Gemeenteraad twijfelt aan haalbaarheid klimaatdoelen 2030

0
Foto ter illustratie (bron: Science in HD on Unsplash.com)

LOCHEM/GORSSEL – Gaat Lochem de zichzelf opgelegde klimaatdoelen van 2030 halen? Steeds meer partijen in de gemeenteraad twijfelen openlijk aan de haalbaarheid van energieneutraliteit, oftewel minstens net zoveel energie produceren als gebruiken. Maandag stond energie – en vooral uit zon en wind – twee keer op de agenda. Duidelijk is dat grootschalige opwekking van windenergie voorlopig kan worden vergeten. En de rest is vermoedelijk onvoldoende om het doel te halen.

Op de agenda stond eerst een memo van het college van B&W over de ontwikkeling van lokaal beleid met betrekking tot grootschalige energie-opwek. De VVD had hierover eerder al vragen gesteld, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Later kwam ook de al veelbesproken Regionale Energie Strategie (RES) ter tafel. Deze werd ‘getroffen’ door 20 amendementen en moties. Die konden niet allemaal worden besproken, zodat de vergadering dinsdagavond vanaf 19.30 uur wordt voorgezet. (Verslag in de loop van woensdag.)

‘Windstilte’

De uitspraak van de Raad van State leidt tot een ‘windstilte’ van naar schatting zo’n 2 jaar. De rijksoverheid wordt door de kroon gedwongen om de milieunormen voor windparken duidelijk te formuleren. Aspecten als geluid en gezondheid zijn in het huidige beleid onvoldoende meegenomen, zo luidde het oordeel.

Wind op land lijkt voorlopig nog essentieel om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor is een mix van zon en wind nodig. Lochem heeft al veel zonneparken en sommige zijn nog in aanbouw of gepland. Dit is voor het college aanleiding om voorlopig ook maar geen grote zonneparken toe te staan. Het argument is dat de koppeling en balans tussen wind en zon in stand dient te blijven. Meer praktisch loopt men tegen grenzen van de netcapaciteit aan en neemt het draagvlak voor grote velden met zonnepanelen af.

Geen beleid

Een zogeheten beleidskader voor grootschalige opwek van energie komt er voorlopig niet. In plaats daarvan komt het college met een ‘koersdocument’. Hierin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met kleinschalige en middelgrote zonneparken. Ook wordt dan een voorstel gedaan waar de grens tussen deze categorieën ligt.

Het koersdocument sorteert voor op de nieuwe raadsperiode die na 18 maart volgend jaar begint. Het college betrekt de klankbordgroep energietransitie van de gemeenteraad bij de voorbereiding. Daarnaast wordt verder gewerkt aan andere projecten, want er is meer dan grootschalige wind en zon. In de begroting voor 2022 is geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van Buurt Energie Strategieën (BES). Wethouder Henk van Zeijts gelooft in deze ontwikkelingen waarbij buurten zelf plannen maken. Van onderop en dus met draagvlak.

Vrees

De politiek is niet helemaal gerust op het uitblijven van een eigen beleidskader van de gemeente. De vrees is dat partijen, die toch plannen hebben voor bijvoorbeeld een grote windturbine, na afwijzing door de gemeente, bij de provincie aankloppen en daar wél succes hebben. De beslissingsbevoegdheid ligt in Arnhem. Van Zeijts acht de kans niet reëel dat de provincie de gemeente passeert. Volgens hem is er goed overleg en is de kans dat via die weg een vergunning wordt verleend slechts theoretisch. Wie investeert in grote – en dure – windturbines kan bovendien te maken krijgen met de nog vast te stellen milieuregels van het Rijk. Met alle risico’s van dien.

Op de vraag van onder meer de PvdA en Lochem Groen! hoe de wethouder het doel van energieneutraliteit in 2030 nog denkt te halen, luidde het antwoord dat het nog kan en dat te snel opgeven geen goed signaal is.