Provincie: ‘Snel maatregelen kruising Broekstraat/Nettelhorsterweg’

0
De kruising Nettelhorsterweg-Broekstraat

LOCHEM /ARNHEM – De Provincie Gelderland gaat zo snel mogelijk maatregelen nemen om het kruispunt Broekstraat/Nettelhorsterweg beter zichtbaar te maken en de attentiewaarde te verhogen. Dit kan onder meer door de aanleg van middengeleiders.

Een en ander gebeurt in overleg met de burgerinitiatiefgroep Slimste Weg en heeft hiervoor vertegenwoordigers van ouders en de Daltonschool Nettelhorst uitgenodigd.

Korte termijn
Het gaat om maatregelen op de korte termijn. Deze lopen vooruit op de aanpak van de Nettelhorsterweg in 2020. Dan volgen meer veranderingen om de weg geschikt te maken als toevoerweg vanuit het achterland naar de A1, via de later aan te leggen rondweg.

De provincie en de burgerinitiatiefgroep Slimste Weg hebben met elkaar om de tafel gezeten. Mede ook naar aanleiding van het meest recente ongeluk. De kruising staat bekend als gevaarlijk en onoverzichtelijk. Er zijn al meer ongelukken gebeurd.

Proeflab
Gesproken is over korte-, middellange- en lange-termijn maatregelen die van de Nettelhorsterweg een proeflab moeten maken voor ‘Leefbaar verkeer’. De provincie heeft de Slimste Weg uitgedaagd om met ideeën en voorstellen te komen hiervoor.

Samen met de provincie gaat de initiatiefgroep  onderzoeken welke concrete maatregelen er meegenomen kunnen worden in de trajectaanpak (groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen) in 2020 en wat op langere termijn mogelijk is.

Bijvoorbeeld als het gaat om circulaire economie, fijnstof-uitstoot en duurzaamheid. De provincie doet ook elders al veel op het gebied van duurzaam aanleg en onderhoud van wegen. Hiervoor ondertekende de provincie de Green Deal GWW.

Kruispunt Broekstraat
De korte termijnmaatregelen voor het kruispunt Broekstraat komen met inbreng van de Slimste Weg tot stand. Binnenkort is hierover overleg waarbij ook de Daltonschool is uitgenodigd. De trajectverkenning voor de Nettelhorsterweg is afgerond. Hieruit blijkt volgens de provincie, dat de veiligheid op dit kruispunt verbeterd kan worden door het aanbrengen van middengeleiders en verbeteren van de aansluiting en zichtbaarheid.

Over de definitieve aanpak beslist de provincie in juni. Daarna moet de uitwerking nog plaatsvinden. Werkzaamheden staan gepland in 2020.

Schakel A1-Achterhoek/Rondweg Lochem.
Tijdens de trajectverkenning is duidelijk geworden dat voor een deel van de voorgestelde  werkzaamheden de verdere uitwerking eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de Schakel A1-Achterhoek/Rondweg Lochem. Het gaat hierbij om de aanpassing van de aansluiting van de Nettelhorsterweg (N825) op de N346  (kruispunt N346-N825). Hiervoor is een aanvullend inpassingsplan nodig. De procedure en de voorlichting hierover start na de zomervakantie.