Gemeente Lochem mag ‘afvalmijders’ niet opsporen via inzameldata

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem mag inwoners die (bijna) nooit de grijze container aan de weg zetten niet opsporen en benaderen via de data die bij de afvalinzameling wordt verkregen. Dit is in strijd met privacyregels. Het college van B&W komt tot dit inzicht na schriftelijke vragen van de PvdA.

Aangepast
Het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen dat maandag (10/4) op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt aangepast. De gemeente Lochem was opgevallen dat er nogal wat adressen in de gemeente zijn die zelden of nooit restafval aanbieden. Die constatering en analyse van de verzamelde data is wél toegestaan, maar mensen daar op adresniveau mee confronteren is illegaal.

Verdachte
Naast privacy-aspecten vindt de PvdA dat het risico bestaat dat mensen die hun afval heel goed scheiden en dus bijna geen restafval produceren als ‘verdachte’ worden aangemerkt. Het college beaamt dit in de antwoorden op vragen van de partij. B&W schrijft niet de intentie te hebben gehad om mensen als verdachten te bestempelen.

Voorlichting
Het college schrijft letterlijk: ‘Wij hechten er echt aan om die inwoners te bereiken die helemaal niet aanbieden en met hen het gesprek aan te gaan. Dat was de reden om het zo op te nemen in het Uitvoeringsplan.’ Bij nader inzien vinden ook B&W dat de nadruk in het plan meer op voorlichting en preventie moet liggen in plaats van op handhaving.

Bewijslast
De persoonsgegevens die via de afvalinzameling worden verkregen mogen alleen worden verzameld en gebruikt voor de heffingen van belasting op grond van afvalstoffenheffing. Overtredingen mogen niet via die weg worden opgespoord. Dit moet daadwerkelijk worden geconstateerd. De bewijslast ligt bij de gemeente. Het niet aanbieden van restafval is op zichzelf geen bewijs voor overtreding van een verbod.

Het algemene beeld dat wordt verkregen door het analyseren van de beschikbare data kan alleen worden gebruikt voor voorlichting en preventie, maar dus niet op adresniveau.

Brief
Tijdens de bespreking van het afvalplan tijdens de rondetafelgesprekken van 27 maart werden vragen gesteld over mogelijke ‘afvalmijders’. Wethouder Bert Groot Wesseldijk opperde toen de mogelijkheid om een brief te sturen naar mensen die weinig of geen restafval aanbieden waarin hen wordt gevraagd uit te leggen hoe dat mogelijk is. 

Wie geïnteresseerd is in het hele afvalplan kan het HIER lezen.