Coalitieakkoord Lochem: ‘Wonen, samenleven en werken’

1
Gemeentehuis Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Gemeente Belangen (GB), VVD en Meedenken met Lochem (MmL) hebben een conceptversie van hun coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. Het accent ligt op wonen, samenleven en werken. Het nieuwe college, dat waarschijnlijk eind deze maand aan de slag kan gaan, wordt gevraagd om zo snel mogelijk in beeld te brengen wat nodig is om resultaten te boeken en met voorstellen te komen.

De reactie van de oppositiepartijen op het akkoord volgt in een apart artikel…

Woningbouw krijgt absolute prioriteit. ‘Wat ons betreft gaat morgen de eerste schop de grond in’, zo klinkt het voortvarend. Om vervolgens vast te stellen dat procedures en inspraak veel tijd kosten. Procedures goed doorlopen en snelheid maken waar dat kan, is het devies. En de ambitie is om op het gebied van wonen een houding van ‘Ja, mits..’ in plaats van Nee, tenzij…’ aan te nemen.

Snel beginnen

De coalitiepartijen willen dat de kernvisies zo snel mogelijk worden vastgesteld en dat wordt onderzocht waar snel met bouwen kan worden begonnen. Ook alternatieve woonvormen moeten daarbij aandacht krijgen. Om snelheid te kunnen maken wil de coalitie als eerste kijken naar bouwlocaties die de gemeente al in bezit heeft of waar het ‘t eerste recht van koop heeft. Dat moet zowel binnen als buiten de kernen en de stad Lochem kunnen. Inbreiding alleen is niet meer voldoende.

Als het gaat om het soort woningen richt de ambitie zich op de eerste plaats bij betaalbare woningen voor de lagere- en middeninkomens. Ook in de behoefte aan huurwoningen moet worden voorzien. Betaalbaar bouwen is in de huidige markt op zich al een stevige opgave. De nieuwe coalitie wil dat bovendien duurzaam, energiezuinig, passend in de omgeving en met oog voor de natuur wordt gebouwd. Dat moet gebeuren in sociaal veilige omgeving met voldoende voorzieningen, speelruimte en groen.

Ruimte creëren

Boven op de woonwensen van de eigen inwoners komt de opgave om statushouders te huisvesten, net als vluchtelingen en arbeidsmigranten. ‘We willen ruimte creëren voor deze groepen naast onze reguliere woningbouwopgave, met behoud van draagvlak binnen onze samenleving’, zo is te lezen in het conceptakkoord.

Verder moet er op korte termijn een woonzorgvisie komen waarin wordt vastgelegd welke huisvesting en voorzieningen er moeten komen voor ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Klimaatneutraal

Als het aan de nieuwe coalitie ligt sluit Lochem zich aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarmee is de doelstelling van de afgelopen jaren, om klimaatneutraliteit al in 2030, definitief verlaten. Wel wordt ingezet op het eerder halen van de doelen dan in 2050. Draagvlak en samenwerking zijn daarvoor de basis, zo is te lezen. Daarbij wordt opgemerkt dat initiatiefnemers in eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van draagvlak voor plannen. Draagvlak kan onder meer worden bereikt via bijvoorbeeld een Buurt Energie Strategie (BES). Of er sprake moet zijn van volledig draagvlak of dat een bepaald percentage volstaat blijft nog onbenoemd.

Op het gebied van energie willen de coalitiepartijen windmolens met een tiphoogte van meer dan 40 meter alleen toestaan als daar draagvlak voor is. Via de BES Larense Broek werd eerder overigens duidelijk dat kleine windmolens niet rendabel te exploiteren zijn. In het conceptakkoord staat verder de zin: ‘We gaan uit van duurzame opwek binnen onze eigen gemeentegrenzen. We sluiten daarnaast gebruik van voorzieningen van buiten onze gemeente (wind- en zonneparken op zee) niet op voorhand uit.’

Samenleven

Bij ‘Samenleven’ staat het tussenkopje ‘Doen wat nodig is’. Dat kan op twee manieren worden uitgelegd, waaronder ‘niet meer doen dan nodig is’. Dat blijkt mee te vallen maar in het betrokken hoofdstuk kont de liberaal-conservatieve aard van de beoogde coalitie het meest tot uiting. Termen als ‘eigen kracht’, naoberschap, ‘ondersteuning op maat’ en ‘scherp blijven op kosten en kwaliteit’ komen voorbij. Preventie blijft een speerpunt, in de hoop zo hoge kosten voor te zijn. Opmerkelijk is dat het nut van sommige samenwerkingsverbanden openlijk in twijfel worden getrokken, zonder concrete voorbeelden te benoemen.

Op het gebied van economie willen de drie partijen dicht bij de kernen ruimte realiseren waar ondernemers zich kunnen vestigen. Mogelijkheden voor revitalisering van bestaande bedrijventerrein moet worden onderzocht. Recreatie en toerisme krijgt onder meer aandacht door de wens om Lochem, als onderdeel van de Achterhoek, voortdurend op de kaart te blijven zetten in binnen- en buitenland. Als het gaat om landbouw wordt onder meer ingezet op educatie, zodat met name de jeugd zich meer bewust wordt van waar het voedsel vandaag komt.

Financiën

Als het om de centen gaat willen GB, VVD en GB naar ‘begrotingsevenwicht’. Dat betekent dat de broekriem bij tegenvallers moet worden aangehaald en dat de teugels bij meevallers wat gevierd kunnen worden. In dat laatste geval is er ruimte voor investeringen. De reserves kunnen in dat laatste geval worden aangesproken. Daartoe moet er een langjarig investeringsprogramma komen, op te stellen door het nieuwe college.

1 REACTIE

  1. Misschien verstandig om het rapport “Armhoede Duurzaam Energie Landschap”(ADEL) eens uit de la te halen.

Comments are closed.