Versterking leefgebieden kamsalamander

0
Kamsalamander (foto: RAVON; Jelger Herder; SNG)

LOCHEM – In 2018 onderzocht Stichting Natuur in de Graafschap (SNG) samen met Staring Advies de aanwezigheid van de kamsalamander ten noorden en oosten van Lochem. Bij dit onderzoek, gefinancierd door provincie Gelderland en gemeente Lochem werden 110 poelen bezocht. In 22 daarvan werd aanwezigheid van kamsalamanders vastgesteld.

Van slechts 5 poelen was dat bekend. Naast die waarnemingen werd ook de kwaliteit van poelen en landschap beoordeeld. Dat leidde in 2019 tot een herstel en verbeterprogramma met bijvoorbeeld de aanleg van aanvullend nieuwe poelen, verbindende  landschapselementen en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

‘t Onderholt

De praktische uitvoering wordt overgedragen aan agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. Met werkzaamheden op zeven locaties en poelen is daar deze week een start mee gemaakt op landgoed Verwolde.

Inventarisatie

Door ook landschapskwaliteit te onderzoeken kon een visie voor versterking van kamsalamander kerngebieden en duurzaam herstel van populaties opgesteld worden. Ampsen en Verwolde kregen een advies aangereikt voor herstel, uitbreiding en optimalisatie van de spreiding van poelen binnen de landgoederen. Deze spreiding is gekoppeld aan verbinden met andere kerngebieden en populaties. Dit is belangrijk voor genetische uitwisseling en duurzame instandhouding.

De focus voor versterking ligt nu allereerst op het veiligstellen van kernpopulaties zoals op Ampsen en Verwolde. Op beide landgoederen worden de adviezen en maatregelen inmiddels voortvarend opgepakt.

Zeven verbindingen

Verder wordt de realisering van landschappelijke verbindingen actief ontwikkelt en nagestreefd. Zo kon natuurcompensatie van 1,5 hectare inclusief vier poelen, in Ampsen en Groot Dochteren worden toegepast door de aanleg van Lochemse rondweg (N346), door tijdige interventie van SNG.

Met poelen binnen de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijventerrein Diekink is deze verbinding over 2,5 km te zijner tijd vrijwel compleet voor de kamsalamander en veel meer soorten, zoals kleine zoogdieren. Andere verbindingen zijn ‘ingebracht’ bij lopende gebiedsprocessen waaronder bij de Berkel (Lochem-Borculo) en het Heksenlaakproject in Zwiep. Deze verbinden Ampsen met Nettelhorst, de Heest, Zwiep en Beekvliet met elkaar.

Actueel

Voor een verbinding Ampsen-Verwolde heeft de provincie Gelderland op verzoek van Natuur in de Graafschap de subsidiemogelijkheden verruimd. Om dit te realiseren was de gedachte dat voor landschapselementen in het kamsalamanderproject beheerovereenkomsten beschikbaar moesten zijn. Voor elementen van een zogenoemde ‘droge en natte dooradering’, noodzakelijk voor amfibieën en dergelijke, is dat nu mogelijk gemaakt.

Voor vrijwilligers van Natuur in de Graafschap is daarmee de weg vrij de mogelijkheden verder te verkennen. Onder meer door gesprekken met grondeigenaren over gewenste landschapselementen en uitbreidingen.

Belangstelling of nadere informatie? Mail: sng-lochem@planet.nl

Deze kaart geeft de strategische poelen en onderlinge verbindingen aan die de kamsalamander moet later gedijen. (Bron: SNG)