien die passen binnen de wettelijke kaders.

Verdreven boeren

Van der Wal ontkracht de opvatting van de vragenstellers dat het gaat om een perceel van een ‘verdreven boeren’. Ze legt uit dat het gaat om een pachtboerderij van Natuurmonumenten. De pachter, melkveehouder Leppink, beëindigde al in 2014 zijn agrarische activiteiten om verder te gaan op Landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Daar zag hij meer kansen voor zijn groeiambities. Hij liet zich – volgens de minister geheel vrijwillig – uitkopen door de provincie.

Het bestemmingsplan van de gemeente Lochem staat woningbouw toe op de plek van de boerderij. De bebouwde oppervlakte neemt af ten opzichte van de eerdere situatie. De minister schrijft: ‘Verplaatsing paste geheel in de opgaven, plannen en ambities om de condities voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld te verbeteren en om nieuwe natuur te realiseren, zoals vastgelegd in het natuurbeleid van de provincie Gelderland. Vrijkomende gronden – het bebouwde perceel, plus de grond die de pachter in gebruik had voor zijn melkveebedrijf – die niet zijn ingericht als natuur of ondersteunend zijn geweest aan hydrologisch herstel van het Natura 2000 gebied – zijn verpacht aan andere bedrijven, die daarmee konden extensiveren.’

Functieverandering

De PVV’ers vroegen ook waarom Natuurmonumenten huizen mag bouwen naar een natuurgebied, terwijl boeren dat niet mogen. ‘Of mogen boeren dat ook?’, zo luidde de letterlijke vraag. De minister laat weten dat boeren dat inderdaad ook mogen zolang het binnen het bestemmingsplan en landelijke regelgeving.

De bouwactiviteiten vinden plaats op het bestaande bouwperceel overeenkomstig de zogeheten ‘Rood-voor-Rood-regeling’ van de gemeente Lochem. Die regeling heet tegenwoordig Functieverandering Agrarische Bebouwing (FAB). Het stel boeren die stoppen met hun bedrijf in staat om de agrarische gebouwen om te zetten naar kleinschalige percelen met woningen. De bedoeling is om leegstand en verloedering van het landelijk gebied tegen te gaan. Ook voorkomt de regeling dat de leegstaande gebouwen worden gebruikt voor illegale praktijken als hennepplantages of drugslaboratoria.

Mens of vee

Op de vraag of het goed is voor de natuur als op termijn mogelijk vier keer zoveel mensen op de locatie wonen dan voorheen, schrijft de minister dat het gaat om de realisatie van twee vrijstaande en een twee-onder-een-kapwoning. Op het oorspronkelijke perceel stonden twee woningen. Maar er waren ook zo’n 90 melkkoeien en het nodige jongvee aanwezig. Het verdwijnen van de dieren zorgt voor een flinke afname van de stikstofuitstoot.

De PVV vroeg de minister verder of ze de opbrengst van het project in Barchem dubbel gaat aftrekken van de overheidssubsidie aan Natuurmonumenten. Hierop antwoordt de minister dat daar geen aanleiding voor is. Ze schrijft: ‘Natuurmonumenten ontvangt reguliere subsidie voor natuurbeheer. De organisatie ontvangt geen subsidie voor het beheer van gebouwen. Het beheer van gebouwen moet komen uit de opbrengsten van pacht en verhuur, donaties en bijdragen van leden.

Steeds voller

Tenslotte vragen Kops en Mulder of de minister het ‘een goed idee vindt, dat Nederland steeds voller wordt, meer en meer versteent zowel uit oogpunt van natuur als uit oogpunt van landschapskwaliteit?’ Hierop luidt het antwoord dat nieuwbouwprojecten nodig zijn in verband met de woningbouwopgave in Nederland. Opnieuw letterlijk: ‘Maar daarbij zal wel goed gekeken moeten worden naar de locaties. Vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zullen er de komende jaren meer projecten worden ontwikkeld die zijn gericht op extensivering van agrarische activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden en verplaatsing van intensieve veehouderij naar locaties op ruime afstand van stikstofgevoelige natuur.’

De woningen van Natuurmonumenten worden gebouwd aan de Enteldijk. Een voorbeeld is te vinden op Funda. De bouw begint pas als de woningen zijn verkocht.