Inwoners gevraagd naar mening over (grote) windmolens

0
windenergie
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem start met het opstellen van beleidskaders aan de hand waarvan aanvragen voor grootschalige windmolens worden behandeld. De verwachting is dat zulke aanvragen zeker gaan komen. Omdat het onderwerp maatschappelijk gevoelig ligt wordt de mening van inwoners gevraagd. Tijdens bijeenkomsten in maart/april moet duidelijk worden wat zij belangrijke randvoorwaarden vinden voor windturbines in hun leefomgeving.

De gemeenteraad praat op maandag 27 januari over het voorstel. Lochem heeft al sinds enige jaren de ambitie om in 2030 energie-neutraal te zijn. Daar ligt nu de inspanningsverplichting uit het nationale klimaatakkoord naast. Hierin is afgesproken dat 70 procent van de elektriciteitsproductie in 2030 uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Mix zon en wind

Bij de huidige stand van de techniek is dit bijna uitsluitend haalbaar via een mix van zon en wind. In de regio wordt een en ander vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) dat in concept klaar is. De gemeente Lochem stelde al in 2013 een structuurvisie vast waarin veel ruimte is voor wind- en zonne-energie. Zogenaamde ‘energielandschappen’ worden in deze visie gezien als een nieuwe economische peiler.

Armhoede

De structuurvisie – waarvan de houdbaarheidsdatum die jaar afloopt – gaat ervan uit dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen per kern zulke energielandschappen vormgeven en daar ook (mede-)eigenaar van zijn. Destijds speelde nog dat de voormalige vuilstort Armhoede door energie-coöperatie LochemEnergie zou worden ontwikkeld tot zonnepark. Lochem zou in organisatorisch opzicht een voorbeeldrol gaan vervullen. Dat mislukte en inmiddels is de Armhoede een commercieel zonnepark geworden.

Verzet

De steeds groter wordende windturbines stuiten op meer verzet. Dat bleek onlangs nog toen een schets van een brainstormsessie over grootschalige windparken ‘uitlekte’ en onder meer onrust veroorzaakte in het Larense Broek. En eerder heeft de gemeente Lochem de toorn van veel Eefdenaren ondervonden toen het een plan voor grote windmolens op bedrijventerrein De Mars in Zutphen wilde steunen.

De genoemde structuurvisie biedt – op papier – veel ruimte voor windmolens en Lochem verwacht dan ook dat er aanvragen zullen komen. Hoe moet worden omgegaan met zulke aanvragen is nog onvoldoende duidelijk, ook voor inwoners die daar mee te maken krijgen. De gevoeligheid van het onderwerp maakt dat het inspraaktraject nu hoge prioriteit krijgt.

Argumenten van inwoners

Het voorstel dat nu voorligt gaat in op het participatieproces en wat er met de uitkomsten  wordt gedaan. Tijdens het proces moet de gemeenteraad de argumenten van inwoners vergaren en op basis daarvan een afweging maken. Elders in het land blijkt telkens dat het vergaren van draagvlak voor windmolens erg lastig is. De meningen zijn erg verdeeld. Zowel voor- als tegenstanders lijken zich steeds verder in te graven en niet van plan zich door elkaars argumenten te laten overtuigen.

Proces

In eerste instantie wordt 10.000 euro uitgetrokken om het participatieproces vorm te geven. Gedacht wordt aan het laten opstellen van kaartmateriaal en visualisaties, het organiseren van bewonersbijeenkomsten, plus de inhuur van een externe procesbegeleider voor zulke avonden. In maart en/of april worden er twee gehouden. Onderaan dit artikel staan een groot aantal vragen die daar aan de orde komen.

Uitnodiging

Voor de bijeenkomsten worden zowel individuele inwoners en ondernemers als belangengroepen uitgenodigd. Aankondigingen volgen op de gemeentepagina’s in de Berkelbode, via andere regionale en lokale media en via sociale media. Leden van het inwonerspanel LochemSpreekt krijgen een uitnodiging, net als de dorpsraden uit de gemeente en andere belangengroeperingen waar de gemeente contact mee heeft.

Tijdens zulke avonden komen tevens grootschalige projecten voor zonne-energie ter sprake. Daar is al ervaring mee opgedaan. In de gemeente is inmiddels 60 hectare vergund.

Klimaatcafés

Dit jaar worden verder zogeheten klimaatcafés gehouden, waarbij het gaat om veel meer dan duurzame energie alleen. Deze zijn gericht op het geven van informatie en op vergroting van de bewustwording over duurzaamheid. Deze bijeenkomsten worden gehouden in meerdere kernen en waar mogelijk in samenwerking met dorpsraden.

Discussie

Het college van B&W schrijft het belangrijk te vinden dat de maatschappelijke discussie over nut, noodzaak en voorwaarden worden gevoerd. Geconstateerd wordt dat die discussie op sommige plekken in de gemeente al wordt gevoerd naar aanleiding van de genoemde schetsen uit een brainstormsessie.

Onrust

Niet uitgesloten wordt dat de start van het participatieproces op zichzelf al goed is voor nieuwe onrust. Maar het wordt ook gezien als een kans om te informeren, ervaringen van elders te delen en het in een vroeg stadium betrekken van inwoners, in plaats van pas als zich een concreet plan aandient.

Geen wonderen

Wonderen worden overigens niet verwacht van de inspraakvoornemens. Het doel is dan ook niet om iedereen tevreden te stellen of om maximaal draagvlak te creëren. Letterlijk staat in het raadsvoorstel: ‘Dat is bij windenergie namelijk lastig, zo niet onmogelijk. Het doel is om inzicht in belangen en argumenten te krijgen. Om inwoners serieus te nemen en te horen. Uiteindelijk zal de raad een besluit nemen en daarbij alle belangen en beleidsdoelstellingen tegen elkaar afwegen.’

Snel starten

Het is de bedoeling dat de raad uiterlijk in de vergadering van 9 maart een besluit neemt en dat het proces daarna snel van start gaat. Dat maakt het mogelijk dat het college de opgehaalde argumenten van inwoners nog kan meenemen bij de standpuntbepaling over de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES).

Uiteindelijk moeten die argumenten ook worden betrokken bij het opstellen van de beleidskaders waarin wordt vastgelegd hoe Lochem omgaat met aanvragen voor grootschalige windprojecten als die binnenkomen. De vaststelling hiervan staat gepland voor het derde kwartaal van dit jaar.

Vragen aan inwoners

De onderstaande lijst is letterlijk overgenomen uit het raadsvoorstel:

 1. Participatie door de initiatiefnemer:
  o Is een startbijeenkomst voor grondeigenaren in het gebied verplicht?
  o Welke code voor procesparticipatie moet de initiatiefnemer van een windturbine(s) volgen (bijvoorbeeld NWEA of NLVOW code (of anders)?
  o Is een omgevingsadviesraad en een bewonersplatform verplicht?
  o Wat ziet men als direct omwonenden, is er iets te zeggen over afstanden van direct
  omwonenden, hoe moeten deze mensen bij het initiatief betrokken worden?
  o Wat/wie zijn nog meer belanghebbenden/moet een initiatiefnemer erbij betrekken?
 2. Eigenaarschap:
  o Lokaal eigendom, moet dat en voor hoeveel %?
  o Wat vinden inwoners een lokaal bedrijf en lokaal eigendom?
  o Moet de gemeente zelf mede-eigenaar worden van te ontwikkelen turbines?
 3. Financiële participatie:
  o Moet er financiële participatie zijn?
  o Zo ja, wat voor soort participatie. Bijvoorbeeld planschade op voorhand uitkeren of via een planschadeprocedure, omwonenden-regeling, gebiedsfonds NWEA of NLVOW spelregels?
  o Moeten er afspraken komen over uitkeren van de winst, of is dat afhankelijk van de aard van het initiatief?
 4. Visualisaties:
  o Moet de initiatiefnemer visualisaties inzetten?
  o Wat voor soort visualisaties?
  o In welke fase van het proces?
  o Vanuit elke zichtlijn voor de direct omwonenden?
  o Vanuit het landschap?
 5. Hinder:
  o Moeten er aanvullende eisen komen voor slagschaduw en geluid (meer dan wettelijk vastligt)?
 6. Natuur en landschap:
  o Mag wind wel of niet in natuurgebieden, bossen et cetera en zo ja onder welke voorwaarden? (uitzondering zijn de Natura 2000 gebieden, waar windenergie niet is toegestaan)
 7. Ervaringen met grootschalige opwek zon:
  o Moeten we naar aanleiding van de eerste ervaringen met grootschalig zon nog iets meenemen bij wind, en zo ja wat?
 8. Andere tips die inwoners willen geven