Gemeenteraad praat maandag over verhuizing Lidl naar Julianaweg

0
Een overzicht van een gedeelte van het plangebie, met de populieren (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Aanstaande maandag (17/9) praat de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Julianaterrein en Prins Bernhardweg 11’. Daarin wordt de vestiging van een ‘mega-Lidl’ geregeld. Duidelijk is dat het Lochemse college de verhuizing van de discounter helemaal ziet zitten. Ook in de gemeenteraad is daar op zich een flinke meerderheid voor. Of de raadsfracties met wijzigingsvoorstellen komen moet in een later stadium blijken.

In het begeleidende raadsvoorstel schrijft het college dat de bezwaren van omwonenden ertoe hebben geleid dat ook het pand van Country Lochem, dat eigendom is van woningcorporatie Viverion, bij het plangebied wordt betrokken. Het perceel wordt aangekocht door de Ten Brinke Group, de projectontwikkelaar die in opdracht van Lidl de onderhandelingen met de gemeente voert.

Cirkelterrein
Het college stelt dat door de vergroting van het oppervlakte meer parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De bouw van de supermarkt gaat ten koste van een groot deel van het zogeheten Cirkelterrein dat op dit moment veel wordt gebruikt door bezoekers van de binnenstad en door mensen die daar werken. In combinatie met nieuwe parkeerplaatsen bij de winkel zouden er 90 overblijven voor openbaar gebruik. De Werkgroep Gasfabriek terrein betwist dit aantal overigens en ook dit voldoende zou zijn voor een dergelijke grote supermarkt.

In het voorstel worden op het parkeerterrein van de huidige Lidl nog eens 50 parkeerplaatsen toegerekend aan het openbaar gebruik. Goossens Tweewielers, dat naar de Prins Bernhardweg verhuist, heeft daar recht op 30 eigen parkeerplaatsen.

Uitstraling
In het plan staat verder dat ‘de terreininrichting zal moeten passen bij de gewenste hoogwaardige centrumuitstraling, met ruimte voor groene hagen en bomen’. Omwonenden zijn desondanks bang voor een lelijk groot gebouw. En achterburen zijn bang tegen een enorme blinde muur aan te moeten kijken.

Het college wijst erop dat de gemeenteraad als in mei 2012 heeft ingestemd met de randvoorwaarden waarbinnen een supermarkt op het gasfabriekterrein kon worden gerealiseerd. Daarna is er even onderhandeld met Albert Heijn maar dat is op niets uitgelopen. In de genoemde voorwaarden stond dat een supermarkt maximaal 2000 vierkante meter groot mocht zijn. De Lidl wil een pand bouwen van 2315 vierkante meter, maar dus wel op een inmiddels wat groter perceel. Er is nu formeel dan ook sprake van een gewijzigde vaststelling van het oorspronkelijke plan.

Bezwaren
Ook werd in 2012 nog uitgegaan van ruimte voor woningbouw maar dat is uit het nieuwe plan verdwenen. De gemeente en Ten Brinke bereikten al in 2016 overeenstemming over de verplaatsing van Lidl. Toen is ook het ontwerpproces begonnen. Dat leidde tot een bouwplan dat vorig jaar in principe door welstand is goedgekeurd. Bij de presentatie van dat plan kwamen de forse bezwaren van omwonenden aan het licht. Het college vindt dat deels tegemoet is gekomen aan die bezwaren.

Er wordt overigens nog gepraat met het Waterschap Rijn en IJssel over een waterhuishoudingsplan. Het terrein moet worden opgehoogd en dat heeft al snel gevolgen voor de afwatering en de waterberging.

Zienswijzen
Omwonenden hebben 11 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan dat in februari en maart ter inzage heeft gelegen. Daarnaast kwamen er reacties van de stuurgroep Landstad Lochem, het Waterschap en van Lidl zelf. De zienswijzen van de omwonenden hebben niet tot aanpassing van het plan geleid. Argumenten als dat een supermarkt op de betrokken locatie niet is toegestaan, parkeerdruk, geluid en luchtkwaliteit zijn volgens het college van afdoende antwoorden voorzien.

Exploitatietekort
De vestiging van Lidl aan de Julianaweg kost de Lochemse belastingbetaler overigens ook geld. De gemeente verwacht een tekort op de grondexploitatie van 585.000 euro. Het college van B&W stelt daar versterking van de plaatselijke economie door onder meer ‘koopkrachtbinding’ van een grote Lidl tegenover. De binnenstad kan daar van mee profiteren, zo is de gedachte.

Na vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan door de gemeenteraad – wat overigens aanstaande maandag nog niet aan de orde is – kunnen omwonenden alleen nog terecht bij de Raad van State met hun bezwaren.

Voor geïnteresseerden is het integrale bestemmingsplan van ruim dertig pagina’s HIER te lezen.