College Lochem over financiën: ‘Water aan de lippen’

0
In de Kadernota van de gemeente Lochem wordt geen rooskleurig beeld geschetst (bron afbeelding: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Het is geen rooskleurige boodschap die het Lochemse college van B&W via de Kadernota 2021 naar gemeenteraad en inwoners brengt. Het water staat de gemeente aan de lippen en er liggen nog een aantal bedreigingen op de loer waarvan het effect nog onduidelijk is. Het gevolg zijn flink hogere lasten of bezuinigen op voorziening als huishoudelijke hulp, jongeren- en ouderenwerk of zelfs sluiting van schouwburg, bibliotheek en/of zwembaden. En misschien zijn beide onvermijdelijk.

Naast de effecten van de corona-crisis is het college ook beducht op een dreigende verschuiving van rijksbijdragen van het platteland naar de stad. Dit kan de problemen in het sociaal domein nog eens verdiepen, zo luidt de waarschuwing. De onzekerheid treft inwoners, bedrijven en organisaties.

Niet gemakkelijk

Wethouder Bert Groot Wesseldijk, die financiën in zijn portefeuille heeft: ”Wat de financiële gevolgen van de corona-crisis zijn, weten we nog niet. Hopelijk wel komend najaar als we de begroting voor 2021 opstellen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het college zal er alles aan blijven doen om ingezet beleid zoveel mogelijk te continueren. De ontvangen precario-gelden maken dat voorlopig mogelijk.”

De gemeente kreeg de afgelopen te maken met veel nieuwe (zorg)taken. Die blijken peperduur en de kosten worden ook nog eens gecompenseerd via het gemeentefonds. Die rijksbijdrage is de grootste inkomstenpost voor gemeenten. Uit de Kadernota – de voorloper van de begroting voor 2021 – laat zien met name Jeugdzorg en Wmo heel veel geld vragen. Onder de Wmo valt onder meer de huishoudelijke hulp. Het aantal aanvragen hiervoor stijgt explosief.

Algemene reserve

Zonder de eventuele effecten van de corona-crisis mee te rekenen lijkt Lochem de begroting voor 2021 nog sluitend te kunnen krijgen. Maar voor 2022 en 2023 wordt rekening gehouden met grepen in de algemene reserve van respectievelijk 1,4 miljoen en ruim 8 ton.

Het college doet een krachtig beroep op Rijk en provincie. Groot Wesseldijk: ”De gemeentelijke tekorten leiden tot bezuinigingen op belangrijke voorzieningen, lokale lasten worden zwaarder en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen komen in de knel. Inwoners mérken die verschraling. Het water staat ook bij ons aan de lippen. Als daarbij de verdeling van het gemeentefonds beweegt van “platteland naar stad”, raakt ons dat nog meer in de portemonnee.”

Voorzieningen sluiten

En hij vervolgt: “Dat betekent voor ons extra bezuinigingen bovenop de eerdere. En dan moet je gaan denken aan minder ondersteuning in het huishouden, sluiten van zwembaden, sluiten van de schouwburg, de bibliotheek en ouderen- en jongerenwerk. Dat gaat inwoners en ons echt pijn doen. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. We dringen daarom echt aan op maatregelen.”

Omdat nog veel onduidelijk is probeert het college er in de aanbiedingsbrief bij de Kadernota de moed er nog in te houden. Vooralsnog wordt vastgehouden aan ambities uit het collegeakkoord. Dat betekent streven naar investeringen in samenleving en economie. In preventie en zorgaanbod maar ook in recreatie en toerisme. En in de Economische Agenda, waarin behoud van de natuurlijke omgeving en aanpak klimaatverandering belangrijke onderdelen zijn.

In gesprek met inwoners

De gemeenteraad gaat voor de behandeling van de Kadernota met inwoners en organisaties in gesprek. Vanwege de corona-crisis zijn er dit jaar op 18 juni digitale informatieavonden. Tijdens de Politieke Avond op 29 juni vormt de gemeenteraad zich een mening over de Kadernota en tijdens de Politieke Avond op 6 juli neemt de raad een besluit. De Kadernota is te vinden op www.lochem.nl.

Vrijdag (15/5) wordt de pers bijgepraat over de Kadernota. Daarna volgen meer details…