College Lochem over ziekenhuis: ‘Onvoldoende zicht op risico’s’

0
De nood-ingang van Gelre Zutphen (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/ZUTPHEN – Gelre Ziekenhuis heeft tot nu toe onvoldoende duidelijk gemaakt wat de risico’s en gevolgen voor de inwoners van de gemeente Lochem zijn van het voorgenomen besluit om de afdeling verloskunde te sluiten en de spoedeisende hulp af te schalen tot een veredelde huisartsenpost. Dat schrijft het college van B&W als antwoord op vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad.

Het besluit geeft onvoldoende zekerheid dat geen sprake zal zijn verschraling van de zorg. Inzet van het college, tijdens een bestuurlijk overleg met het ziekenhuis, is dat het ziekenhuis de risico’s en gevolgen inzichtelijk maakt en daarbij betrekt of verplaatsing van vormen van zorg naar omliggende ziekenhuizen mogelijk is. Daarbij moet aandacht zijn van geldende kwaliteitskaders, bereikbaarheid en beschikbaarheid en of dit deze risico’s en gevolgen voorkomt. Inzet is het voorkomen van verschraling van de zorg in de regio.

Overleg

Het bestuurlijk overleg – met alle betrokken gemeenten – heeft inmiddels plaatsgevonden (op 15 maart) en daarvan is tot nu toe alleen naar buiten gebracht dat Lochem met name heeft gewezen op de onduidelijkheid over en de vrees voor de veiligheid. Dit leidden tot vragen over de polikliniek, de aanrijtijden van ambulances en de beschikbaarheid van ziekenauto’s in regio. Die moeten mogelijk grotere afstanden afleggen en dan zijn er al snel meer nodig.

Geconstateerd wordt verder dat Gelre zich niet aan eerdere afspraken heeft gehouden dat gemeenten vroegtijdig geïnformeerd zouden worden over ontwikkelingen die de dienstverlening betreffen. Die toezegging werd gedaan toen het onderzoek naar locatieprofielen werd gestart. Het Lochemse college is er niet van overtuigd dat het ziekenhuis alle procedurele stappen, die worden voorgeschreven bij veranderingen in het zorgaanbod, correct zijn doorlopen of nog worden doorlopen. Zo is onduidelijk of betrokkenen, zoals verloskundigen en huisartsen, voldoende zijn betrokkken.

Voortouw

De gemeente Zutphen heeft het voortouw in de besprekingen met het ziekenhuis en spreekt mede namens de colleges van de andere betrokken gemeenten. De verantwoordelijke wethouders – in Lochem is dit Wendy Goodin – hebben nu nog wekelijks overleg om de acties af te stemmen.

De gemeente Zutphen is in gesprek met andere regionale ziekenhuizen. De centrale vraag in die gesprekken is nu nog of de genoemde problemen bij het Gelre Ziekenhuis ook spelen bij andere regionale ziekenhuizen. Ook heeft de gemeente Zutphen overleggen gepland met de Rabobank, het ROAZ (Acute Zorg Regio) en verzekeraar Zilveren Kruis. Zutphen huurt ervaren externe expertise in voor inhoudelijke ondersteuning.

Minister

In de beantwoorden van vragen van het CDA wordt ook verwezen naar vragen die vanuit de Tweede Kamer aan de minister van volksgezondheid zijn gesteld. Ook daar draait het om het inzichtelijk maken van de consequenties voor de regio. Minister Kuipers heeft meer tijd gevraagd voor de beantwoording hiervan. Of de minister de ‘redder’ van de regio is, is zeer de vraag. Hij heeft een plan naar de Kamer gestuurd waarin wordt gepleit voor concentratie van de acute zorg. Er zijn volgens hem spoedeisende hulpposten die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Met name in kleinere ziekenhuizen zou dit probleem spelen.

”Ik vind ook dat we in de zorg af moeten van concurrentie en ieder voor zich. Er moet in de acute zorg samengewerkt worden en dat betekent dat je in de hele regio overzicht moet hebben over beschikbare capaciteit, kortste wachttijden en zorgen dat je patiënten zo snel mogelijk op een bepaalde plek kunt helpen”, aldus Kuipers in Op1.

Oplossingen

Zolang de risico’s niet inzichtelijk zijn gemaakt, waagt het Lochemse college van B&W zich nog niet aan oplossingsrichtingen.

De vragen van het CDA en de antwoorden zijn HIER integraal te lezen…