Gemeente stemt in met uitbreiding Autobedrijf Nijhof Laren

0
Links: bestaande situatie,. Rechts: nieuwe situatie met uitbreiding en nieuw bouwvlak (bron: gemeente Lochem)

LAREN/LOCHEM – Het Lochemse college van B&W stemt in principe in met een uitbreiding van Autobedrijf Nijhof aan de Holterweg in Laren. Voor de voorgenomen vernieuwing en uitbreiding van de werkplaats is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Het autobedrijf ligt nog net binnen de bebouwde kom van Laren en valt derhalve onder het bestemmingsplan ‘Kern Laren 2008’. De geplande uitbreiding kan niet binnen het huidige bestemmingsplan en dus is herziening noodzakelijk.

Bedrijfsvoering
De gemeente Lochem ziet geen bezwaar en stelt dat de ondernemer tot een betere bedrijfsvoering kan komen als hij zijn plannen kan uitvoeren. Op het perceel is sprake van bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Binnen het bestemmingsplan Kern Laren 2008 heeft het perceel de bestemming ‘Bedrijf’ met twee bouwvlakken, doorsneden door de bestemming ‘Verkeer’.

De bestemming ‘Verkeer’ betreft een oud wegtracé van de Holterweg. Tot 1976 liep de Holterweg tussen de huidige bedrijfsgebouwen van Nijhof door. Met de komst van de N332 werd de Holterweg verlegd naar het huidige tracé.

Uitbreiding
Onlangs is de grond verworven door de eigenaar van het autobedrijf. De bestemming ‘verkeer’ kan hierdoor komen te vervallen, waardoor het hele perceel de bestemming ‘Bedrijf’ kan krijgen. Daardoor wordt het bedrijfsperceel groter en groeit het toegestane bebouwingspercentage zodanig dat de beoogde uitbreiding mogelijk wordt.

Het autobedrijf wil de huidige twee bouwvlakken met 10 meter in noordelijke richting uitbreiden. Daarbij wordt ook gevraagd om de goot- en nokhoogte van respectievelijk 4 en 8 meter te wijzigen in een bouwhoogte van 8 meter, met plat dak.

Bodemonderzoek
De eigenaar krijgt het advies om nu al een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Als de Omgevingswet van kracht wordt is zo’n onderzoek verplicht. Voor de uitbreiding is zo’n onderzoek gemakkelijker.