Plan voor appartementen op plek oude apotheek Nieuwstad

0
Het bouwvlak op een tekening bij het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwstad 29-33 (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – Er ligt een plan om 23 appartementen te bouwen op de plek van de voormalige apotheek aan de Nieuwstad. Hierbij zijn ook de panden van Borgonjen Naaimachinespecialist en het oude pand van de Regiobank/Hypotheekdesk betrokken. Dit is af te leiden uit het ontwerp-bestemmingsplan dat binnenkort ter inzage komt te liggen.

Het geldende bestemmingsplan staat bewoning van de verdiepingen toe, maar niet op de begane grond. De bestemming hiervoor is momenteel detailhandel en/of horeca. Het Lochemse college van B&W wil medewerking verlenen aan het plan en dit voorleggen aan de gemeenteraad. Volgens B&W blijft de nu al geldende bouwhoogte ongewijzigd.

Borgonjen

Het gaat om de Nieuwstad 29 tot en met 33. Alleen het pand van Borgonjen is nu nog in gebruik maar daar komt in de komende maanden een einde aan, zo lieten de eigenaren eerder weten (lees HIER een eerder interview met hen).

Uit de toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan blijkt verder dat de bestaande panden tegen de vlakte gaan en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Doordat naast de voormalige apotheek ook de beide naastgelegen panden bij het plan worden betrokken, wordt ontsluiting aan de achterzijde mogelijk. De appartementen worden hierdoor bereikbaar via het parkeerterrein waar zich ook de ingang van de Action bevindt.

Verkeersgeluid

Tegelijk met het toestaan van bewoning van de begane grond wordt ook de grenswaarde voor verkeersgeluid verhoogd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurswaarde van 48 dB niet voor alle toekomstige appartementen haalbaar is, maar dat de geluidsbelasting binnen acceptabele grenzen valt.

Uit de stukken van de gemeente blijkt verder dat omwonenden en bedrijven zijn geïnformeerd en dat er ook door welstand geen bezwaar is gemaakt. De gemeente acht verder een Milieu Effect Rapportage (MER) niet nodig.

Ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage. Daarna wordt het, inclusief de eventueel ingediende zienswijzen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad een besluit heeft genomen komt het opnieuw ter inzage en is bezwaar mogelijk.

Concreet is nog veel bekend over het plan. Het is ontwikkeld door een projectontwikkelaar uit het zuiden des lands. Deze liet eerder weten eerst de planologische procedures te willen doorlopen alvorens met details naar buiten te komen.