Begroting Lochem: Leuke dingen voor de mensen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik,com)

LOCHEM/GORSSEL – ‘Leuke dingen voor de mensen.’ Cabaretier Paul van Vliet gebruikte die slogan lang geleden vooral om (boeren)bedrog aan te kaak te stellen. De gemeenteraad van Lochem besloot maandagavond tot een pakket maatregelen die voor verschillende doelgroepen ‘leuk’ zijn. Een crisisfonds van 1 miljoen, een OZB-verlaging met 5 procent, watertappunten in alle kernen, een ecoloog van dienst, aandacht voor techniekonderwijs en ruimte voor alternatieve landbouw, zoals voedselbossen.

Tijdens de vergadering over de begroting voor 2023 was vooral de eensgezindheid onder de raadsfracties opvallend. Veel moties en amendementen werden unaniem aanvaardt of kregen een forse meerderheid van stemmen. Ook de oppositie kon de nodige overwinningen vieren. Ten opzichte van vorig jaar is de focus grotendeels verschoven van het sociaal domein naar duurzaamheid en milieu.

Crisisfonds

Het meest zwaarwegende voorstel had bij voorbaat al de handtekening van alle fracties. Die ging over een crisisfonds van 1 miljoen euro, waarmee inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties, die in financiële problemen komen, extra kunnen worden ondersteund. Het college van B&W had daar aanvankelijk nog wel bedenkingen bij, omdat niet duidelijk was wie ervoor in aanmerking komen.

Overleg leidde tot aanpassing van de tekst, waardoor B&W de regie houden en het eigen fonds kunnen afstemmen op bestaande regelingen van rijk, provincie en instanties in de regio en de gemeente. Regelmatige afstemming met maatschappelijke organisaties hoort bij de opdracht. Het gemeentelijke fonds wordt zo aanvullend op bestaande regelingen.

Vertrouwen

Wethouder Wendy Goodin zij vooral blij te zijn met het onderlinge vertrouwen dat raad en college elkaar gaven bij de juiste uitvoering van het idee. In januari krijgt de raad een eerste update op hoofdlijnen en in april kan de raad, op basis van een evaluatie, besluiten tot verlenging en/of verhoging van het budget. Het fonds wordt gevuld met een deel van de ongeveer 4 miljoen euro die de gemeente dit jaar overhoudt.

Die gunstige financiële positie inspireerde de VVD tot een voorstel om de OZB-verhoging van 5 procent uit 2020 met ingang van volgend jaar terug te draaien. Destijds voorzag Lochem zwaar weer als het ging om de financiën. Die voorspelling kwam door verschillende oorzaken niet uit. De motie was medeondertekend door MmL. Uiteindelijk stemden alleen D66, GroenLinks en LochemGroen! tegen, waardoor de stemverhouding 17 tegen 6 werd.

Ecoloog

Een amendement van GroenLinks, LochemGroen!, CDA en D66, over het aantrekken van een ‘eigen’ ecoloog die de gemeente gaat adviseren bij onder meer bouwplannen en natuurbeheer werd eveneens unaniem aangenomen. Hiervoor komt 55.000 euro beschikbaar. Samenwerking met buurgemeenten is hierbij denkbaar. Van belang is dat het gaat om een ecoloog met kennis van de gemeente. Aan dat laatste schort het vaak bij ingehuurde expertise.

De motie van LochemGroen! die het college aanspoort om werk te maken van beleid rond includerende landbouw – met onder meer voedselbossen – leidde tot unanimiteit. De motie had het eerder niet gehaald, maar overleg en enige aanpassing van de tekst leidde tot een kentering.

Watertap

Meedenken met Lochem, VVD en CDA kwamen met watertappunten op de proppen en vonden ook alle andere fractie aan hun zijde. De opdracht aan B&W is: zorg ervoor dat elke kern minimaal één watertappunt krijgt, voor zowel eigen inwoners als voor fietsende en wandelende toeristen. Tappunten zijn er al in Lochem, Harfsen, Laren en Eefde.

Een rimpeling in de vijver werd maandagavond veroorzaakt door een wijzigingsvoorstel van GroenLinks, CDA, LochemGroen! en PvdA. Het ging over het openbaar maken van een deel van de begroting, bij het onderdeel Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het draait om grondaankopen door de gemeente voor woningbouw. Openbaarheid kan de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar brengen.

Belofte

Hierover ontstond woede bij met name GroenLinks, omdat eerder was toegezegd om de raad hierover bij te praten. Die belofte werd niet nagekomen door het college. Het compromis is dat de raad alsnog wordt bijgepraat. In vertrouwelijkheid om de belangen van de gemeente niet te schaden.

Een voorstel van D66, samen met PvdA en LochemGroen!, over bestrijding van hittestress werd ingetrokken. Fractievoorzitter Marleen van der Meulen van D66 zei het onderwerp op korte termijn opnieuw op de agenda te willen hebben. Van de weggestemde voorstellen is een door LochemGroen! voorgestelde nota dierenwelzijn nog noemenswaardig. Met een stemverhouding van 10 tegen 13 was de marge klein.

Steun

De begroting als geheel kreeg, na de aangebrachte wijzigingen, bijna unanieme steun van de raad. Alleen GroenLinks en LochemGroen! stemden op twee onderdelen tegen.