Begroting Lochem: lastendruk stijgt slechts licht

0
De cover van de gemeentebegroting voor 2023 (bron: lochem.nl)

LOCHEM/GORSSEL – De begroting van de gemeente Lochem voor 2023 en de jaren daarna verraadt een aantal beleidsvoornemens en ambities van het nieuwe college van B&W, nog voordat er een collegeprogramma ligt. Echt verrassend zijn die voornemens niet, want meest zijn ingegeven door de actualiteit. Woningbouw, het sociaal domein en economie/toerisme krijgen veel aandacht. De gemeentelijke lasten stijgen slechts licht.

De begrotingen voor de jaren tot 2026 zijn in balans, al moet voor 2023 een greep in de algemene reserve worden gedaan om dit te bewerkstelligen. Dit heeft te maken met een aantal zaken die al langere tijd op uitvoering liggen te wachten en die nu met voorrang worden opgepakt.

Accommodaties

Wethouder Lex de Goede noemt onder meer de Gorsselse accommodaties, opwaardering van zwembad De Beemd in Lochem en scholen. De kosten van plannen in Gorssel zijn overigens nog niet begroot, omdat er geen concrete voorstellen liggen. De verwachting is dat nog voor Kerst van dit jaar een voorstel naar de gemeenteraad kan, inclusief een kostenraming. Snelheid kan van belang zijn in verband met de alsmaar stijgende prijzen. Dat drijft de prijs van plannen mogelijk alleen maar verder op.

De financiële positie van de gemeente is goed te noemen, zeker in vergelijking met veel andere gemeenten. “We hebben een relatief grote reserve. Als er geen rare dingen gebeuren komen we de komende jaren goed door”, aldus De Goede. Om eraan toe te voegen: “We willen die reserve graag op peil houden, maar verder oppotten van geld is geen doel op zich. Als we mooie dingen in gang kunnen zetten, die bestendig zijn en waar ook onze kinderen en kleinkinderen van profiteren, dan doen we dat graag.”

Rijksbijdrage

De komende jaren komt er meer geld vanuit Den Haag naar Lochem. Dit heeft onder meer te maken met de systematiek dat, als het Rijk meer geld uitgeeft, er ook meer geld naar de gemeenten vloeit. Het jaar 2026 geldt onder gemeentebestuurders in financieel opzicht als ‘een ravijn’. De wijze van financiering vanuit het Rijk verandert dan, al is de wijze waarop nog onderwerp van onderzoek en discussie. Lochem maakt zich geen grote zorgen. “Het lijkt erop alsof we hooguit ‘minder meer’ krijgen”, zo betoogt de wethouder.

De begroting kwam gereed voordat de zogeheten ‘septembercirculaire’ verscheen. Daarin staat onder meer dat het Kabinet 1 miljard euro wil uittrekken om de klap, die veel gemeenten vrezen, te verzachten.

Lastendruk huishoudens

De lastendruk voor huishoudens neemt volgend jaar, zeker gezien de inflatie, maar weinig toe. Ondanks de flink toegenomen waarde van onroerend goed gaan woningeigenaren gemiddeld ‘slechts’ 7 euro meer aan OZB betalen. Voor een gemiddeld huishouden stijgt de afvalstoffenheffing met 9 euro, tot 241 euro. De rioolheffing blijft gelijk, op 333 euro. Gemiddeld komen de totale gemeentelijke lasten volgend jaar neer op 851 euro voor woningeigenaren en 574 voor huurders. Voor mensen met een laag inkomen bestaat een kwijtscheldingsregeling.

In de begroting is te lezen dat de gemeente parkeerproblemen bij winkelgebieden en in woonwijken wil aanpakken. Letterlijk staat in de begroting dat parkeereisen worden gesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Eerder bleek dat juist die gemeentelijke eisen knellen bij plannen, zoals voor de oude Aldi in Lochem. De standaardeis van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid is daar lastig te realiseren. Volgens De Goede lijkt het erop dat Viverion toch aan slag kan met dit plan voor de huisvesting van kleine huishoudens. Naast de aanname dat bij de doelgroepen een eigen auto niet vanzelfsprekend is, wordt ingezet op het stimuleren van alternatieven, zoals deelauto’s en het gebruik van de fiets.

Meer banen

Als het gaat om economische ontwikkelingen stelt het college zich voor dat er volgend jaar zo’n 400 banen bijkomen. De wethouder vindt dit een realistisch aantal gezien de groei die bedrijven doormaken en de uitbreiding van de beschikbare bedrijventerreinen. Wel geeft hij aan dat er een relatie is tussen banengroei, de beschikbare (betaalbare) woningen en de krapte op de arbeidsmarkt.

Verder wordt ingezet op een groei van het aantal toeristische overnachtingen met 30.000 in 2023. Dit is gebaseerd op de tijdens corona ingezette groei en populariteit van binnenlandse reizen en het feit dat dit jaar minder capaciteit beschikbaar was door de opvang van Oekraïners in een hotel en op een vakantiepark. Hiervoor worden momenteel alternatieven gezocht.

Nieuwe woningen

Voor volgend jaar wordt ingezet op een plus van 130 nieuwe woningen. Dit is gebaseerd op plannen die de eindstreep al bijna hebben gehaald en het aantal staat dus los van de ongeveer 1500 woningen die de gemeente tot 2030 op basis van regionale afspraken kan bouwen. Hiervoor staan de locaties nog niet eens vast.

De gemeente zorgt de komende jaren ook goed voor zichzelf. Het aantal medewerkers wordt uitgebreid, als deze tenminste gevonden kunnen worden. Het nu 10 jaar oude gemeentehuis is toe aan een eerste grote onderhoudsbeurt. Samen met aanpassing van de ICT aan het hybride werken (thuiswerken) gaat dit bijna een miljoen kosten. Het gebouw is, sinds de komst van ‘t Baken, PlusOV, politie en medewerkers van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) goed gevuld. Dit ondanks het hardnekkige verhaal dat het voor een deel leeg zou staan.

‘Warmte’

De opmerking in de begroting dat in het gebouw wordt gezorgd voor ‘warmte en gezelligheid’ doet de wenkbrauwen fronsen, zeker in deze tijd. Wethouder Lex de Goede haast zich te zeggen dat ‘warmte’ niet moet worden gelezen als dat de kachel hoger wordt gezet. Met name de grote entree van het gemeentehuis moet minder kil – oftewel warmer – gaan ogen. Er wordt gedacht aan een groene wand, andere planten en zitjes voor bezoekers. Een investering van 60.000 euro en een onderhoudspost van 6000 euro per jaar, zo is te lezen.

De begroting moet nog langs de gemeenteraad. En het college praat de komende tijd met inwoners en instanties over de inhoud van het nog te presenteren collegeakkoord. Ook dit kan nog invloed hebben op de begroting.

De begroting verschijnt ook op de website van de gemeente: klik HIER.
Hier is ook een link te vinden naar de begrotingsapp. Deze maakt de begroting onder meer gemakkelijk doorzoekbaar.