Home Nieuws Politiek/bestuur Provincie stelt voorwaarden aan overdracht regie windmolenplan

Provincie stelt voorwaarden aan overdracht regie windmolenplan

0
Protest tegen windturbines (foto: archief LochemsNieuws)

LOCHEM/ARNHEM – De Provincie Gelderland is bereid de regierol inzake Windpark Papenslagweg over te dragen aan de gemeente Lochem. Tijdens een gesprek tussen het college van B&W en gedeputeerde Ans Mol (BBB) werd afgesproken dat het college, na overdracht van het zogeheten bevoegd gezag, voortvarend met het project aan de slag gaat. Arnhem wil voldoende zekerheid dat Lochem niet gaat wachten met het opstellen van lokaal beleid tot dat nieuwe landelijke milieuregels voor windenergie zijn vastgesteld. Die laten vermoedelijk nog tot 2025 op zich wachten.

Lees HIER een verslag van een tafelgesprek over Windpark Papenslagweg met insprekers

De gedeputeerde heeft aangegeven het in alle gevallen wenselijk te vinden dat het bevoegd gezag bij de gemeente komt te liggen waar het project plaatsvindt. Lochem gaf eerder aan te willen wachten op de landelijke normen alvorens lokaal beleid voor grootschalige energieprojecten vast te stellen. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente dit beleid prima al eerder kan voorbereiden, om het vervolgens, kort nadat de definitieve landelijke normen, aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit voorkomt onnodige vertraging, zo laat de provincie desgevraagd weten. Als Lochem hiermee akkoord gaat bestaat geen belemmering voor de overdracht van het bevoegd gezag.

Aan de slag

Wethouder Lex de Goede liet maandagavond in een reactie weten dat college en gedeputeerde tijdens het gesprek afspraken dat het college inderdaad aan de slag gaat met de ontwikkeling van lokaal beleid. Het gesprek vond overigens al in september plaats. In november nam het college formeel besloten om te beginnen met de ontwikkeling van lokaal beleid. Op verzoek van de gemeente zijn deze afspraken nu dus in een brief van de provincie bevestigd. De overdracht van de regierol van provincie naar gemeente lijkt hiermee nog slechts een formaliteit.

Qua tijd wordt uiteindelijk niet veel gewonnen, zo is vrijwel zeker. Het college begint nu met de voorbereidingen voor lokaal beleid, maar is van plan dit pas na vaststelling van de landelijke normen aan de raad voor te leggen. De gemeenteraad hoeft het eerder vastgestelde voornemen, om te wachten op die landelijke regels, dan ook niet bij te stellen. De wethouder vindt de afspraken met de provincie niet meer dan logisch. “Het spreekt voor zich dat we niet anderhalf jaar op onze handen gaan zitten. We kunnen inderdaad prima gaan nadenken en onderzoeken hoe lokaal beleid vorm moet krijgen. Hierover hebben we geen misverstand met de provincie.”

Lokaal beleid

Lokaal beleid kan verder gaan dan alleen de milieunormen die nationaal gaan gelden. Te denken valt het participatietraject, de vorming van een omgevingsfonds of het regelen van lokaal eigendom. “De landelijk normen vormen de ondergrens van het lokaal beleid”, aldus De Goede. Hij stelt zich voor dat dit beleid, kort na vaststelling van de landelijke regels, ter goedkeuring naar de gemeenteraad kan. Vooruitlopen op de nieuwe landelijke kaders, zoals elders wel gebeurt, ziet hij niet zitten. “Ik vind dat het beleid gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk verantwoorde normen. Dat is lokaal lastig te organiseren”, zo zegt hij.

In Lochem moet nu eerst een principebesluit worden genomen. Pas als een concrete vergunningaanvraag wordt ingediend trekt een plan als die voor het Windpark Papenslagweg een forse wissel op het ambtelijk apparaat, dat hier en daar toch al knarst en kraakt. De Goede bevestigt dat de gemeente in dat geval vermoedelijk extra handen moet inhuren. “Al heeft de provincie ons toegezegd ons te willen ondersteunen met de kennis en kunde die daar beschikbaar is. Daar zijn we blij mee”, aldus de wethouder.

Capaciteit

Voor externe inhuur van ambtelijke capaciteit, voor zaken die te maken hebben met klimaat en energie, heeft de rijksoverheid overigens een flinke pot geld beschikbaar voor gemeenten. Demissionair minister Rob Jetten heeft deze pot voor de komende 3 jaar gevuld en geeft garantie voor extra personele kosten die gemeenten de komende 10 jaar moeten maken. Voor het geld zou vrij uitgebreide ondersteuning kunnen worden ingehuurd, zo is de verwachting. Of daar ook de juiste mensen voor kunnen worden gevonden is momenteel een heel andere vraag.