Motie van treurnis van PvdA en CDA tegen wethouder Van Zeijts

0
De raad van de gemeente Lochem vergadert weer fysiek maar door de coronaregels zitten alleen de woordvoerders aan tafel. De rest zit op de publieke tribune of 'tweede rang'. Publike is nog niet welkom (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Een motie van treurnis aan het adres van wethouder Henk van Zeijts (GL), afkomstig van PvdA en CDA, had maandagavond al bij voorbaat geen schijn van kans en kreeg dan ook maar vier stemmen voor en 16 tegen. De felheid van het debat was echter naar Lochemse maatstaven vrij opmerkelijk.

Uitleg over motie van treurnis staat onderaan dit artikel…

De knuppel werd in het hoenderhok gegooid door fractievoorzitter Jos Israel. De teksten die hij bij de indiening van de motie uitsprak hadden niet misstaan in een motie van wantrouwen. Slechts de laatste zin, waarin hij stelde dat het vertrouwen in de wethouder ‘niet definitief kapot is’ gaf aan hoe heet de soep gegeten diende te worden.

Dooszondes

Israel sprak van een aantal doodzondes die door de wethouder zouden zijn begaan en noemde een rijtje dossiers op die Van Zeijts volgens hem niet goed heeft gemanaged. Daarbij passeerden onder meer PlusOV en ‘t Baken de revue. De wethouder maakt brokken, zo luidt het oordeel van de PvdA. “We zien over de hele linie een erg zwak opererende wethouder die eigenlijk alleen in zijn kracht staat bij zaken die dicht bij hemzelf staan, zoals ecologisch bermbeheer en biodiversiteit”, aldus Israel.

Als mede-indiener van de motie wees Coby Wiltink namens het CDA op het feit dat Henk van Zeijts naar haar smaak in de fout is gegaan door het contract met afvalinzamelaar en groenbeheerder Circulus-Berkel met 4 jaar te verlengen, terwijl de raad al had uitgesproken de rol van deze ‘overheids-BV’ nog eens tegen het licht te willen houden.

Interne steun

Israel sprak tijdens zijn bijdrage verder over twijfels of de wethouder wel voldoende steun krijgt van zijn mede-collegeleden en vak-ambtenaren. Dat schoot coalitiepartners GB en VVD in het verkeerde keelgat. Fractievoorzitter Marja Eggink zei dat de raad niet over de verhoudingen in het college gaat. Dat had Israel overigens zelf ook al geconstateerd. “Begin er dan niet over. Ik neem u dit kwalijk”, aldus Eggink. Erik Haverkort van de VVD probeerde Israel nog te bewegen zijn uitspraak af te zwakken of in te trekken. Toen die laatste dat niet deed, nam hij de door GB geuite kritiek over.

Tijdens het debat nam fractievoorzitter Jolande van Borrendam van GroenLinks het op voor de wethouder. Ze stelde dat CDA en PvdA de memo’s over de afvalinzameling en het Barchemse zonnepark Bekenschot niet goed hadden gelezen. Daar staat volgens haar duidelijk in hoe de vork in de steel zit.

Verweer wethouder

Henk van Zeijts openbaarde tijdens zijn verweer dat de indieners van de motie hem daarover voofaf hadden ingelicht en dat hij dat op prijs stelde. Hij kon zich daardoor beter voorbereiden op zijn repliek. Hij gaf een toelichting op de beide omstreden dossiers maar trok, met name op het gebied van de communicatie, ook het boetekleed aan.

Hij verwees naar een memo over het afvaldossier van voor het zomerreces waarin werd gesteld dat verandering van afvalinzamelaar niet tot voordelen zou leiden. “Er was dus geen aanleiding om het contract met Circulus-Berkel te verbreken. Het is overigens een doorlopend contract, dus het college heeft het niet actief verlengd”, zo zei hij. Hij gaf toe dat hij tijdens een bespreking van het onderwerp op 6 juli ‘te compacte antwoorden’ heeft gegeven die tot verwarring hebben geleid. “Ik moet daar scherper op zijn”, zo verwoorde Van Zeijts zijn excuses.

Bekenschot

Wat betreft het zonnepark Bekenschot kreeg de wethouder het verwijt dat hij de raad onvoldoende heeft geïnformeerd over een standpunt van de provincie dat al in maart bekend was. Hier verdedigde Van Zeijts zich door te stellen dat de informele eerste reactie van de provincie zeer summier en nauwelijks inhoudelijk was. Hij zag toen geen aanleiding om de raad te informeren. Het was volgens hem een stap in een regulier verlopende procedure.

Het college werd volgens de wethouder echter compleet verrast door het veel stringentere reactie van de provincie in juli. Die was wél officieel en de raad is daarna dan ook via een memo geïnformeerd. De uitleg hoe het precies is gegaan staat overigens in een memo die pas vorige week naar de raad werd gestuurd.

Excuses

De excuses van Van Zeijts werden ook door de indieners van de motie aanvaardt. De motie van treurnis werd desondanks in stemming gebracht, maar toen was al duidelijk dat PvdA en CDA niet op bredere steun konden rekenen.

Splijting CDA verdiept

Maandag bleek opnieuw dat raadslid Pieter Bas ter Maat, die de letters CDA achter zijn naam heeft staan, een mening verkondigde die haaks staat op die van de twee andere leden van de CDA-fractie. Ter Maat zei bij zijn verrassende rentree in de gemeenteraad in januari dat hij ervan uitging dat hij meestal met de overige fractieleden zou meestemmen.

“We werken op basis van hetzelfde verkiezingsprogramma. Daardoor zullen we meestal hetzelfde oordelen over onderwerpen, met of zonder overleg”, zo zei hij bij die gelegenheid tegen LochemsNieuws. Meer wilde hij er niet over zeggen.

Twee fracties

De praktijk is anders. Ter Maat stemt opvallend vaak anders en moet dan telkens hoofdelijke stemming aanvragen. Ook vraagt hij vaak aparte spreektijd. Er is in feite sprake van twee CDA-fracties want onderling overleg is er totaal niet. Het is voor de buitenwacht zelfs onduidelijk wie een motie indient, omdat daar in alle gevallen slechts de naam ‘CDA’ aan hangt.

Volgens ingewijden is de partij – ook onder leden – compleet gespleten. Er zou een machtsstrijd gaande zijn tussen twee kampen. Die moet worden beslecht voordat er een kieslijst voor de volgende verkiezingen moet worden ingeleverd. Dat duurt nog even. De verkiezingen zijn in maart 2022.

Motie van treurnis

Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Deze motie heeft, net als alle andere moties (met uitzondering van de motie van wantrouwen), geen bindende kracht.