Gemeenteraad wil sleutelen aan visie voor Scheggertdijk Almen

0
Zo ziet de zonering van de Scheggertdijk eruit. (Bron: structuurvisie gemeente Lochem)

ALMEN/LOCHEM – Als de voortekenen niet bedriegen gaan de Lochemse gemeenteraadsfracties over twee weken sleutelen aan de visie voor de Scheggertdijk in Almen. De visie van het college van B&W kan vrijwel zeker rekenen op een aantal wijzigingsvoorstellen en/of moties. Die moeten er onder meer voor zorgen dat recht wordt gedaan aan de wensen van inwoners van het dorp. Die willen vooral meer woningen. Sommige grondeigenaren zien dat ook zitten. Verder moet de vrees voor de komst van een zwaardere categorie bedrijven worden weggenomen.

Het college heeft de Scheggertdijk in vier zones verdeeld, met elke een eigen karakter en bestemming. Daarbij is uitgegaan van de geldende bestemmingsplannen die gelden voor deze zones. De gemeente bezit geen eigen grond in het gebied. De eigenaren moeten zelf met plannen komen. Die worden dan getoetst aan de visie. Maandag bleek tijdens een debat dat meerdere raadsfracties liefst wat meer sturen op toekomstige ontwikkelingen en dus niet alleen de huidige bestemmingsplannen leidend willen laten zijn.

Vrees wegnemen

Wethouder Ria Leliveld vindt het overigens prima als de raad de visie op onderdelen bijstelt. Ze nodigde partijen daartoe zelfs uit. Bijvoorbeeld toen haar VVD-partijgenoot Guido de Wit wees op signalen die hij uit Almen ontving over vrees voor zwaardere bedrijven in zone D. Een aanpassing van de tekst kan die vrees mogelijk wegnemen. De VVD overweegt dan ook om een amendement in te dienen.

GroenLinks wees, bij monde van Bernhard Aiking, op reacties van inwoners tijdens de inspraakprocedure. Hij vindt dat de wens van inwoners – die hij samenvatte als ‘wonen, wonen, wonen’ – grotendeels terzijde is geschoven in de visie. “Hoe krijgen we die richting er toch in? Wat kunnen we doen om u hierin te ondersteunen”, zo vroeg Aiking aan de wethouder. Leliveld kwam ook hier met de uitnodiging om met voorstellen te komen. Ze liet bij herhaling weten dat plannen van grondeigenaren in het gebied bespreekbaar zijn.

Woningen

In december bleek als dat sommige van de eigenaren nadenken over mogelijkheden om woningen te realiseren. Zoals op het terrein van De Aanleg. Voor de eigenaren zijn daar ook woningen denkbaar voor doelgroepen zoals ouderen, inclusief een zorgaanbod. De combinatie met recreatie, onder meer in de vorm van de jachthaven, kan zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving. Realisatie van woningen is voor grondeigenaren financieel aantrekkelijk en meer woningen zijn hard nodig.

Henk Brouwer van de PvdA sprak over versnelling van de herinrichting door als gemeente zelfs grondposities in te nemen om daar dan de gewenste ontwikkelingen te initiëren. Dit zou ook de weg vrijmaken – al dan niet in samenwerking met woningcorporaties of commerciële partijen – voor bouwen voor speciale doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en starters. Ria Leliveld ziet deze optie nog niet goed voor zich. Het particulier eigendom maakt grondverwerving door de gemeente lastig.

In gesprek

De Wit (VVD) vroeg de wethouder of ze ervoor voelde om samen met eigenaren te gaan kijken wat ze willen en wat er kan. Hierop reageerde Leliveld door te zeggen dat ze dat graag omdraait. De eigenaren zijn, na vaststelling van de visie, welkom om in gesprek te gaan over hun plannen. Dat geldt ook voor de realisatie van bijzondere woonvormen, waar GB vragen over stelde. Ook hier ligt het initiatief bij de eigenaren.

Meedenken met Lochem vroeg aandacht voor het slechte wegdek en ontbrekende fietsvoorzieningen op de Scheggertdijk. De wethouder verwees in dit geval naar de provincie. Ze verwacht dat Arnhem op termijn met verbeterplannen komt. Op 29 januari staat de visie op de agenda van de gemeenteraad. Die wordt dan vastgesteld, al dan niet met de door meerdere partijen aangekondigde wijzigingen.