Gespitste oren bij nog eens18 insprekers over zonnepark Barchem

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/BARCHEM – Maandagavond kregen 18 insprekers het woord over zonnepark Bekenschot bij Barchem. Ze volgden op de 15 die vorige week al aan bod kwamen. Er was een extra tafelgesprek voor georganiseerd. Anders dan vorige week gingen de raadsfracties dit keer ook in discussie met de collegeleden Marja Eggink en Lex de Goede. Centrale vraag is en blijft: kan de raad een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven, zodat de vergunningaanvraag van de initiatiefnemers in behandeling kan worden genomen?

Een vraag blijft ook of het plan van ontwikkelaar TP Solar nog onder het oude beleid van de gemeente Lochem valt, of dat er zoveel aan is gesleuteld dat het juridisch als een nieuwe aanvraag moet worden gezien. In dat geval valt het onder het nieuwe beleid van de gemeente, dat geen grootschalige zonneparken meer toestaat. Ook landelijk zijn zonneparken op landbouwgrond inmiddels als ongewenst bestempeld. Onder nieuw beleid moet de aanvraag dus worden afgewezen. Dan dient de vraag zich aan of de gemeente de toets van ‘betrouwbare overheid’ jegens de initiatiefnemers kan doorstaan.

Oren gespitst

Net als vorige week gingen veel insprekers in op ecologische aspecten. Gezien hun zorgen zijn die zeer begrijpelijk en hier en daar leverde dit ook informatie op die de moeite van het natrekken waard is. Dat is vooral een taak van de raad, maar wethouder Marja Eggink gaf aan zelf ook wel een paar keer de oren gespitst te hebben. De insprekers kwamen onder meer met bedenkingen rond de maatvoering, de gevolgen van droogte voor de geplande waterpoelen, de invloed van mogelijk blauwalg voor kwetsbare fauna, de invloed op het elektriciteitsnet.

Veel, met name ecologische zorgen, komen ongetwijfeld weer aan de orde tijdens de vergunningprocedure, waarbij zienswijzen kunnen worden ingebracht. De vraag is nu eerst of die procedure er wel moet komen. Het college vindt in ieder geval dat er sprake is van een aangepaste aanvraag, die dus onder het oude beleidskader valt.

Oud plan

Wethouder Eggink legde uit dat de raad het voorstel voor een verklaring van geen bedenkingen eerder terugverwees naar het college. Met de opdracht om het participatietraject te toetsen en het plan langs de eisen van de provincie te leggen. Volgens Eggink is dit teruggekoppeld naar de initiatiefnemer en is daarna ook steeds overleg met de provincie gevoerd. Daar zit volgens haar geen restrictie qua tijd aan vast, al gaf ze toe dat 2 jaar wel lang is. “Iedereen moet de kans krijgen om vragen te stellen en te beantwoorden en om aanpassingen te doen”, aldus de wethouder. Ze wees erop dat de oorspronkelijke aanvraag nooit is ingetrokken en dat in de ogen van het college dus sprake is van een aangepast, maar geen nieuw, plan.

Uit de vragen van de raadsfracties aan het college was maandag niet direct af te leiden welke kant het opgaat. Vragen waren er genoeg, maar het college kwam niet bepaald zwaar onder vuur te liggen. Vragen die nog leven gaan onder meer over de gevolgen voor de gezondheid van ondergrondse elektriciteitskabels, over de landschappelijke inpassing en de berekening van leges. Overigens bleven zaken als lokaal eigendom en hoe de gemeenschap meeprofiteert nagenoeg onbesproken. Insprekers vinden dat de omgeving er bekaaid vanaf komt.

Olifantsgras

Inmiddels is gebleken dat het waarschijnlijk jaren gaat duren voordat aanplant rond het zonnepark zo hoog is opgeschoten dat de panelen aan het zicht worden onttrokken. Het idee om afwachting hiervan een rand met snelgroeiend olifantsgras aan te planten stuit op verzet en is mogelijk ingegeven door de wens van slechts één omwonende.

De raad kan nog twee weken nadenken en onderzoeken. In de raadsvergadering van 8 april moet een beslissing vallen over de verklaring van geen bedenkingen. Als die beslissing positief uitvalt, kan de daadwerkelijke vergunningprocedure beginnen. Bij een negatieve uitkomst moet blijken of de initiatiefnemers juridische stappen ondernemen tegen de gemeente. Of het in de raadsvergadering tot een nieuw debat komt, hangt af van het feit of partijen moties indienen. De verwachting is dat die er komen.