Raadsfracties: ‘Nu niet bezuinigen op zorg en voorzieningen’

0
Foto ter illustratie (Bron: Steve Buissinne via Pixabay)

LOCHEM/GORSSEL – De begroting van de gemeente Lochem voor de periode 2021-2024 is maandavond vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een bijzondere begroting want de effecten van corona zijn nog lang niet allemaal duidelijk. De raadsfracties waren mede hierdoor over het algemeen vrij mild in hun oordeel. Wel gaven de partijen een oordeel over ‘de staat der dingen’.

Tijdens de algemene beschouwingen was de grootste gemene deler dat partijen geen lastenverzwaring willen voor burgers, ondernemers en organisaties. Fractievoorzitter Marja Eggink zei namens Gemeentebelangen dat met name de zorg en verenigingen op peil moeten blijven. Omdat onder meer de investeringen in de schouwburg te dekken suggereerde ze om de eveneens kostbare snelfietsroute F348 vooruit te schuiven.

Ook vindt GB dat nu geen keuzes moeten worden gemaakt waarvan de reikwijdte niet is te overzien. “We moeten geen dingen doen waar we achteraf spijt van kunnen krijgen”, aldus Eggink.

VVD

Namens de VVD zei Erik Haverkort dat lastenverzwaring voor bedrijven en culturele instellingen momenteel niet bespreekbaar is voor zijn fractie. En de inwoners mogen op den duur niet de prijs betalen voor de extra kosten die gepaard gaan met de coronacrisis. Datzelfde geldt voor verenigingen en ondernemers, aldus de VVD.

Haverkort wees op het volgens hem unieke voorzieningenniveau in de gemeente. Openhouden, investeren en door de crisis heen helpen zijn wat hem betreft de trefwoorden.

Wat woningbouw betreft loopt Lochem volgens de liberalen achter. De fractie ziet veel mogelijke locaties om plannen te ontwikkelen en dringt aan op het versnellen van plannen. En wat betreft de zorgkosten wil de VVD het gebruik van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) stimuleren. In dat geval krijgt iemand een vast bedrag waarmee zelf zorg ingekocht kan worden.

D66

D66 maakt zich zorgen over de financiën en met name over het feit dat de gemeente onvoldoende geld krijgt om de toebedeelde taken goed uit te voeren. De fractie drong eerder aan op het indienen van een niet sluitende begroting, als signaal naar provincie en Rijk.

Fractievoorzitter Marleen van der Meulen vroeg zich verder hardop af of het college wel is opgewassen tegen de taken die het moet uitvoeren. Ze vindt het spijtig dat een tevredenheidspeiling onder inwoners dit jaar achterwege blijft. Tijdens de laatste peiling, in 2016, kreeg de gemeente geen hoog rapportcijfer. Of inspanningen om dit te verhogen effect hebben kan nu niet worden vastgesteld.

Ten slotte kondigde Van der Meulen een voorstel aan naar aanleiding van een raadsbreed uitgevoerd onderzoek naar de zogeheten gemeenschappelijke regelingen waarin Lochem op diverse terreinen samenwerkt met andere regiogemeenten. D66 vindt dat daar te veel geld mee is gemoeid en dat de raad er te weinig grip op heeft. Voorbeelden van zulke gemeenschappelijke regelingen zijn de afvalinzameling en inning van belastingen.

PvdA

De PvdA is het meest kritisch op de begroting. Fractievoorzitter Jos Israel vindt het getuigen van weinig visie en ambitie. Volgens hem moet juist nu worden geïnvesteerd maar kiest het college in plaats daarvan voor de handrem en de kaasschaaf. De sociaaldemocraten blijven hameren op versnelling van woningbouwplannen, waarbij aandacht moet zijn voor woningen in alle categorieën. Er is volgens de fractie vooral behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. Israel vroeg verder om speciale aandacht voor mensen die in deze periode hun baan verliezen.

MmL

Namens Meedenken met Lochem (MmL) richtte fractievoorzitter Lex de Goede zijn pijlen op de inzet van ‘externen’. Er gaat veel geld naar de inhuur van gespecialiseerde medewerkers. De Goede kan zich niet voorstellen dat niet veel van dergelijk werk binnen het eigen ambtenarenkorps kan worden uitgevoerd. Hij vindt het tijd voor een evaluatie, waarbij ook wordt gekeken naar wat samen met andere gemeenten kan worden gedaan, want: “Zo uniek is Lochem nu ook weer niet.” Meer in het algemeen vindt MmL dat het college enerzijds ambitie moet tonen maar anderzijds niet te veel hooi op de vork moet nemen.

CDA

Het CDA vroeg om aandacht voor mensen die het moeilijk hebben, de zorg en de verenigingen en instanties die het momenteel moeilijk hebben. Dat de begroting niet heel veel ambitie uitstraalt vindt fractievoorzitter Coby Wiltink begrijpelijk omdat veel onduidelijk is.

Ze zei verder dat de veelgehoorde opmerking dat het buitengebied van ons allemaal is, onterecht is. Ze doelt op de vele plannen met landbouwgrond die worden geopperd. Dat de betrokken grond een eigenaar en economische waarde heeft wordt daarbij vaak vergeten, zo vindt ze. Het CDA vindt dat landbouwgrond beschermd moet worden tegen allerlei ontwikkelingen in het buitengebied.

GroenLinks

Namens GroenLinks zei fractievoorzitter Linda Sanders dat de huidige begroting door een waas omgeven is. “Er staan harde cijfers in maar die kunnen morgen weer anders zijn”, zo betoogde ze. Ook haar fractie vindt dat niet bezuinigd mag worden op voorzieningen en zorg. En GL is blij met plannen voor betere handhaving van regels in het buitengebied. De fractie kijkt uit naar het biodiversiteitsplan dat in ontwikkeling is.

De beelden van de Politieke Avond van afgelopen maandag zijn HIER integraal te bekijken.