Regen: waterschap roept op om duikers af te sluiten

0
Met deze duikerafsluiters wil het waterschap particuliere eigenaren van watergangen helpen (foto: WRIJ)

LOCHEM – De komende dagen – en met name op vrijdag – wordt veel regen verwacht. Dat is gezien de nog altijd lage waterstand letterlijk een geschenk uit de hemel. Het Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren om nu, maar ook de hele komende winter, zo veel mogelijk regenwater vast te houden.

Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet meteen via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder meer agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Kaart
Op de onderstaande kaart zijn de verschillende gebieden weergegeven en de mate waarin het veel of weinig zin heeft om water vast te houden. Zo is de Lochemse Berg niet zo geschikt omdat het grondwater daar van nature diep zit. Verder zijn de meeste gronden in de gemeente geschikt om het water vast te houden en duikers af te sluiten. Waar de invloed van IJssel en Berkel op het grondwater groot is, vermindert het nut van vasthouden (retentie).

Lees verder onder de kaart…

De kaart is afkomstig van het Waterschap Rijn en IJssel. Ter oriëntering hebben we Lochem en Eefde aangegeven.

Veel regen nodig
Eerder al becijferde het waterschap dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen in haar beheergebied, tenzij de komende winter evenveel regen valt als normaal in een heel jaar.

Daarom heeft het waterschap in de afgelopen weken spoedberaad gevoerd met vertegenwoordigers van natuur- en terreinbeheerders, Vitens, agrariërs (LTO), particuliere landgoedeigenaren en de provincie. Dit om te komen tot maatregelen die ertoe leiden dat de komende maanden zoveel mogelijk (regen)water ten goede komt aan het grondwater.

Het afsluiten van duikers in de kleinste watergangen, die niet in eigendom en beheer zijn van het waterschap, is één van de maatregelen. Daarnaast houdt het waterschap onder andere zelf het water langer vast in de grotere watergangen via het stuw- en peilbeheer.

Duikerafsluiters beschikbaar
Het dichtzetten van duikers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met houten balken of schotten en zandzakken, maar ook met professionele afsluiters. Geïnteresseerden kunnen terecht bij het waterschap. Dat stelt duikerafsluiters ter beschikking en helpt indien nodig met het plaatsen ervan.

Op de webpagina www.wrij.nl/duikerafsluiters kunnen geïnteresseerden zien in welke regio’s het vasthouden van water het meest effectief is en doorgeven waar zij een duiker afgesloten hebben. Ook zijn de duikerafsluiters aan te vragen via deze website.

Water vasthouden
Het waterschap houdt water vast via het peilbeheer, zodat zo min mogelijk water afvoert naar de grote rivieren en zo veel mogelijk water in het gebied blijft. Dit betekent dat stuwen in de watergangen worden opgezet en de inlaatmogelijkheden vanuit grotere watergangen als de Berkel en Oude IJssel optimaal worden benut. De Berkel is sinds woensdag weer in normale doen, nadat door een verontreiniging een deel was afgedamd.

Het grootste effect heeft het vasthouden, als regenwater overal in de grond kan infiltreren. Daarom heeft het waterschap gevraagd aan terreinbeherende organisaties, gemeenten, natuurbeheerders, agrariërs (via LTO) en particulieren om ook maatregelen te nemen.

Gevolgen droogte
Als deze winter niet genoeg regen valt, is dat volgend voorjaar en zomer vermoedelijk merkbaar. Watergangen worden eerder afvoerloos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar zich sneller voordoen en mogelijk langer duren.