Dik 750 reacties op kernvisies Wonen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Dik 750 reacties kwamen de afgelopen weken binnen op de kernvisies Wonen. Of deze ook aanleiding geven tot aanpassingen van visies per kern, die nog in de voorontwerpfase verkeren, moet de komende weken duidelijk worden. Nadat de ontwerpvisies zijn vastgesteld van het college van burgemeester en wethouders is er opnieuw kans om te reageren.

De reacties kwamen zowel digitaal binnen als tijdens inloopbijeenkomsten die de gemeente hield. De gemeente Lochem gaat tot 2030, verdeeld over de kernen, zo’n 1300 woningen bouwen. Voor rond 800 woningen moeten nieuwe (uitbreidings-)locaties worden gevonden. In de kernvisies zijn enkele concrete locaties benoemd, dan wel zoekgebieden aan de randen van huidige bebouwde kommen.

Voorkeursrecht

Om te voorkomen dat projectontwikkelaars aan de haal gaan met potentiële bouwlocaties heeft de gemeente voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen. Dit houdt in dat de eigenaar, als hij wil verkopen, de grond eerst moet aanbieden aan de gemeente. Tijdens de behandeling van dit voorkeursrecht door de gemeenteraad meldden zich al de nodige insprekers die bij voorbaat bezwaar maken tegen bepaalde locaties.

Wethouder Robert Bosch, die wonen in zijn portefeuille heeft, laat weten blij te zijn met het grote aantal reacties. “Uit alle reacties blijkt dat de woningmarkt en de plannen voor woningbouw enorm leeft onder inwoners en organisaties”, zo laat hij weten. Hij wijst op de toenemende woningnood. Met name de vraag naar woningen voor starters, ouderen en gezinnen is groot.

Beoordelen

De gemeente bundelt alle reacties en beoordeelt of de reacties aanleiding geven tot aanpassing van de (voorontwerp)-kernvisies. Daarna worden de ontwerpvisie per kern kernvisies voorgelegd aan B&W, die er vervolgens een besluit over nemen. Dan komen ze opnieuw 6 weken ter inzage te liggen en kan iedereen die daar behoefte aan heeft een zienswijze indienen.

Deze zienswijzen en de kernvisies worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad, die er de definitieve goedkeuring aan moet geven. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2022 gaat gebeurent.

Leefbaarheid

Het college van B&W wil met de woningbouw de leefbaarheid van de kernen behouden en
waar mogelijk verbeteren. In de kernvisies worden de beoogde locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning vermeld. Verschillende bouwmogelijkheden worden onderzocht. Daaronder ook het aanpassen van bestaande panden, zoals winkels en kantoren, tot woningen. Voor zo’n 500 woningen worden mogelijkheden binnen de bestaande komgrenzen gezocht. Hierbij zijn ook al bestaande woningbouwplannen inbegrepen.

Onder meer de verschillende dorpsraden en woningcorporaties zijn bij de ontwikkeling van de kernvisies betrokken.