College Lochem: ‘Kernvisies Wonen juridisch in de haak’

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/LAREN – Bijna twee weken geleden ontstond twijfel over de kernvisies Wonen die in de gemeente Lochem worden opgesteld. Een door de gemeenteraad gevraagd advies over de juridische status van de visies, die de weg moeten vrijmaken voor hoognodige woningbouw, zorgde voor die twijfel. Het advies was, samengevat, vooral: kijk nog eens goed of de juiste weg is bewandeld. Het college van B&W komt nu tot de conclusie dat aan alle procedurele voorwaarden is voldaan.

Maandagavond moet blijken of de gemeenteraad dit ook vindt. Steun van de coalitiepartijen is dan genoeg om verdere vertraging te voorkomen. Het draait met name om de vraag of de kernvisies in feite structuurvisies zijn in de zin van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Die wet schrijft volgens B&W geen uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure voor. ‘Het gemeentebestuur mag zelf bepalen welke procedure wordt toegepast’, zo luidt de conclusie.

Boetekleed

Het college trekt desondanks wel het boetekleed aan. Het erkent dat het de term ‘thematische structuurvisies’ beter niet had kunnen gebruiken in een raadsvoorstel. B&W stellen dat dit duidelijk moest maken dat de gevolgde procedure aansluit bij zo’n structuurvisie. Voorgesteld wordt om het woord structuurvisie uit de stukken te schrappen. De kernvisies worden daarmee ‘beleidsvisies’ en die zijn niet gebonden aan strakke procedures. Op basis van zulke beleidsvisies is de structuurvisie Wonen 2012-2020 aan te passen. Er hoeft geen nieuwe structuurvisie voor in de plaats te komen.

Het college stelt verder dat inwoners massaal gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun mening te geven en dat daar zorgvuldig meer wordt omgegaan. De kernvisies voor Lochem, Laren en Harfsen sorteren vooral voor op een aantal potentiële nieuwbouwlocaties. Veel meer dan dat is het nog niet. Pas na die locatiekeuze begint het echte planologische werk. Daarbij worden opnieuw de nodige eisen gesteld aan de inspraak en communicatie.

Schietschijf

Met name voor de vele woningzoekenden in de gemeente is van belang dat geen fouten worden gemaakt in de procedure. Anders worden de woningbouwplannen schietschijf voor mensen die bezwaren hebben en bereid zijn daarover te procederen.

Een deel van de raadsfracties liet twee weken geleden doorschemeren te voelen voor het tijdelijk op een zijspoor zetten van de kernvisies en te kiezen voor een of twee grotere – en vooral kansrijk geachte – bouwlocaties. Dat zou vooral slecht nieuws zijn voor Laren en Harfsen, want die locaties liggen vermoedelijk in de kern Lochem.

In een memo aan de raadsleden doet het college een oproep om in te stemmen met de voorgestelde gang van zaken. Letterlijk: ‘We willen graag samen met u aan de slag om woningbouw in onze kernen voor onze inwoners te realiseren.’