Raad Lochem tegen college: ‘Blijf praten met inwoners’

0
De gemeenteraad in debat over het collegeprogramma 2018-2022 (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem stond gisteravond stil bij het eerder gepresenteerde collegeprogramma 2018-2022 dat luistert naar de naam ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen: Lochem Inspireert.’ De oppositie sprak uit welwillend te staan tegenover de meeste voornemens van het nieuwe college. Maar vragen, vraagtekens en aanbevelingen waren er ook.

Leeswijzer:
De coalitie wordt in Lochem gevormd door GemeenteBelangen, GroenLinks en VVD.
De oppositie bestaat uit: PvdA, CDA, D66 en Meedenken met Lochem (MmL)

Gesprek
De meest gehoorde aanbeveling was dat het college in gesprek moet blijven met inwoners, bedrijven en organisaties. Een deel van het collegeprogramma is gebaseerd op ontmoetingen en gesprekken met inwoners tijdens een ‘collegetour’. De PvdA zei dat het college de gehele periode van 4 jaar in gesprek moet blijven met de samenleving. GroenLinks kwam met de suggestie om de collegetour halverwege te rit nog eens te herhalen.

Woningbouw

Een ander thema dat door meerdere partijen werd aangestipt was de woningbouw. Verschillende doelgroepen – zoals ouderen en jongeren – ondervinden moeite om een passende en betaalbare woning te vinden. De PvdA, CDA en D66 vroegen er expliciet aandacht voor. Fractievoorzitter Hamp Harmsen van D66 wees op de door het college aangekondigde ‘slagvaardigheid’ en zei: ,,Doe er iets aan!” De VVD benoemde ‘tiny houses’ voor jongeren en meer zorgwoningen voor ouderen.

Energie
Erik Haverkort van de VVD wees op de energietransitie die moet plaatsvinden. ,,Met zon en wind alleen gaan we het niet redden”, zo zei hij. De liberalen vinden dat we over een aantal jaren waterstof moeten kunnen tanken aan de pomp. Dit staat niet in het collegeprogramma. Verder noemde hij samenwerking met de regio op het gebied van energie uitstekend maar daarbij moet Lochem niet afhankelijke worden van anderen. ,,Lochem first, regio second”, aldus Haverkort.

Hoe?
Lex de Goede van nieuwkomer Meedenken met Lochem (MmL) benoemde veel punten uit het collegeprogramma en herhaalde daarbij steeds: ,,Wij zijn voor, maar… hoe gaan het doen?” In zijn ogen is het gehele collegeprogramma er een waar je niet tegen kunt zijn, met veel goede voornemens maar weinig concrete voorstellen.

De Goede adviseerde het college om wat betreft versterking van het toerisme eens te onderzoeken wat andere ‘Gelderse streken’ succesvol maakt.

Te ambitieus
Wat betreft de ambities op het gebied van energie en duurzaamheid is MmL het oneens met het collegeprogramma. Te ambitieus, te duur, onhaalbaar, zo luidde het oordeel. De Goede riep – in navolging van de landelijke VVD – op om na te denken over kernenergie. Tenslotte vindt hij dat de gemeente ruimte moet geven aan pilots die leerzaam kunnen zijn.

Kinderraad

GroenLinks kwam bij monde van Jolande van Borrendam met een voorstel om een kinderraad in te stellen. Dat is een manier om kinderen structureel te laten meedenken met zowel de politiek als bedrijven en organisaties. Dit kan leiden tot nieuwe denkrichtingen en verrassende inzichten, zo is het idee. In den lande zijn al een aantal voorbeelden van functionerende kinderraden. Van Borrendam kreeg de handen niet meteen op elkaar voor het plan maar andere fracties willen er wel meer over weten. GroenLinks kondigde een motie over dit onderwerp aan.

Asbest
Coby Wiltink van het CDA  wees op asbest dat nog in vele daken zit en dat voor 2024 verwijderd moet zijn. Daarna moet de gemeente dit gaan handhaven. Ze pleitte ervoor om na te gaan denken over manier die de aanpak van asbest kan versnellen, zoals bijvoorbeeld een fonds voor zonnepanelen. Dat kan eigenaren mogelijk over de streep trekken.

Het CDA wees ook nog eens op de communicatie van de gemeente richting burger. Er wordt nog te vaak te laat of helemaal niet gereageerd op e-mails. ,,Dat is slecht voor het vertrouwen in de gemeente”, aldus Wiltink.

Agrarisch contactpersoon

Marja Eggink van GemeenteBelangen zei blij te zijn met het collegeprogramma omdat het niet volledig is dichtgetimmerd en dus flexibel. Dat maakt het mogelijk om snel te schakelen als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Ze lanceerde het idee voor een contactpersoon voor de agrarische sector zoals die ook in andere gemeenten in de regio al actief is.

Moties
Marleen van der Meulen diende namens D66 twee moties in. Deze gingen over aandacht voor bodemkwaliteit van door de gemeente verpachte gronden en de waarde van de groene omgeving te betrekken bij planontwikkeling. De overige fracties kregen de informatie van de vrij technische moties pas in een laat stadium en waren duidelijk niet klaar voor een afgewogen oordeel. D66 trok de moties daarop in maar gaat proberen de betrokken thema’s op andere wijze te laten landen.