Somber beeld werkgelegenheid in rapportage Het Plein

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/ZUTPHEN – Het Plein schetst in een rapportage over de uitvoering van de Participatiewet een somber beeld als het gaat om de werkgelegenheid in Lochem en Zutphen. In Lochem gaat het nog het minst goed zo is de conclusie.

Vangnet
Eerder werd al bekend dat de aantrekkende economie in de gemeente Lochem nog niet tot meer banen leidt. Het Plein komt nu met een rapport waarmee Lochem en Zutphen gaan proberen om in ieder geval flinke bedragen los te weken bij het Rijk. Dat kan op basis van de zogeheten vangnet-uitkering.

8 ton
Gemeenten die veel meer geld uitgeven aan meer bijstandsuitkeringen dan ze daarvoor van het Rijk ontvangen kunnen een beroep doen op deze regeling. Lochem gaf vorig jaar dik een miljoen meer uit dan werd ontvangen. Na aftrek van een eigen risico van 7,5% hoopt de gemeente bijna 8 ton terug te krijgen. Een voorwaarde is dat er aan analyse wordt gemaakt van de factoren die tot het tekort leidden.

Oorzaken
Het Plein stelt in die analyse voor zowel Zutphen als Lochem dat beide gemeenten op de eerste plaats al een lagere rijksbijdrage ontvangen per bijstandsgerechtigde dan landelijk. Verder is de werkgelegenheid in de voorbije crisisjaren sterker gedaald dan gemiddeld. Per hoofd van de bevolking zijn minder banen beschikbaar. Er zijn 27 bijstandsgerechtigden per vacature waardoor de betrokken mensen minder kans maken op werk. De concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt is sterker dan landelijk.

Afstand
De mensen in de bijstand hebben in Lochem en Zutphen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan gemiddeld. Het opleidingsniveau is vaak lager. De instroom in de bijstand lag tussen 2010 en 2014 hoger dan gemiddeld.

Structureel
Het gaat om een analyse over 2015 maar Het Plein zegt dat er in 2016 nauwelijks iets is veranderd, waardoor het geen zin had het hele cijfermatig onderzoek over te doen. De oorzaken hebben vaak een structureel karakter. Wel is Het Plein dieper in achterliggende oorzaken gedoken.

Statushouders
De groei van het aantal uitkeringen kan voor Het Plein in zijn geheel verklaard worden door de instroom van statushouders in de bijstand. Wanneer de statushouders buiten beschouwing worden gelaten blijkt dat het aantal uitkeringen in Lochem in de periode 31 december 2015 tot en met 31 augustus 2016 met 6 uitkering te zijn afgenomen.  Dat aantal is na augustus 2016 nog gegroeid al ontbreken specifieke cijfers hierover.

Lochem
Voor de gemeente Lochem geldt dat een groot deel van de stijging van het bijstandsbestand verklaard kan worden uit de instroom van nieuwe statushouders. Wanneer we de statushouders niet meenemen dan is het aantal uitkeringen in de gemeente Lochem met 6 uitkeringen toegenomen.

Uitstroom
Qua uitstroom uit de bijstand blijft Lochem achter bij het landelijk gemiddelde. Wel is de uitstroom naar werk of studie wat hoger dan gemiddeld (27%). De belangrijkste reden voor beëindiging van de uitkering is echter verhuizing naar een andere gemeente. Een verhuizing van Lochem naar Zutphen of andersom zorgt overigens voor zowel uitstroom als instroom in de statistieken van Het Plein.

Gemeenteraad
Het rapport en de bijbehorende zienswijze van het college van B&W moet met stoom en kokend water langs de gemeenteraad worden geloodst. De aanvraag voor de vangnet-uitkering moet namelijk uiterlijk 15 augustus worden ingediend bij het Rijk. De gemeenteraad vergadert voor die tijd alleen nog op 3 juli.