Nieuwe regels voor toetsing woon-zorginitiatieven

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond (23/9) een pakket beleidsregels vastgesteld met betrekking tot zogeheten (woon)zorginitiatieven die steeds vaker opduiken in het buitengebied. Aan nieuwe regels is behoefte omdat er steeds vaker aanvragen komen voor nieuwe initiatieven. Er was nog geen beleid waardoor beoordeling op basis van zowel de regels voor het sociaal domein als voor ruimtelijke ordening kon plaatsvinden.

Afwegingskader

Via het ‘Afwegingskader (woon)zorgvoorzieningen wil de gemeenteraad handvatten hebben bij de beoordeling van nieuwe initiatieven. Op basis van de regels voor ruimtelijke ordening moet de gemeente initiatiefnemers steeds vaker teleurstellen. Het gaat hierbij om zowel nieuwe initiatieven als uitbreiding van bestaande.

Sociale aspecten

Er bestaat behoefte om dit soort aanvragen breder te beoordelen, zodat ook de sociale aspecten kunnen worden meegewogen. Door deze bredere beoordeling kan ook beter worden bewaakt of er geen sprake is van een te groot aanbod van zorgboerderijen en dergelijke. Een aanvraag kan vanaf nu worden beoordeeld op het feit of de nieuwe voorziening iets toevoegt aan het bestaande aanbod.

Het gehele document van de gemeente is HIER te lezen…

Amendement

De gemeenteraad nam het voorstel maandagavond unaniem aan. Dat gold ook voor een wijzigingsvoorstel van VVD, GroenLinks en CDA, al moest dit amendement hiervoor ook zelf een verandering ondergaan. De indieners hadden in de oorspronkelijke versie een opmerking staan over de groepsgrootte bij voorziening voor jeugd, jongvolwassenen en volwassenen.

Groepsgrootte

Landelijke regels gaan uit van een maximale groepsgrootte van 6 mensen. Het amendement wilde daar 8 cliënten per groep van maken. Dat zou er voor zorgen dat er minimaal 2 begeleiders per groep worden ingezet. In de ogen van indieners zou dit de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Onverstandig

De andere partijen in de raad vinden het onverstandig dat de gemeente(raad) zich met cijfers bemoeit die al vastliggen in landelijke regelgeving. Na kort overleg werd besloten om de cijfers achterwege te laten in het amendement, dat hierdoor voor alle raadsfracties acceptabel werd.

Verkeer

Een tweede amendement kwam van GroenLinks. Ook daarin ging het om cijfers. Voor woon-zorgvoorzieningen in het buitengebied geldt dat er maximaal 36 cliënten mogen worden opgevangen of behandeld, waarvan maximaal 18 intramuraal. GroenLinks wilde dit maximum bijstellen naar 24 vanwege het aantal verkeersbewegingen in het buitengebied. Naast de mensen die voor de dagbesteding worden aan- en afgevoerd komen daar nog de verkeersbeweingen van medewerkers en het bezoek voor de interne bewoners bij.

Bedrijfsvoering

Wethouder Henk van Zeijts liet het oordeel over het wijzigingsvoorstel aan de raad, al zei hij erbij dat een bijstelling naar beneden mogelijk gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemers.

Ook de andere partijen zagen niets in de voorgestelde verandering omdat de verkeersbelasting per locatie anders is en dat daar lastig eenduidige regels op van toepassing kunnen worden gemaakt. Het amendement kreeg dan ook, naast de 4 stemmen van de GroenLinks-fractie, geen enkele steun.