Raad Lochem wil dat gemeente voortouw neemt bij binnenstadplan

1
Het gemeentehuis van Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem draagt het college van B en W op om binnen een maand met een plan van aanpak voor de binnenstad van Lochem te komen. De gemeente moet ook de regierol pakken bij de uitvoering van het plan. Hiertoe wordt maandagavond (6/2) een motie ingediend die is ondertekend door alle raadsfracties.

Overleg
De motie is het gevolg van overleg tussen de fracties over het verzoek van binnenstadondernemers, vastgoedeigenaren en Lochem 3.0 om het project Landstad Lochem op weg te helpen met 50.000 euro. Het college oordeelde eerder dat er geld voor beschikbaar is en dat de betrokkenen maar bij de gemeenteraad moesten aankloppen. De ondernemers gaven ook aan zelf geen plan van aanpak te kunnen opstellen die op tijd was om te worden betrokken bij de kadernota 2018, de voorloper van de begroting voor volgend jaar.

Intenties
De gemeenteraad roept het college min of meer tot de orde door te stellen dat er allerlei plannen en intenties liggen die aangeven dat de gemeente(raad) groot belang hecht aan een duurzame en toekomstbestendige binnenstad. Een raadsbrede werkgroep was wegbereider voor het project Landstad Lochem en er is door scheidend wethouder Jan Kottelenberg zelfs een intentieverklaring mede-ondertekend. Het college zou daarom nu niet de handen van het project kunnen aftrekken.

Regie 
De raad wil nog voor de vergadering van maart een plan van aanpak, waarbij wordt uitgegaan dat de gemeente ook bij de uitvoering de regie in handen houdt. Het college moet bij het opstellen van het plan niet alleen het 10-puntenplan van de binnenstadondernemers meenemen maar ook alle andere relevante (beleids)plannen en doelgroepen erbij betrekken.

Capaciteit
Hoe het college deze opdracht gaat uitvoeren moet nog blijken. Tijdens een eerdere bespreking van het onderwerp werd aangegven dat er geen ambtelijke capaciteit voor handen is om een plan voor de binnenstad op te stellen.

Een ‘Motie Vreemd aan de orde’ is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de betrokken raadsvergadering staat. Het wordt een de agenda toegevoegd en kan worden besproken en in stemming worden gebracht. 

Lees hieronder de volledige tekst van de motie

Motie Vreemd aan de orde Opstellen Plan van Aanpak Binnenstad Lochem

De raad van de gemeente Lochem, in vergadering bijeen op 6 februari 2017,

Overwegende dat:
1. In de Toekomstvisie Lochem verbindt Prachtig het streven naar sterke kernen een duidelijke, wenselijke en raadsbreed gedragen doelstelling is.

2. De binnenstad van Lochem voor de kern Lochem de nodige uitdagingen heeft om een duurzaam en toekomstbestendig kloppend hart te blijven voor ondernemers, bewoners, bezoekers en sociaal/cultureel maatschappelijke organisaties en activiteiten.

3. De wens en noodzaak om de binnenstad fysiek en organisatorisch op koers te brengen en te houden breed wordt gedragen.

4. De raad met een raadsbrede werkgroep dit heeft ondersteund en aangejaagd en nu via onder andere Landstad Lochem er een platform in de vorm van een inwonersinitiatief is ontstaan dat op basis van een 10-punten plan de volgende stap wil zetten.

5. Het niet mogelijk is dit proces en de uitvoering af te ronden voor de kadernota 2018.

6. Die volgende stap, middels de intentieverklaring die het college heeft ondertekent op medewerking en ondersteuning vanuit de gemeente kan en moet rekenen.

7. De gemeente middels co-creatie gezamenlijk wil komen tot een concreet toekomstplan voor de binnenstad.

8. Initiatieven die breed zijn gedragen en op een raadsbrede steun kunnen rekenen niet gegijzeld mogen worden door de bestuurlijke planning.

Draagt het college op:
1. Te komen met een plan van aanpak waarin inhoud, organisatie en planning alsmede een kredietaanvraag voor de uitvoering van dit plan van aanpak aan de raad ter besluitvorming op haar vergadering van maart zal worden voorgelegd.

2. Bij zowel het opstellen van dit plan van aanpak alsmede de uitvoering uit te gaan van cocreatie onder een gemeentelijke regie, waaronder de verantwoordelijkheid van het budget.

3. Bij het opstellen van dit plan aansluiting te zoeken bij de ideeën van Landstad Lochem, maar daarbij tegelijkertijd te betrekken alle andere relevante doelgroepen, thema’s en uitvoeringsplannen waar er minimaal een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. en gaat over tot de orde van de dag.

Fracties VVD, Gemeente Belangen, CDA, D66, Groen Links, PvdA

1 REACTIE

Comments are closed.