Frequentie afvalinzameling speerpunt van politiek debat

0
Centraal inzamelpunt bij de Molenstraat/Julianaweg (archieffoto: LochemsNieuws - 2020)

LOCHEM/GORSSEL – Het plan van het Lochemse college van B&W voor de toekomst van de afvalinzameling stuit zowel binnen als buiten de politiek op kritiek. Het lijkt erop dat het voorstel over twee weken ‘getroffen’ gaat worden door de nodige wijzigingsvoorstellen. Welke kant het precies opgaat werd tijdens de behandeling van maandagavond nog niet erg duidelijk, maar het lijkt zich toe te spitsen op de frequentie van inzameling.

Voor een tafelgesprek over het onderwerp had zich inspreekster M. Wassink gemeld. Zij richtte haar pijlen met name op de voorgestelde lagere inzamelfrequentie en schetste daarbij een nogal zwarte toekomt met illegale dumpingen, stank en ongedierte, met alle kosten van dien. Ook had ze kritiek op het feit dat het college onder meer de uitkomsten van een enquête via inwonerspanel Lochem Spreekt als basis voor de besluiten nam.

Enquête

Die enquête zou zowel qua aantal mensen dat meedeed – ongeveer 1100 – als qua leeftijdsopbouw van de respondenten niet representatief genoeg zijn. Uit cijfers blijkt dat de oudere leeftijdsgroepen oververtegenwoordigd waren en dat zijn meestal niet de gezinnen die het meeste afval produceren. Ook deden er veel hoogopgeleiden mee aan de poll van de gemeente. Overigens zei wethouder Henk van Zeijts dat bij de uitkomsten wel correcties worden uitgevoerd naar in ieder geval leeftijd.

De raadsleden stelden vragen aan zowel de inspreekster als de wethouder en diens ambtelijke ondersteuner. Het ging hierbij onder meer om vragen over cijfers van bijvoorbeeld het aantal illegale dumpingen en hoeveelheden afval per huishouden. Veel vragen konden niet ter plekke worden beantwoord en worden nog voor de raadsvergadering van 23 november van schriftelijke antwoorden voorzien.

Debat over 2 weken

Uit het vraag- en antwoordspel van maandagavond was niet goed af te leiden wat de fracties veranderd willen zien aan het plan al lijkt de inzamelingsfrequentie een speerpunt te worden. Er werden moties en wijzigingsvoorstellen aangekondigd. Gemeentebelangen was de enige fractie die liever nog een extra tafelgesprek over het onderwerp had belegd. De rest koos voor een debat in de volgende raadsvergadering. Als men er daar uitkomt wordt daarna meteen gestemd, zodat vast komt te staan hoe de afvalinzameling eruit gaat zien.

Minder vaak inzamelen

In het voorstel van B&W is sprake van verlaging van het aantal inzamelingen. De grijze container zou nog maar eens per 8 weken worden geleegd. Voor de groene container zou in de koudste maanden van het jaar – van december tot en met maart – worden volstaan met eens per 4 weken. Dit is volgens het college de beste balans tussen het serviceniveau en beheersing van de kosten. Afvalinzameling en -verwerking wordt steeds duurder en de kosten worden volledig doorgerekend aan de inwoners. Lochem streeft naar een verdere terugdringing van de hoeveelheid restafval per huishouden.

Als de raad over twee weken een besluit neemt worden de wijzigingen verwerkt in de Verordening afvalstoffenheffing 2021. Deze wordt op 7 december behandeld door de raad. Dan weten de inwoners van de gemeente wat de veranderingen hen gaan kosten.

Lees HIER een vorig bericht met meer details over het afvalplan.